بخش علوم سیاسی

Department of Political Sciences

هیات علمی
مرتبه نام و نام خانوادگی
استادیار آقای دکتر سید یوسف قرشی - رییس بخش
استاد تمام آقای دکتر خلیل اله سردارنیا
استاد تمام آقای دکتر بهرام اخوان کاظمی
استادیار آقای دکتر ابراهیم عباسی
استاد یار آقای دکتر سید جواد صالحی
استادیار آقای دکتر هادی صادقی اول
استادیار آقای دکتر فریبرز ارغوانی
استادیار آقای دکتر اسلام یاری
استادیار آقای دکتر مرتضی اسماعیلی
استادیار آقای دکتر حیدر شهریاری

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز