مرکز تحقیقات تابش

Research Center

آموزش

1- مرکز تحقیقات تابش در سال دو بار دوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه کشور در سه مقطع مقدماتی، پیشرفته و بازآموزی در گروه های صنعتی(پرتونگاری و غیرپرتونگاری)، پزشکی، دندانپزشکی و لیزر در محل مرکز و همچنین بصورت اعزام استاد به محل شرکت هایی که متقاضی برگزار دوره باشند درصورت به حد نصاب رسیدن برگزار میکند.

2- دوره های استاندارد NDT  نیز سالی دوبار درصورت به حد نصاب رسیدن برگزار می گردد.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز