بخش علوم سیاسی

Department of Political Sciences

هیات علمی

     آقای دکتر خلیل اله سردارنیا- رئیس بخش   
36134833

آقای دکتر سید جواد صالحی
36134804

آقای دکتر ابراهیم عباسی
36134853

آقای دکتر بهرام اخوان کاظمی
36134832

آقای دکتر هادی صادقی اول

36134835

36134809

آقای سید یوسف قرشی
36134875

آقای دکتر احسان یاری
36134876

آقای دکتر فریبرز ارغوانی
36134879

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز