دانشکده مهندسی مکانیک

بخش مهندسی هسته ای

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
احمدپیروزمنداستادیار-pirouzm@shirazu.ac.ir۳۰۲۷ , ۰۷۱۳۶۴۷۳۴۷۴۰۷۱۳۶۴۷۳۴۷۴shirazu.ac.ir/faculty/home/pirouzmand
صديقهسينااستادیار-samirasina@shirazu.ac.ir۳۱۲۱ , ۰۷۱۳۲۳۳۴۰۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/samirasina
رضافقیهیدانشیار-faghihir@shirazu.ac.ir۳۳۴۹ , ۳۲۳۳۴۰۳۳۳۶۴۷۳۰۳۵shirazu.ac.ir/faculty/home/faghihir
کمالحداداستاد-hadadk@shirazu.ac.ir۳۱۵۲ , ۳۶۱۳۳۱۵۲۳۶۴۷۳۴۷۴shirazu.ac.ir/faculty/home/kamal-hadad
زهرا آذر مکانی۳۶۱۳۳۳۵۰
سید علیرضااصنافیاستادیار-asnafi@shirazu.ac.ir۳۷۷۱ , ۳۶۱۳۳۷۷۱۳‎۲۲۹۰۲۹۶‎shirazu.ac.ir/faculty/home/asnafi

بخش مهندسی مکانیک حرارت و سیالات

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
خسروجعفرپوراستاد-kjafarme@shirazu.ac.ir۳۰۲۰ , ۳۶۱۳۳۰۲۰۳۶۴۷۳۵۱۱shirazu.ac.ir/faculty/home/khosrow.jafarpur
محمودیعقو بیاستاد-yaghoub@shirazu.ac.ir۳۰۲۸ , ۳۲۳۰۱۶۷۲۳۲۳۰۱۶۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/yaghoubi@shirazu.ac.ir
حسینعلیپاکرواناستادیار-pakravan@shirazu.ac.ir۳۳۶۴ , ۳۶۱۳۳۳۶۴shirazu.ac.ir/faculty/home/pakravan
امیدابوعلیدانشیار-abouali@shirazu.ac.ir۳۰۳۴ , ۰۷۱۳۶۴۷۳۵۳۸۰۷۱۳۶۴۷۳۵۳۸shirazu.ac.ir/faculty/home/Omid-Abouali
محمودیعقوبیاستاد-yaghoubi@shirazu.ac.ir۳۰۲۸ و ۳۲۳۰۱۶۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/yaghoubi
ابراهیمگشتاسبی راددانشیارgoshtasb@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۳۰۷۲۳۶۲۸۶۴۱۹
زینبپناهی۳۶۱۳۳۶۷۹
فریباعسکری۳۶۱۳۳۶۷۹-۳۶۴۷۳۵۳۸

بخش مهندسی مکانیک جامدات

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
سید احمدفاضل زاده حقیقیاستاد-fazelzad@shirazu.ac.ir۳۲۳۸ , ۳۶۱۳۳۲۳۸۳۶۴۷۳۵۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/fazelzad
کامیارهاشم نیااستادیار-khashemnia@shirazu.ac.ir۳۶۸۷ , ۳۶۱۳۳۶۸۷shirazu.ac.ir/faculty/home/Hashemnia
اسمعیلقوانلواستادیار-ghavanloo@shirazu.ac.ir۳۲۵۱ , ۳۶۱۳۳۲۵۱shirazu.ac.ir/faculty/home/ghavanloo
حسینمحمدیاستادیار-h_mohammadi@shirazu.ac.ir۳۳۸۴ ۳۶۱۳۰۷۱۳۳۶۴۷۳۵۱۱shirazu.ac.ir/faculty/home/Mohammadi
علینایبیدانشیار-nayebi@shirazu.ac.ir۳۰۲۹ , ۳۶۱۳۰۲۹shirazu.ac.ir/faculty/home/nayebi
سجادتقواییاستادیار-sj.taghvaei@shirazu.ac.ir۳۶۹۵ , ۳۶۱۳۳۶۹۵shirazu.ac.ir/faculty/home/staghvaei
رامینوطن خواهاستادیار-rvatankhah@shirazu.ac.ir۳۲۴۸ , ۰۷۱-۳۶۱۳۳۲۴۸۰۷۱-۳۶۴۷۳۵۱۱shirazu.ac.ir/faculty/home/vatankhah
سید امیرخسروی فرداستادیار-khosravifard@shirazu.ac.ir۳۴۱۶ , ۰۷۱۳۶۱۳۳۴۱۶۰۷۱۳۶۴۷۳۵۱۱shirazu.ac.ir/faculty/home/amirkhosravifard
احسانآزادی یزدیاستادیار-ehsanazadi@shirazu.ac.ir۳۰۲۲ , shirazu.ac.ir/faculty/home/eazadi
محمدرحیمهمتیاناستاد-mhemat@shirazu.ac.ir۳۱۴۹ , ۳۶۱۳۳۱۴۹shirazu.ac.ir/faculty/home/Hematiyan
مهرداد فرید۳۶۱۳۳۳۳۸-۳۲۳۰۳۰۵۱
فریبا عظیمی۳۶۱۳۳۳۳۷

بخش مهندسی مهندسی هوا و فضا

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
حسینبرادراندانشیار-hbaradaran@shirazu.ac.ir۳۳۶۴ , shirazu.ac.ir/faculty/home/hbaradaran
محمداسلامیاستادیار-meslami@shirazu.ac.ir۳۳۶۲ , shirazu.ac.ir/faculty/home/meslami
مهدیبانشیاستادیار-mbaneshi@shirazu.ac.ir۳۶۴۹ , ۰۷۱۳۶۴۷۳۵۳۸shirazu.ac.ir/faculty/home/mehdiban
رضاکمالیدانشیار-rkamali@shirazu.ac.ir۳۰۰۸ , ۳۶۱۳۳۰۰۸۳۶۴۷۳۵۱۱shirazu.ac.ir/faculty/home/rkamali

دانشكده مهندسي عمران و مواد

بخش مهندسی مواد

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
محمودپاکشیردانشیار-pakshir@shirazu.ac.ir۰۹۱۷۱۱۸۴۳۱۴ , ۰۹۱۷۱۱۸۴۳۱۴shirazu.ac.ir/faculty/home/pakshir
مهدیجاویدیدانشیار-mjavidi@shirazu.ac.ir۳۲۶۶ , ۳۲۳۰۷۲۹۳۳۲۳۰۷۲۹۳shirazu.ac.ir/faculty/home/mjavidi
محمد حسین پایداراستاد-paaydar@shirazu.ac.ir۳۲۶۳ , ۳۲۳۰۷۲۹۳۳۲۳۰۷۲۹۳shirazu.ac.ir/faculty/home/Paydar
زهراشرافتاستادیار-zsherafat@shirazu.ac.ir۳۱۴۵ , ۳۶۱۳۳۱۴۵shirazu.ac.ir/faculty/home/Zahra Sherafat
محمد جعفرهادیانفرداستاد-hadianfa@shirazu.ac.ir۳۰۶۷ , ۰۷۱-۳۲۳۰۷۲۹۳shirazu.ac.ir/faculty/home/hadianfard
مریمپایدار۳۶۱۳۳۰۷۶
دهقان۳۶۱۳۳۰۶۳
امیلاآقائی۳۶۱۳۳۰۶۸-۳۶۱۳۳۵۶۸-۳۲۳۰۷۲۹۳۳۲۳۰۷۲۹۳
عین الهدهقانیان۳۶۱۳۳۵۴۲
رامینابراهیمیدانشیارebrahimy@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۳۰۶۲shirazu.ac.ir/faculty/home/rebrahimi
سيد مجتبیزبرجددانشیارmojtabazebarjad@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۳۵۰۱shirazu.ac.ir/faculty/home/zebarjad
حبيبدانش منشدانشیارdaneshma@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۳۱۲۹shirazu.ac.ir/faculty/home/hdaneshma
عظیمسمتی۳۶۱۳۳۳۰۶
لیلاشریعتی فرد۳۶۱۳۳۵۶۱
محمدرضا صلح پور۳۶۱۳۳۵۷۱
بهناز کاوه۳۶۱۳۳۰۶۳
فاطمهمحزون۳۶۱۳۳۵۶۲-۳۶۱۳۳۰۳۵
مریم پورمحمدی۳۶۱۳۳۱۵۴
ساغرمنصف۳۶۱۳۳۰۶۴
آز الکترونیک دکتر جوادپور۳۶۱۳۳۵۵۱
اتاق دانشجویان دکتری (خانمها) ۳۶۱۳۳۳۰۳
اتاق دانشجویان دکتری(آقایان) ۳۶۱۳۳۵۸۹
نوذرانجبیناستادیار-Anjabin@shirazu.ac.ir۳۳۳۵ , shirazu.ac.ir/faculty/home/Anjabin

بخش مهندسی عمران

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
مجتبیجهان اندیشدانشیار-jahanand@shirazu.ac.ir۳۱۱۶ , ۳۶۱۳۳۱۱۶۳۶۴۷۳۱۶۱shirazu.ac.ir/faculty/home/jahanand
سید حسینافضلیدانشیار-afzali@shirazu.ac.ir۳۲۴۱ , ۳۶۴۷۳۲۲۴۳۶۴۷۳۱۶۱shirazu.ac.ir/faculty/home/afzali
ناصرطالب بیدختیاستاد-taleb@shirazu.ac.ir۳۰۱۸ , ۳۶۴۷۳۴۹۹۳۶۴۷۳۱۶۱shirazu.ac.ir/faculty/home/taleb
احساننیکویی۳۶۱۳۳۲۵۳
سید مهراب امیری۳۶۱۳۳۵۱۸
محمد رضانیکواستادیار-nikoo@shirazu.ac.ir۳۴۹۷ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mr_nikoo
فریدالدین پیرویان۳۶۱۳۳۰۰۵
مهدی ویس کرمی۳۶۱۳۳۱۰۲
رضا رازانی۳۶۱۳۳۱۵۰
سولماز سعادت۳۶۱۳۳۵۱۰
سید مجتبی موسوی۳۶۱۳۳۰۷۸
شهنازمنفرد۳۶۱۳۳۱۰۱
علیرضاوثوقیاستادیار-vosoughi@shirazu.ac.ir۳۰۷۴ , ۳۶۱۳۳۰۷۴shirazu.ac.ir/faculty/home/vosoughi
منصورمصلی نژاداستادیار-mmosalla@shirazu.ac.ir۳۷۱۵ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mosalla
مهدیخسرویان۳۶۱۳۳۱۰۴
نادرهاتفاستاد-nhataf@shirazu.ac.ir۳۱۰۸ , ۳۶۴۷۳۰۳۹۳۶۴۷۳۰۳۹shirazu.ac.ir/faculty/home/nhataf
محمودرضا ماهری۳۶۱۳۳۰۱۹
ناصرطالب بیدختی۳۶۱۳۳۲۶۷shirazu.ac.ir/faculty/home/taleb
محمود رضا ماهری۳۶۱۳۳۴۴۷
نشاطسجادیان۳۶۱۳۳۱۵۷
آمنه کمالی۳۶۱۳۳۰۹۹
هستیشرفی۳۶۱۳۳۲۷۴
مهدی نبی زاده ۳۶۱۳۳۱۵۳-۳۶۱۳۳۲۶۰
اصغرملاشفیع۳۶۱۳۳۱۱۵
شهرزادموسوی۳۶۱۳۳۱۱۹-۳۶۱۳۳۱۱۸
اسماعیلنیاکام۳۶۱۳۳۱۱۷

دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
حسینرضائیان زادهمربی-hrezaeianzadeh@yahoo.com۱۲۳۴ , shirazu.ac.ir/faculty/home/hrezaeian
سید محمد رضاموسویاستادیار-smmosavi@shirazu.ac.ir۳۷۲۵ , ۰۷۱۳۶۱۳۳۷۲۵shirazu.ac.ir/faculty/home/smmosavi
ستارهاشمی دانشیار-s-hashemi@shirazu.ac.ir۳۵۴۴ , ۳۶۴۶۰۱۲۸۳۶۴۶۰۵۱۵shirazu.ac.ir/faculty/home/s-hashemi
اشکانساماستادیار-sami@shirazu.ac.ir۳۵۶۹ , ۳۶۱۳۳۵۶۹۳۶۱۳۳۵۶۹shirazu.ac.ir/faculty/home/sami
منصورذوالقدری جهرمیاستاد-zjahromi@shirazu.ac.ir۳۱۶۰ , ۰۷۱۳۶۱۳۳۱۶۰۰۷۱۳۶۱۳۳۱۶۰shirazu.ac.ir/faculty/home/zjahromi
محسنراجی اسدآبادیاستادیار-mraji@shirazu.ac.ir۳۳۲۲ , shirazu.ac.ir/faculty/home/raji
محسن راجری۳۶۱۳۳۳۲۲
سیدمحمدرضا موسوی۳۶۱۳۳۷۲۵
سیده زهرهعظیمی فر۳۶۱۳۳۰۳۶shirazu.ac.ir/faculty/home/azimifar
مرتضی کشتکاران۳۶۱۳۳۵۹۶
سید مصطفی فخر احمد۳۶۱۳۳۱۷۳
زهرا کریمی۳۶۱۳۳۱۶۵
اقبالمنصوریاستادیار-mansoori@shirazu.ac.ir۳۱۹۳ , ۳۶۱۳۳۱۹۳shirazu.ac.ir/faculty/home/mansoori
رضاثامنیاستادیار-rsameni@shirazu.ac.ir۳۱۶۹ , ۳۶۱۳۳۱۶۹shirazu.ac.ir/faculty/home/rsameni
دفتر بخش مهندسی کامپیوتر۳۶۱۳۳۱۶۰
کورشزیارتیدانشیار-ziarati@shirazu.ac.ir۶۳۱۶۳۶۳ , ۶۳۶۳۶۳۱۶۳۶۳shirazu.ac.ir/faculty/home/ziarati
علیحمزهدانشیار-ali@cse.shirazu.ac.ir۳۱۷۵, ۳۶۱۳۳۱۷۵shirazu.ac.ir/faculty/home/ali
رضابوستانیدانشیار-boostani@shirazu.ac.ir۳۵۷۷ , ۳۶۱۳۳۵۷۷۰۰۹۸-۷۱۳-۶۴۷۴۶۰۷shirazu.ac.ir/faculty/home/boostani
غلامحسیندستغیبی فرددانشیار-dstghaib@shirazu.ac.ir۳۱۶۸ , shirazu.ac.ir/faculty/home/dstghaib
کیواندانایی پور۳۶۱۳۳۱۸۹
محمدطاهریاستادیارmotaheri@shirazu.ac.ir۳۶۴۷۴۶۰۵shirazu.ac.ir/faculty/home/motaheri
اشکان سامیاستادیارsami@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۳۴۰۹shirazu.ac.ir/faculty/home/sami
لیلاطوفان۳۶۱۳۳۱۷۸
فرشادخون جوش۳۶۱۳۳۶۶۸
اتاق دانشجویان دکتری۳۶۱۳۳۵۴۳-۳۶۱۳۳۱۷۳
آز بینایی۳۶۱۳۳۵۹۵
آز رباتیک۳۶۱۳۳۵۹۶
آز نرم افزار۳۶۱۳۳۵۹۴
اتاق Acm۳۶۱۳۳۵۹۶
اتاق pcکارشناسی۳۶۱۳۳۵۹۸
اتاق pcکارشناسی ارشد ۳۶۱۳۳۵۹۹
اتاق دانشجویان دکتری ۳۶۱۳۳۵۴۳
غذا خوری اساتید۳۶۱۳۳۵۹۳
اتاق دانشجویان گروه علمی ۳۶۱۳۳۶۸۵-۳۶۱۳۳۴۴۱
زهراپارسائیان۳۶۱۳۳۱۸۳
سالن Ict ۳۶۱۳۳۵۹۷
علیرضاابریشمی۳۶۱۳۳۱۶۵
مرتضیتاج بخشمربی-tajbakhsh@shirazu.ac.ir۳۵۰۵ , ۳۶۱۳۳۵۰۵shirazu.ac.ir/faculty/home/tajbakhsh
هومانتحیریاستادیار-tahayori@shirazu.ac.ir۳۵۴۴ , ۳۶۱۳۳۵۴۴shirazu.ac.ir/faculty/home/h_tahayori

بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
فرزادمهاجریاستادیار-mohajeri@shirazu.ac.ir۳۲۷۵ , ۳۶۱۳۳۲۷۵۳۲۳۵۱۰۱۰shirazu.ac.ir/faculty/home/mohajeri
محمدحسینشیخیاستاد-msheikhi@shirazu.ac.ir۳۱۷۰ , ۳۶۴۷۴۲۸۰۳۶۴۷۴۲۸۰shirazu.ac.ir/faculty/home/msheikhi
عباسظريف كاراستاد-zarifkar@shirazu.ac.ir۳۰۸۲ , shirazu.ac.ir/faculty/home/a-zarifkar
مهدیمیریدانشیار-miri@shirazu.ac.ir۰۷۱-۳۶۱۳-۳۱۹۰ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mmiri
عباسعلی قنبریدانشیار-alighanbari@shirazu.ac.ir۳۰۸۱ , shirazu.ac.ir/faculty/home/alighanbari
سید اسماعیلحسینیاستادیار-se.hosseini@shirazu.ac.ir۳۰۶۱ , shirazu.ac.ir/faculty/home/sehosseini
محمودکریمیاستاد-karimi@shirazu.ac.ir۳۰۴۳ , ۰۷۱-۳۶۱۳۳۰۴۳۰۷۱-۳۶۱۳۳۰۴۳shirazu.ac.ir/faculty/home/karimi
علیرضا ذوالقدر اصلیاستاد-zolghadr@shirazu.ac.ir۳۲۱۰ , shirazu.ac.ir/faculty/home/zolghadrasli
محمودفرهنگاستادیار-mfarhang@shirazu.ac.ir۳۵۱۱ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mfarhang
حامدمسندیاستادیار-hmasnadi@shirazu.ac.ir۳۲۱۲ , shirazu.ac.ir/faculty/home/hmasnadi
وحیدامینی لاری۳۶۱۳۳۰۴۷
غلامحسین بنائیان۳۶۱۳۳۰۴۶
پوررمضان۳۶۱۳۳۵۰۰
علیجمشیدیدانشیار-jamshidi@shirazu.ac.ir۳۰۶۰ , ۰۷۱۳۶۱۳۳۰۶۰۰۷۱۳۲۳۵۱۰۱۰shirazu.ac.ir/faculty/home/jamshidi
نویدیثربی۳۶۱۳۳۴۶۸
فرزاد رحمانیان۳۶۱۳۳۵۶۰-۳۶۱۳۳۰۴۴
مرکز تحلیل آماری سیگنال۳۶۱۳۳۰۵۷
غلامرضاطیبی۳۶۱۳۳۰۴۴
شیرینکشتکاران۳۶۱۳۳۳۰۲
آز سوئیچ۳۶۱۳۳۵۵۶
اتاق دانشجویان دکتری۳۶۱۳۳۴۲۳
پرهامشناورمربی-parham@shirazu.ac.ir۳۰۵۹ , ۳۶۱۳۳۰۵۹۳۲۳۰۳۰۸۱shirazu.ac.ir/faculty/home/shenavar

بخش مهندسی قدرت وکنترل

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
فریدون شعبانی نیادانشیار-shabani@shirazu.ac.ir , shirazu.ac.ir/faculty/home/shabania
نویداقتدارپوراستادیار-eghtedarpour@shirazu.ac.ir۳۰۱۷ , shirazu.ac.ir/faculty/home/eghtedarpour
عليرضاخياطياندانشیار-khayatia@shirazu.ac.irkhayatia@shirazu.ac.‎ , shirazu.ac.ir/faculty/home/khayatian
فریدون شعبانی نیادانشیار-shabani@shirazu.ac.ir , shirazu.ac.ir/faculty/home/shabania
محمدرستگاراستادیار-mohammadrastegar@shirazu.ac.ir۳۲۳۳ , ۰۹۱۷۳۰۴۱۵۰۳shirazu.ac.ir/faculty/home/mrastegar
محمد حسنآسمانیدانشیار-asemani@shirazu.ac.ir۳۲۲۹ , shirazu.ac.ir/faculty/home/asemani
فریدون شعبانی نیادانشیار-shabani@shirazu.ac.ir , shirazu.ac.ir/faculty/home/shabania
ابراهیمفرجاهاستاد-farjah@shirazu.ac.ir۳۱۴۲ , ۳۲۳۰۳۰۸۱۳۲۳۰۳۰۸۱shirazu.ac.ir/faculty/home/farjah
علیرضاسیفیدانشیار-seifi@shirazu.ac.ir۳۱۹۴ , ۳۲۳۰۳۰۸۱۳۲۳۰۳۰۸۱shirazu.ac.ir/faculty/home/aseifi
محمدمحمدیاستادیار-m.mohammadi@shirazu.ac.ir۳۲۷۸ , shirazu.ac.ir/faculty/home/m.mohammadi
تیمورقنبری هاشم آبادیاستادیار-ghanbarih@shirazu.ac.ir۳۴۷۷ , shirazu.ac.ir/faculty/home/t-ghanbari
مجتبیفیروزی۳۶۱۳۳۰۴۹
پیمانستودهاستادیار-psetoodeh@shirazu.ac.ir۳۲۳۰ , ۰۹۱۷۷۸۷۲۵۸۴۰۷۱۳۲۳۰۳۰۸۱shirazu.ac.ir/faculty/home/psetoodeh
معصومهانشائی۳۶۱۳۳۰۸۰
دفتر بخش مهندسی قدرت وکنترل۳۶۱۳۳۰۸۰
مریمدهقانیدانشیار-mdehghani@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۳۴۳۲ , ۳۶۱۳۳۰۸۰۳۲۳۰۶۸۴۵shirazu.ac.ir/faculty/home/mdehghani
عليرضاخیاطیاناستادkhayatia@shirazu.ac.ir ۰۷۱-۳۲۳۰۳۰۸۱و ۳۶۱۳۳۰۴۸-۰۷۱ ۰۷۱-۳۲۳۰۳۰۸۱shirazu.ac.ir/faculty/home/khayatian
مهدیاله بخشیاستادیارallahbakhshi@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۳۵۴۵shirazu.ac.ir/faculty/home/allahbakhshi
علی آقائی ۳۶۱۳۳۵۰۷
مسئول اموال آزمایشگاههای بخش برق۳۶۱۳۳۱۹۲
محمدتقیصفایی۳۶۱۳۳۱۱۰
احسانجعفری۳۶۱۳۳۱۹۲
رمضانی۳۶۱۳۳۳۰۲
مصطفیفرازی۳۶۱۳۳۰۵۸
فاکس دبیرخانه کنفرانس۳۶۱۳۳۲۷۹
آز کنترل پیشرفته۳۶۱۳۳۴۲۲
اتاق گروه علمی ۳۶۱۳۳۰۸۹
محمدمهدیعارفیدانشیار-arefi@shirazu.ac.ir۳۰۷۳ , ۳۶۱۳۳۰۷۳shirazu.ac.ir/faculty/home/Arefi
سید علی اکبر صفویاستاد safavi@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۳۱۱۲shirazu.ac.ir/faculty/home/safavi

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

بخش علوم قرآن و فقه

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
مهدیاحمدیاستادیار-mahmadi@shirazu.ac.ir۴۵۰۴ , ۶۲۸۱۰۰۰۶۲۸۱۰۰۰shirazu.ac.ir/faculty/home/mahmadi
مرتضیرحیمیاستادیار-mrahimi@shirazu.ic.ir۴۵۵۳ , ۳۶۱۳۴۵۵۳shirazu.ac.ir/faculty/home/mrahimi
محمدجوادسلمانپوردانشیار-msalman@rose.shirazu.ac.ir۵۴۴۱ , ۰۷۱۳۶۲۸۶۲۷۱۰۷۱۳۶۲۷۲۷۲۲shirazu.ac.ir/faculty/home/msalman
مجتبیجاویدیdr-mojtabajavidi@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۴۵۹۶
زهرا فاتح۳۶۱۳۴۵۹۱
سیدمحمد هاشم پور مولا۳۶۱۳۴۵۹۵
محمد شریفانی۳۶۱۳۴۵۹۰
زهرا قاسم نژاد۳۶۱۳۴۵۹۴
علی ثامنی۳۶۱۳۴۵۹۲
صدیقهکاظمی۳۶۱۳۴۵۹۱-۳۶۱۳۴۵۴۹-۳۶۴۶۰۷۵۰۳۶۴۶۰۷۵۰

بخش معارف اسلامی


بخش فلسفه و کلام اسلامی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
علیرضافارسی نژاداستادیار-alifarsi@shirazu.ac.ir۴۵۴۸ , shirazu.ac.ir/faculty/home/farsinezhad
قاسمکاکائیاستاد-gkakaie@rose.shirazu.ac.ir۴۵۴۱ , ۳۶۲۸۱۰۰۰۳۶۲۸۱۰۰۰shirazu.ac.ir/faculty/home/kakaei
لالهحقیقتاستادیار-lhaghighat@rose.shirazu.ac.ir۴۵۵۶ , ۳۶۱۳۴۵۵۶۳۶۲۸۱۰۰۰shirazu.ac.ir/faculty/home/sedaghat
اتاق اساتید مدعو۳۶۱۳۴۴۸۰
علی محمد ساجدی۳۶۱۳۴۵۵۰
نعمت اله بدخشان۳۶۱۳۴۵۳۳-۳۶۴۶۰۷۵۰۳۶۴۶۰۷۵۰
محمد بنیانی۳۶۱۳۴۵۵۳
محمد باقر عباسی۳۶۱۳۴۵۴۶
عبدالعلی شکر۳۶۱۳۴۴۸۰shirazu.ac.ir/faculty/home/absoker

دانشكده اقتصاد مديريت و علوم اجتماعي

بخش اقتصاد

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
علی حسینصمدیدانشیار-asamadi@rose.shirazu.ac.ir۴۳۹۸ , ۳۶۲۷۶۳۷۱۳۶۲۷۶۳۷۱shirazu.ac.ir/faculty/home/asamadi
احمدصدرايی جواهریدانشیار-sadraei@shirazu.ac.ir۴۴۳۱ , ۳۶۱۳۴۴۳۱shirazu.ac.ir/faculty/home/Sadraei
پرویزرستم زادهاستادیار-parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir۴۴۴۶ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۴۴۶shirazu.ac.ir/faculty/home/parvizrostamzadeh
جعفرقادریدانشیار-jghaderi@rose.shirazu.ac.ir۴۴۳۴ , ۳۶۲۷۶۳۷۱۳۶۲۷۶۳۷۱shirazu.ac.ir/faculty/home/ghaderi
نازی اسلامی۳۶۱۳۴۲۶۰-۳۶۲۸۵۹۱۱
سیدمحمدهاشمپوریزدان پرست۳۶۱۳۴۴۳۳
فاطمهگل آذر۳۶۱۳۴۴۳۰
روح اله شهنازی۳۶۱۳۴۴۳۸
زهرادهقان شبانی۳۶۱۳۴۴۳۸

بخش مدیریت

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
پیامشجاعیاستادیار-pshojaei@shirazu.ac.ir۴۴۱۹ ۳۶۲۷۶۳۷۲
مسلمعلی محمد لواستادیار-moslemaml@shirau.ac.ir۴۴۲۲ , ۳۶۱۳۴۴۲۲shirazu.ac.ir/faculty/home/mslmaml
عباسعباسیدانشیار-aabbasi@shirazu.ac.ir۴۴۲۵ , ۳۶۷۲۷۶۳۷۲۳۶۷۲۷۶۳۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/abbasi
نظام الدینفقیهاستاد-nfaghih@rose.shirazu.ac.ir۴۴۶۴ , ۶۱۳۴۴۶۴shirazu.ac.ir/faculty/home/nfaghih
ابوالقاسمابراهیمیاستادیار-Aebrahimi@shirazu.ac.ir۴۳۸۵ , ۳۶۱۳۴۳۸۵shirazu.ac.ir/faculty/home/a.ebrahimi
سیدهادیمیرقادریاستادیار-mirghaderi@shirazu.ac.ir۴۴۶۸ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mirghaderi
حکیمهزارع۳۶۱۳۴۴۵۲
عبدالحسینکرم‎پور۰۷۱۳۶۱۳۴۴۹۹
محمدحسینرونقی۰۷۱۳۶۱۳۴۴۶۳
مریم نکویی زاده۳۶۱۳۴۳۱۷
کاظم عسکری فر۳۶۱۳۴۴۶۲
علیرضا امینی۳۶۱۳۴۴۶۲
ابوالقاسم ابراهیمی۳۶۱۳۴۳۸۵

بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
اعظمصفرآبادیاستادیار-a.safarabadi@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۴۲۰۲shirazu.ac.ir/faculty/home/safarabadi
جهانگیرجهانگیریدانشیار-jjahangiri@rose.shirazu.ac.ir۴۴۰۰ , ۳۶۲۸۹۶۶۱۳۶۲۸۹۶۶۱shirazu.ac.ir/faculty/home/jjahangiri
محمد تقی عباسی شوازیاستادیار-mtabbasi@rose.shirazu.ac.ir۴۴۱۵ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mtabbasi
علیگلیدانشیار-goli@shirazu.ac.ir۴۴۰۷ , ۳۶۱۳۴۴۰۷۳۶۱۳۴۴۰۷shirazu.ac.ir/faculty/home/goli
علی یار احمدیاستادیار-ahmadi@rose.shirazu.ac.ir۴۴۴۷ , ۳۶۲۸۹۶۶۱۳۶۲۸۹۶۶۱shirazu.ac.ir/faculty/home/aliyar
سید سعید زاهد زاهدانیدانشیار-zahedani@shirazu.ac.ir۷۱۳۶۲۸۵۹۱۱ , ۹۱۷۳۱۶۱۱۹۳۷۱۳۶۲۸۵۹۱۱shirazu.ac.ir/faculty/home/Zahedani
محمدتقیایماناستاد-iman@shirazu.ac.ir۴۴۰۳ , ۳۶۱۳۴۴۰۳۳۶۲۸۹۶۶۱shirazu.ac.ir/faculty/home/iman
اتاق اساتید حق التدریس۳۶۱۳۴۴۱۹
مهوش بذرافشان۳۶۱۳۴۴۰۰
ماهرخرجبی۳۶۱۳۴۴۱۱
الهامفقیر پور۳۶۱۳۴۴۰۲
اصغر میرفردی۳۶۱۳۴۳۸۲

بخش حسابداری

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
امینناظمیاستادیار-anazemi@rose.shirazu.ac.ir۴۴۸۶ , ۰۷۱۳۶۴۶۰۵۲۰۰۷۱۳۶۴۶۰۵۲۰shirazu.ac.ir/faculty/home/anazemi
ستایشمحمدحسیناستاد-setayesh@shirazu.ac.ir۴۴۵۳ , ۰۷۱-۳۶۱۳۴۴۲۰۰۷۱-۳۶۴۶۰۵۲۰shirazu.ac.ir/faculty/home/setayesh
کبریمحمدابراهیمی۳۶۱۳۴۴۲۰

بخش مدیریت جهانگردی و هتلداری

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
مسلمباقریاستادیار-bagherimoslem@shirazu.ac.ir۴۴۲۱ , ۳۶۱۳۴۴۲۱shirazu.ac.ir/faculty/home/moslem475
معصومهمحرراستادیار-moharrer@shirazu.ac.ir۴۳۸۶ , ۳۶۱۳۴۳۸۶shirazu.ac.ir/faculty/home/moharrer
زینب کریمی۳۶۱۳۴۶۷۳
زهرامعاون۰۷۱-۳۶۱۳۴۲۹۰

دانشكده مهندسی شیمی، نفت وگاز

بخش مهندسی شیمی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
رضااسلاملوییاندانشیار-eslamlo@shirazu.ac.ireslamlo@shirazu.ac.i , shirazu.ac.ir/faculty/home/eslamlou
غلامرضاکریمیدانشیار-ghkarimi@shirazu.ac.ir۳۷۰۰ , ۳۶۴۷۳۱۷۰۳۶۴۷۳۱۸۰shirazu.ac.ir/faculty/home/RezaKarimi
حامدتقواییسایر-taghvaei.h@shirazu.ac.ir۰۹۱۷۷۳۷۲۴۳۱ , ۰۹۱۷۷۳۷۲۴۳۱shirazu.ac.ir/faculty/home/taghvaei
غلام رضاکریمیدانشیار-karimi1342@gmail.com۳۷۷۰ , ۰۹۱۷۳۱۲۲۹۹۴۳۶۴۷۳۱۸۰shirazu.ac.ir/faculty/home/gholamreza karimi
محمد رضارحیم پوراستاد-rahimpor@shirazu.ac.ir۳۷۰۱ , ۰۷۱۳۲۳۰۳۰۷۱۰۷۱۳۶۴۷۴۶۱۹shirazu.ac.ir/faculty/home/rahimpour
پیام ستوده۳۶۱۳۳۷۶۷
مهرزاد فیلی زاده۳۶۱۳۳۷۱۵
محمدرضا طلایی۳۶۱۳۳۶۱۸
محمدرضاملایریاستاد-malayeri@shirazu.ac.ir۳۶۸۰ , shirazu.ac.ir/faculty/home/malayeri
عبدالمحمدعلمداریدانشیارalamdari@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۳۷۱۲shirazu.ac.ir/faculty/home/alamdari
فرشادفرشچی۳۶۱۳۳۷۸۸
غلامرضاکریمی۳۶۱۳۳۷۷۰-۳۶۴۷۳۱۷۰shirazu.ac.ir/faculty/home/RezaKarimi
داریوشمولا۳۶۱۳۳۷۶۴
محمدفارسیاستادیار-farsi@shirazu.ac.ir۳۷۸۷ , shirazu.ac.ir/faculty/home/farsi

بخش مهندسی نفت

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
مجتبیقائدیاستادیار-m.ghaedi@shirazu.ac.ir۳۷۸۶ , shirazu.ac.ir/faculty/home/ghaedi
عظیمکلانتری اصلاستادیار-azim.kalantari@shirazu.ac.ir۳۷۶۹ , shirazu.ac.ir/faculty/home/azim.kalantari
محمد جواد امانیاستادیار-amani@shirazu.ac.ir۳۷۱۰ , ۰۷۱۳۶۱۳۳۷۱۰shirazu.ac.ir/faculty/home/amani
مسعودریاضیاستادیار-mriazi@shirazu.ac.ir۳۷۱۴ , ۳۶۱۳۳۷۱۴shirazu.ac.ir/faculty/home/mriazi
سید شهاب الدینآیت اللهیاستاد-shahab@shirazu.ac.ir۳۷۳۷ , ۳۶۴۷۴۶۰۲۳۶۴۷۴۶۰۲shirazu.ac.ir/faculty/home/ayatollahi
جعفرقاجاراستادیار-jqajar@shirazu.ac.ir۳۷۵۳ , ۳۶۱۳۳۷۵۳shirazu.ac.ir/faculty/home/jafar-qajar
لیلانادری پور۳۶۱۳۳۶۸۰ و ۳۶۴۷۳۶۸۰
مهدیاسکروچیاستادیار-escrochi@shirazu.ac.ir۳۷۴۴ , ۳۶۴۷۳۶۸۳۶۴۷۳۶۸۰shirazu.ac.ir/faculty/home/escrochi

بخش مهندسی گاز

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
علیرضاشریعتیدانشیار-shariati@shirazu.ac.ir۳۷۰۴ , shirazu.ac.ir/faculty/home/alireza
محمدخرمدانشیار-mkhorram@shirazu.ac.ir۳۷۴۸ , ۳۶۴۷۳۷۴۷۳۶۴۷۳۷۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/mkhorram
آمنهصحرانشیناستادیار-a.sahraneshin@shirazu.ac.ir۳۷۳۰ , shirazu.ac.ir/faculty/home/a.sahraneshin

دانشکده کشاورزی

بخش مهندسی آب

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
فاطمهرزاقیاستادیار-razzaghi@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۸۲۶۹ , ۳۶۱۳۸۲۶۹۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/razzaghi
علی اصغر قائمیدانشیار-ghaemi@shirazu.ac.ir۸۲۶۴ , ۳۲۲۸۶۲۲۶۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/ghaemi
امینشیروانیدانشیار-ashirvani@shirazu.ac.ir۸۰۲۱ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۰۲۱۰۷۱۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/ashirvani
شاهرخزندپارسادانشیار-zandparsa@shirazu.ac.ir۸۲۶۰ , ۳۲۲۸۸۲۴۱۰۷۱۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/zandparsa
سید حمیداحمدیاستادیار-shahmadi@shirazu.ac.ir۸۰۲۴ , ۳۲۸۸۶۱۳۰۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/ahmadi
داورخليلياستاد-dkhalili@shirazu.ac.ir۸۲۷۸ , ۳۲۲۸۶۱۳۰۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/khalili
علی رضاسپاس خواهاستاد-sepas@shirazu.ac.ir۸۲۶۲ , ۳۲۲۸۶۲۷۶۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/Sepaskhah
علی اکبر کامگار حقیقیاستاد-aakamgar@shirazu.ac.ir۸۲۶۷ , ۳۲۲۸۶۲۵۳۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/kamgarhaghighi
سید محمد جعفرناظم الساداتاستاد-jafar@shirazu.ac.ir۸۰۱۷ , ۳۲۲۸۶۱۰۴۳۲۲۸۵۱۰۴shirazu.ac.ir/faculty/home/nazem
رضوانطالب نژاداستادیار-rtalebnejad@shirazu.ac.ir۸۲۶۹ , ۳۲۲۸۶۱۳۰۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/talebnejad
حسینحمیدی فراستادیار-hamidifar@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۸۲۷۰ , ۰۷۱۳۲۲۸۶۱۳۰۰۷۱۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/hamidifar
جهانشیر محمدزاده هابیلی۳۲۲۸۶۲۶۹-۳۶۱۳۸۲۷۰shirazu.ac.ir/faculty/home/Mohammadzadeh
رضوان طالب نژاد۳۶۱۳۸۲۶۹
پژوهشکده ملی مطالعات خشکسالی۳۶۱۳۸۲۷۴
حسینسلیمانی۳۶۱۳۸۰۹۸
امان الله زارع۳۶۱۳۸۴۴۱
سمیهدهقان۳۶۱۳۸۲۶۱
فرشیدیونس پور۳۶۱۳۸۲۴۷
محسنثنایی۳۶۱۳۸۲۶۸
فاطمهده بزرگی۳۶۱۳۸۰۳۸
آزمایشگاه مکانیک خاک ۳۶۱۳۸۲۶۸
بهرنگ سیستانی۳۶۱۳۸۴۴۳
سیدمحمدعلیزمردیاندانشیار-mzomorod@shirazu.ac.ir۸۲۷۶ , ۳۲۲۸۶۲۴۱۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/mzomorod
امین شیروانی۳۶۱۳۸۰۲۱
تورجهنردانشیار-honar@shirazu.ac.ir۸۲۷۴ , ۳۲۲۸۶۲۷۱۳۲۲۸۶۱۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/honar
آزمایشگاه آبیاری عمومی ۳۶۱۳۸۰۳۸
مسعودنوشادی۳۲۲۸۶۲۶۹-۳۶۱۳۸۲۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/noshadi
پروانه ضیمران۳۶۱۳۸۲۹۷
اتاق دانشجویان ارشد ۳۶۱۳۸۰۳۷
آزمایشگاه محیط زیست ۳۶۱۳۸۰۳۶
پژوهشکده خشکسالی۳۶۱۳۸۲۷۴
سوسن اسفندیاری۳۶۱۳۸۲۷۳
محمد هاشمنیری راد۳۶۱۳۸۲۶۳
علیرضاکشاورزی۳۶۱۳۸۲۷۷
رمضانجعفری۳۶۱۳۸۲۴۷
اتاق دانشجویان دکتری۳۶۱۳۸۲۷۹

بخش اقتصاد کشاورزی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
جوادترکمانیبازنشسته-torkaman@shirazu.ac.ir۶۰۸۲ , ۳۶۳۰۳۲۸۶shirazu.ac.ir/faculty/home/torkaman
محمد حسنطرازکاراستادیار-Tarazkar@shirazu.ac.ir۸۳۱۳ , ۶۱۳۸۳۱۳shirazu.ac.ir/faculty/home/Tarazkar
منصورزیباییاستاد-zibaei@shirazu.ac.ir۸۳۱۵ , ۳۲۲۸۷۲۰۳۳۲۲۸۶۰۸۲shirazu.ac.ir/faculty/home/zibaei
alimostafaviسایر-mr.sardabir@gmail.com۴۴ , ۵۵۶۶shirazu.ac.ir/faculty/home/almost
زکریافرج زادهاستادیار-zakariafarajzadeh@shirazu.ac.ir۸۳۱۸ , ۳۶۱۳۸۳۱۸۳۲۲۸۶۰۸۲shirazu.ac.ir/faculty/home/zakariafarajzadeh
محمدحسن زارع۳۶۱۳۸۳۱۲
ذکریا فرج زاده۳۶۱۳۸۳۱۸
محبوبهرضایی۳۶۱۳۸۳۱۴
اتاق اساتید مدعو۳۶۱۳۸۳۱۰
فاطمهفتحی۳۶۱۳۸۱۳۵
فاطمه نثرنیا ۳۶۱۳۸۱۳۵
زینت شکوهی ۳۶۱۳۸۱۳۵
آذر شیخ زین الدین ۳۶۱۳۸۱۳۵
امیرتهور۳۶۱۳۸۳۱۹
اتاق دانشجویان دکتری ۳۶۱۳۸۳۱۸
اتاق دانشجویان ارشد۳۶۱۳۸۴۷۶-۳۶۱۳۸۴۶۶
عباس نجاتی۳۶۱۳۸۳۱۲
اکبر جاویدی آزاد۳۶۱۳۸۳۴۷
محمدبخشوده۳۲۲۸۷۰۹۸-۳۶۱۳۸۳۱۱shirazu.ac.ir/faculty/home/bakhshudeh
اسماعیلفلاحیاستادیار-efallahi@shirazu.ac.ir۸۳۱۷ , ۳۶۱۳۸۳۱۷shirazu.ac.ir/faculty/home/efallahi

بخش علوم باغبانی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
اکبرکرمیاستادیار-akbarkarami@shirazu.ac.ir۸۱۵۵ , ۳۲۲۸۶۱۳۳۳۲۲۸۶۱۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/akarami
جمالجوانمردیدانشیار-javanm@shirazu.ac.ir۸۱۵۳ , ۳۲۲۷۶۱۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/javanmardi
سعیدعشقیدانشیار-eshghi@shirazu.ac.ir۸۲۸۳ , ۰۷۱۳۲۲۸۷۱۰۳۰۷۱۳۲۲۸۶۱۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/hvazarman5782
اخترشکافنده نوبندگانیدانشیار-shekafan@shirazu.ac.ir۸۲۹۸ , ۳۲۲۸۷۱۵۲۳۲۲۸۶۱۰۳shirazu.ac.ir/faculty/home/akhtarakhtar
فاطمهرؤف فرداستادیار-fraouffard@shirazu.ac.ir۸۱۴۹ , ۳۲۲۸۶۱۳۳۳۲۲۸۶۱۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/fraouffard
اصغررمضانياناستادیار-ramezanian@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۸۱۵۴ , ۳۲۲۷۷۷۹۲shirazu.ac.ir/faculty/home/ramezanian
علیرضاشهسواردانشیار-shahsava@shirazu.ac.ir۸۲۸۵ , ۳۲۲۸۷۱۵۲۲۲۸۶۱۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/shahsava
مجیدراحمیاستاد-rahemi@shirazu.ac.ir۸۲۲۱ , ۳۲۲۸۷۱۵۲۳۲۲۸۶۱۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/rahemi
علی قرقانیاستادیار-agharghani@shirazu.ac.ir۸۱۴۵ , ۳۲۲۸۶۱۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/agharghani
مرضیهرضایی۳۶۱۳۸۲۸۴
فاطمه نداف۳۶۱۳۸۲۸۶
ابوالفضلجوکاراستادیار-ajowkar@shirazu.ac.ir۸۱۵۸ , ۳۶۱۳۸۱۵۸۳۲۲۸۶۱۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/ajowkar
لطفعلیشمشیرنیا۳۶۱۳۸۲۸۹
محمد جمالسحرخیزدانشیار-saharkhiz@shirazu.ac.ir۸۱۴۴ , ۰۷۱۳۲۲۷۷۷۴۷۳۲۲۸۶۱۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/saharkhiz
سیدمجیدصدیقی۳۶۱۳۸۲۸۲
علی اصغرصفرزاده۳۶۱۳۸۲۸۷
حسین امین۳۶۱۳۹۹۳۸
عباس اسماعیلی ۳۶۱۳۹۹۰۴
کمال غلامی پور۳۶۱۳۹۸۷۸
حسنصالحیاستاد-hsalehi@shirazu.ac.ir۸۱۵۶ , ۳۲۲۸۶۱۳۳۳۲۲۸۶۱۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/hsalehi
حسین قشلاقی ۳۶۱۳۸۲۸۲
آزمایشگاه تولیدات۳۶۱۳۹۸۸۰
فاطمهاسفندیاری۳۶۱۳۸۲۹۴
فرهادنیکبخت۳۶۱۳۸۲۸۲
حیدری ۳۶۱۳۹۹۳۳
مریم بنی اسدیان۳۶۱۳۸۲۸۰
محمدرضااسفندیاری بیات ۳۶۱۳۸۲۸۷

بخش ترویج و آموزش کشاورزی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
محمدباقرلاریمربی-lari@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۸۴۹۹ , ۰۷۱۳۲۲۸۶۰۷۲۰۷۱۳۲۲۸۶۰۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/lari
داریوشحیاتیدانشیار-hayati@shirazu.ac.ir۸۳۴۲ , ۳۲۲۸۶۳۰۰۳۲۲۸۶۰۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/dhayati
منصور شاه ولیاستاد-shahvali@shirazu.ac.ir۸۳۴۰ , ۰۷۱-۳۲۲۸۶۲۰۵۷۱-۳۲۲۸۶۰۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/shahvali
پروین خلیق زاده۳۶۱۳۸۳۴۶
کورشرضایی مقدم۳۲۷۵۳۳۶۶-۳۶۱۳۸۳۵۵-۳۶۱۳۸۱۹۰shirazu.ac.ir/faculty/home/kurosh
ناصر زمانی میاندشتی۳۶۱۳۸۴۵۰-۳۲۷۵۳۳۲۶
غلامحسین زمانی۳۲۲۸۶۱۴۰-۳۶۱۳۸۳۴۵
ناصرزمانیدانشیار-zamanim@shirazu.ac.ir۸۴۵۰ , ۰۷۱-۳۲۲۷۷۷۵۴۰۷۱-۳۲۲۸۶۰۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/nzamani
ابراهیم فرمانده۳۶۱۳۸۳۹۹
عزت الهکرمیاستاد-ekarami@shirazu.ac.ir۶۱۷۹ , ۳۲۲۸۶۱۷۹shirazu.ac.ir/faculty/home/ekarami
دفتر انجمن علمی۳۶۱۳۸۴۶۸
اتاق دانشجویان کارشناسی ارشدبرادران۳۶۱۳۸۴۶۷
محمد باقرلاری۳۲۲۸۶۰۷۲-۳۶۱۳۸۴۹۹
اتاق دانشجویان دکتری ۳۶۱۳۸۳۳۹
سیمین غلامی۳۲۲۸۶۰۷۲-۳۶۱۳۸۳۴۸۳۲۲۸۶۰۷۲
راضیهنامدار۳۶۱۳۸۳۴۳shirazu.ac.ir/faculty/home/Namdar
آزمایشگاه سمعی وبصری۳۶۱۳۸۴۶۸
اتاق دانشجویان ارشد خواهران ۳۶۱۳۸۴۹۸

بخش علوم خاک

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
رضاقاسمی فسائیدانشیار-ghasemif@shirazu.ac.ir۸۲۹۱ , ۰۹۱۷۳۰۰۲۸۰۹۳۲۲۸۶۱۴۶shirazu.ac.ir/faculty/home/ghasemif
مهروزرضائیاستادیار-mahrooz.rezaei@shirazu.ac.ir۸۲۵۹ , ۳۶۱۳۸۲۵۹۳۲۲۸۶۱۴۶shirazu.ac.ir/faculty/home/mahrooz.rezaei
سید علی اکبر موسویاستادیار-aamousavi@shirazu.ac.ir۶۱۳۸۳۵۹ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۳۵۹۰۷۱۳۲۲۸۶۱۴۶shirazu.ac.ir/faculty/home/aamousavi
صدیقهصفرزاده شیرازیاستادیار-safarzadeh@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۸۳۸۷ , ۳۲۲۸۶۱۴۶shirazu.ac.ir/faculty/home/safarzadeh
عبدالمجیدرونقیاستاد-ronaghi@shirazu.ac.ir۸۳۷۳ , ۳۲۲۸۷۲۰۲۳۲۲۸۶۱۴۶shirazu.ac.ir/faculty/home/ronaghi
مهدی زارعیدانشیار-mehdizarei@shirazu.ac.ir۸۲۵۰ , ۳۶۱۳۸۲۵۰۳۲۲۸۶۱۴۶shirazu.ac.ir/faculty/home/mehdizarei
مژگانسپهریاستادیار-m.sepehri@shirazu.ac.ir۸۴۷۹ , ۰۷۱۳۲۲۸۶۱۴۶shirazu.ac.ir/faculty/home/m.sepehri
جعفریثربیاستادیار-yasrebi@shirazu.ac.ir۸۲۵۶ , ۰۷۱۳۲۲۸۷۰۵۷۰۷۱۳۲۲۸۶۱۴۶shirazu.ac.ir/faculty/home/yasrebi
مژگان سپهری۳۶۱۳۸۴۷۹
دانشجویان کار شناسی ارشد برادران۳۶۱۳۸۴۷۶
جوادزارع۳۶۱۳۸۲۵۸
مهروز رضایی۳۶۱۳۸۲۵۹
مهساسیاوش پور۳۶۱۳۸۲۷۵
مهدی زارعی۳۶۱۳۸۲۵۰
مجتبیجعفری حقیقی۳۶۱۳۸۲۷۵
اتاق دانشجویان دکتری ۳۶۱۳۸۳۸۷
عبدالمجیدثامنیدانشیارsameni@shirazu.ac.ir۳۶۱۶۸۲۵۴shirazu.ac.ir/faculty/home/sameni
اتاق دانشجویان ارشد ۳۶۱۳۸۳۷۷
جوادمقصودی۳۶۱۳۸۳۸۰
عبدالصمد غلامی۳۶۱۳۸۳۷۶
رحمت الهاسفندیاری۳۶۱۳۸۳۳۴
آبدارخانه۳۶۱۳۸۲۵۸
ام البنینهاشمی۳۶۱۳۸۲۵۱

بخش علوم دامی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
سیدمهدیقریشیاستادیار-smghoreishi@shirazu.ac.ir۸۳۰۲ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۳۰۲۰۷۱۳۲۲۸۶۰۷۳shirazu.ac.ir/faculty/home/smghoreishi
هادیآتشیدانشیار-Atashi@shirazu.ac.ir۸۳۸۳ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۳۸۳shirazu.ac.ir/faculty/home/Atashi
محمد رضارضوانيدانشیار-rezvani@shirazu.ac.ir۸۳۰۰ , ۳۲۲۸۶۰۷۳۳۲۲۸۶۰۷۳shirazu.ac.ir/faculty/home/rezvani
محمددادپسنددانشیار-dadpasand@shirazu.ac.ir۸۳۰۵ , ۰۷۱۳۲۲۸۷۱۳۴۰۷۱۳۲۲۸۶۰۷۳shirazu.ac.ir/faculty/home/dadpasand
محمد جوادضمیریاستاد-zamiri@shirazu.ac.ir۸۳۰۶ , ۰۷۱۳۲۲۸۷۱۳۷۰۷۱۳۲۲۸۶۰۷۳shirazu.ac.ir/faculty/home/mjzamiri
شهریارکارگراستادیار-skargar@shirazu.ac.ir۸۳۰۲.۳۶۱۳۸۱۱۸ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۳۰۲۰۷۱۳۲۲۸۶۰۷۳shirazu.ac.ir/faculty/home/skargar
فرزاد محمدرضازاده۳۶۱۳۸۳۰۴
محمد رضا جعفر زاده شیرازی۳۶۱۳۸۳۵۴-۳۲۲۷۷۷۵۲
سارا سهامی۳۶۱۳۸۱۴۸
سید فخرالدین شهیدیان۳۶۱۳۸۳۰۴
امیراخلاقیدانشیار-aakhlaghi@shirazu.ac.ir۸۳۰۳ , ۳۶۱۳۸۳۰۳shirazu.ac.ir/faculty/home/amirakhlaghi
اتاق دانشجویان کارشناسی ارشد۳۶۱۳۸۳۰۷
ربابه لطف الهی۳۶۱۳۸۳۰۱
احسان اسفندیاری۳۶۱۳۸۴۵۲

بخش زراعت و اصلاح نباتات

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
محسنعدالتاستادیار-edalat@shirazu.ac.ir۸۲۰۰ , ۰۷۱۳۲۲۷۷۷۱۷۰۷۱۳۳۲۲۷۶۹۰۷shirazu.ac.ir/faculty/home/m.edalat
عباسعالم‌زادهدانشیار-alemzadeh@shirazu.ac.ir۸۱۳۷ , ۲۲۸۶۱۳۴ ۰۷۱۳۲۲۸۶۱۳۴ ۰۷۱shirazu.ac.ir/faculty/home/alemzadeh
حسنپاک نیتدانشیار-pakniyat@shirazu.ac.ir۸۲۳۰ , ۲۲۸۷۱۱۸shirazu.ac.ir/faculty/home/pakniyat
الههتوکلاستادیار-etavakol@shirazu.ac.ir۸۱۴۷ , shirazu.ac.ir/faculty/home/tavakol
هومنراضیاستادیار-razi@shirazu.ac.ir۸۳۷۵ , ۰۷۱-۳۶۱۳۸۳۷۵۰۷۱-۳۲۲۸۶۱۳۴shirazu.ac.ir/faculty/home/razih
علیدادخداییاستادیار-dadkhodaie@shirazu.ac.ir۸۳۳۸ , ۳۶۱۳۸۳۳۸shirazu.ac.ir/faculty/home/dadkhodaie
یحییاماماستاد-yaemam@shirazu.ac.ir۸۲۳۵ , ۳۲۲۸۷۱۱۶۳۲۲۸۷۱۱۶shirazu.ac.ir/faculty/home/yaemam
محمد جعفربحرانیبازنشسته-bahrani@shirazu.ac.ir۸۲۳۳ , shirazu.ac.ir/faculty/home/bahrani92
روح اله نادری۳۶۱۳۸۲۳۲
حسین شاهسوند حسنی۳۶۱۳۸۱۳۶shirazu.ac.ir/faculty/home/shahsavand
اتاق دانشجویان دکتری۳۶۱۳۸۴۹۵
اتاق دانشجویان ارشد۳۶۱۳۸۲۳۸
بهرامحیدریدانشیار-bheidari@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۸۱۷۶ , shirazu.ac.ir/faculty/home/bheidari
کانکس ۳۶۱۳۸۴۵۷
محمد رضا متقی۳۲۲۷۷۷۰۸-۳۶۱۳۸۲۵۵
معصومهحسن لی۳۶۱۳۸۲۳۹
سیده زهرا حسینی سی سی۳۶۱۳۸۱۳۶
اله نظر شفیعی۳۶۱۳۸۲۳۷
محمود ایزدی۳۲۲۷۷۷۰۸-۳۶۱۳۸۱۶۰
محمدکاظمی۳۶۱۳۸۲۳۱
حسنپاک نیت۳۶۱۳۸۲۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/pakniyat
عبدالحمیدپوست فروش۳۶۱۳۸۴۹۵
سید عبدالرضا کاظمینی۳۲۲۷۷۷۰۷-۳۶۱۳۸۳۷۴shirazu.ac.ir/faculty/home/abdkazemeini
اصغرگودرزی۳۶۱۳۸۱۴۱

بخش علوم و صنایع غذایی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
سید محمد هاشمحسینیاستادیار-hhosseini@shirazu.ac.ir۸۲۲۶ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۲۲۶۰۷۱۳۲۲۸۶۱۱۰shirazu.ac.ir/faculty/home/hhosseini
مهردادنياكوثريدانشیار-niakosar@shirazu.ac.ir۸۲۴۶ , ۰۷۱۳۲۲۸۶۱۱۰۰۷۱۳۲۲۸۶۱۱۰shirazu.ac.ir/faculty/home/niakousari
محبوبهفضایلیاستادیار-fazaeli@shirazu.ac.ir۸۳۵۶ , ۳۶۱۳۸۳۵۶shirazu.ac.ir/faculty/home/fazaeli
محمدرضاخالصیاستادیار-mkhalesi@shirazu.ac.ir۸۲۲۹ , ۰۷۱۳۲۲۷۷۷۹۱shirazu.ac.ir/faculty/home/khalesi
غلامرضا (پویان)مصباحیاستادیار-mesbahi@shirazu.ac.ir۸۲۴۱ , ۳۲۲۸۷۰۲۹۳۲۲۸۶۱۱۰shirazu.ac.ir/faculty/home/mesbahi
مرجانمجدی نسباستادیار-majdinasab@shirazu.ac.ir۸۲۲۷.۸۳۵۶ , ۳۲۲۸۷۰۲۹shirazu.ac.ir/faculty/home/majdinasab
جلال جمالیان۳۶۱۳۸۲۲۶-۳۲۲۸۷۰۲۹
رقیه رمضانی۳۶۱۳۸۲۴۳-۳۲۲۸۷۰۲۹
سیدمحمدهاشم حسینی۳۶۱۳۸۲۲۶-۳۲۲۸۷۰۲۹
حامد پوربخش۳۶۱۳۸۲۴۵
محمدرضا خالصی۳۶۱۳۸۲۲۹
محمدرضا خالصی۳۶۱۳۸۲۲۹
محبوبه فضایلی۳۶۱۳۸۳۵۶-۳۲۲۸۷۰۲۹
محمدتقیگلمکانیاستادیار-golmakani@shirazu.ac.ir۸۲۴۳ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۲۴۳۰۷۱۳۲۲۸۶۱۱۰shirazu.ac.ir/faculty/home/golmakani
پریساشفیعی۳۶۱۳۸۲۴۲
زهرا علی قنبری۳۶۱۳۸۲۲۳
آموزش ۳۶۱۳۸۳۵۳
پروانه محسنی۳۶۱۳۸۲۶۶
مرضیه موسوی نسب۳۶۱۳۸۰۸۴-۳۲۲۸۷۰۲۹-۳۶۱۳۸۲۲۷shirazu.ac.ir/faculty/home/Marzieh.Moosavi-Nasab
مرتضیمحرری۳۶۱۳۸۲۴۵
فرزاد فهندژ سعدی۳۶۱۳۸۲۴۵
اعظم کشتکاران ۳۶۱۳۸۳۵۳

بخش فراوری آبزیان

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
رحیم حسینی۳۶۱۳۸۰۸۲
فاطمهبیرق دار۳۲۲۷۷۷۵۰-۳۶۱۳۸۰۸۱

بخش گیاه پزشکی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
رضاقادریاستادیار-rghaderi@shirazu.ac.ir۸۳۲۹ , ۳۶۱۳۸۳۲۹shirazu.ac.ir/faculty/home/rghaderi
محمدعلیاکرمی دانشیار-akrami@shirazu.ac.ir۸۳۸۶ , ۳۶۱۳۸۳۸۶shirazu.ac.ir/faculty/home/Akrami
کامبیز میناییدانشیار-kminaei@shirazu.ac.ir۸۳۸۵ , ۳۶۱۳۸۳۸۵۰۷۱۳۲۲۸۶۰۸۷shirazu.ac.ir/faculty/home/kminaei
رضامستوفی زاده قلمفرسادانشیار-rmostofi@shirazu.ac.ir۸۳۲۳ , ۳۶۱۳۸۳۲۳۳۲۲۸۶۰۸۷shirazu.ac.ir/faculty/home/rmostofi
سید علی اکبربهجت نبادانشیار-behjatni@shirazu.ac.ir۸۱۱۲ , ۳۲۲۸۶۱۵۴۳۲۲۸۷۱۶۵shirazu.ac.ir/faculty/home/saabehjatnia
مریمآل عصفوردانشیار-aosfoor@shirazu.ac.ir۸۱۴۳ , shirazu.ac.ir/faculty/home/aleosfoor
علیرضاافشاریفردانشیار-afshari@shirazu.ac.ir۸۱۱۱ , ۳۲۲۸۶۱۵۴و ۳۶۱۳۸۱۱۱۳۲۲۸۷۱۶۵shirazu.ac.ir/faculty/home/afshari
کرامت الهایزدپناهاستاد-izadpana@shirazu.ac.ir۸۱۰۲ , ۳۲۲۸۶۱۵۴۳۲۲۸۷۱۶۵shirazu.ac.ir/faculty/home/Izadpanah
محمودعالیچیاستادیار-aalichi@shirazu.ac.ir۸۳۲۰ , ۳۲۲۸۶۰۸۷۳۲۲۸۶۰۸۷shirazu.ac.ir/faculty/home/didar
آزاده داودی۳۶۱۳۸۳۳۶
سیدمجتبی حسینی۳۶۱۳۸۳۲۵
آزمایشگاه خاکزاد۳۶۱۳۸۳۳۵
آزمایشگاه کنه شناسی ۳۶۱۳۸۳۴۹
ایمان زارع۳۶۱۳۸۳۳۳
رضاقادری۳۶۱۳۸۱۴۲shirazu.ac.ir/faculty/home/rghaderi
امیر پاشا فرد۳۶۱۳۸۴۶۲
آزمایشگاه اکولوژی حشرات۳۶۱۳۸۴۴۵
سیدمحمدسعادتی۳۶۱۳۸۳۳۰
اتاق دانشجویان دکتری۳۶۱۳۸۴۵۳
آزمایشگاه باکتری شناسی ۳۶۱۳۸۳۳۱
امیرابدام۳۶۱۳۸۳۳۲
اکبرکارگربیدهاستاد-karegar@shirazu.ac.ir۸۳۴۴ , shirazu.ac.ir/faculty/home/karegar
اتاق دانشجویان دکتری (کانکس) ۳۶۱۳۸۴۷۴
حبیب اله حمزه زرقانی۳۶۱۳۸۳۲۲shirazu.ac.ir/faculty/home/zarghani
آزمایشگاه نماتد شناسی۳۶۱۳۸۳۲۹
سارامحمدزاده فرد۳۶۱۳۸۴۵۵
مریم میرطالبی۳۶۱۳۸۳۲۸
مژگانامیدی۳۶۱۳۸۳۲۱
علی اصغر پناهی۳۶۱۳۸۴۶۲

ویروس شناسی گیاهی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
عبدالحمید رحیمی زنجیرانی۳۶۱۳۸۱۱۴
اتاق دانشجویان دکتری ۳۶۱۳۸۱۰۶-۳۶۱۳۸۱۰۹

پژوهشکده بیو تکنولوژی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
فرزانه آرام۳۲۲۷۲۸۰۵-۳۶۱۳۸۱۲۷
محمدرضازارع۳۶۱۳۸۱۲۵
مهدی فرهمند زاده۳۶۱۳۸۱۲۷
آزمایشگاه پژوهشکده بیو تکنولوژی۳۶۱۳۸۱۲۷
اسماعیلابراهیمی۳۶۱۳۸۱۲۸
آسیهیوسفی۳۶۱۳۸۱۲۵

مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
صدرالدینبیاتی۳۶۱۳۸۱۰۵
نرگسدهشکار۳۶۱۳۸۱۰۱-۳۶۱۳۸۱۰۰
صادقذوالفقاری۳۶۱۳۸۱۱۵
فریدون رحمانی۳۶۱۳۸۱۰۵
فاطمهسعادتی۳۶۱۳۸۱۰۵
محمدصادق صادقی۳۶۱۳۸۱۰۳
هنگامهقطبی۳۶۱۳۸۱۱۶
مهسا معقولی۳۶۱۳۸۱۱۶
حمیدرضاپورسعادت۳۶۱۳۸۱۱۴
محمدرضا کاظمی۳۶۱۳۸۱۰۵

بخش مهندسی بیوسیستم

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
داریوشزارعدانشیار-dzare@shirazu.ac.ir۸۱۹۲ , ۳۲۲۸۶۱۰۴shirazu.ac.ir/faculty/home/dzare
محمدحسینرئوفتاستاد-raoufat@shirazu.ac.ir۸۳۶۰ , ۳۶۱۳۸۳۶۰۰۷۱-۳۲۲۷۶۱۰۴shirazu.ac.ir/faculty/home/raoufat
سعادتکامگاراستادیار-kamgar@shirau.ac.ir۸۳۶۷ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۳۶۷۰۷۱-۳۲۲۷۶۱۰۴shirazu.ac.ir/faculty/home/skamgar
مهدیمرادی حسن آباداستادیار-moradih@shirazu.ac.ir۸۳۶۱ , ۳۶۱۳۸۳۶۱۳۲۲۸۶۱۰۴shirazu.ac.ir/faculty/home/mehdimoradi
عبدالرحمان صالحی۳۶۱۳۸۳۷۱
عبدالعباسجعفریاستادیار-ajafari@shirazu.ac.ir۸۳۷۰ , shirazu.ac.ir/faculty/home/ajafari
سید مهدینصیریاستادیار-nasiri@shirazu.ac.ir۸۱۹۳ , ۳۲۲۷۷۷۴۹۳۲۲۸۶۱۰۴shirazu.ac.ir/faculty/home/mnasiri

بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
سید یوسفعرفانی فرداستادیار-erfanifard@shirazu.ac.ir۸۱۶۲ , ۰۷۱-۳۶۱۳۸۱۶۲۰۷۱-۳۲۲۸۷۱۵۹shirazu.ac.ir/faculty/home/erfanifard
آریاوزیرزادهاستادیار-vazirzadeh@shirazu.ac.ir۸۱۷۰ , ۳۶۱۳۷۱۸۰shirazu.ac.ir/faculty/home/vazirzadeh
روجاصفاییاناستادیار-safaian@shirazu.ac.ir۸۴۰۴ , ۰۷۱۳۲۲۸۷۱۵۹shirazu.ac.ir/faculty/home/safaeian
مسعودمسعودیدانشیار-masoudi@shirazu.ac.ir , shirazu.ac.ir/faculty/home/masoudi
غلامعباسقنبریاناستادیار-ghanbarian@shirazu.ac.ir۸۱۶۴ , ۳۶۱۳۸۱۶۴۳۲۲۸۷۱۵۹shirazu.ac.ir/faculty/home/gghanbarian
حسینصادقیدانشیار-sadeghih@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۸۱۷۱ , ۳۲۲۸۷۱۵۹shirazu.ac.ir/faculty/home/sadeghi
حمیدرضاپورقاسمیاستادیار- hr.pourghasemi@shirazu.ac.i۳۶۱۳۸۴۰۲shirazu.ac.ir/faculty/home/hamid11578
سید فخرالدینافضلیاستادیارafzalif@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۸۱۶۵shirazu.ac.ir/faculty/home/sfafzali

مرکز تحققات جوی و اقیانوسی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
محمدجواد نعمت الهی۳۶۱۳۸۰۱۹
لیلی عباسی ۳۶۱۳۸۰۲۲
صدیقهمهرآور۳۶۱۳۸۰۲۳

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسی

بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
قاسمسلیمیاستادیار-salimi.shu@gmail.com۴۶۲۱ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۶۲۱shirazu.ac.ir/faculty/home/salimi.shu
جعفر جهانی۳۶۱۳۴۶۵۷
مهدیمحمدی۳۶۱۳۴۶۵۵
جعفر ترک زاده۳۶۱۳۴۶۲۴
پرویز ساکتی۳۶۱۳۴۶۵۵
حسینکاظمی۳۶۱۳۴۶۳۲
رحمت اله مرزوقیدانشیارrmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir۳۶۱۳۴۶۹۵shirazu.ac.ir/faculty/home/rmarzoghi
مریمپیمانیان۳۶۱۳۴۶۳۸
حمیدعالی نژاد۳۶۱۳۴۶۶۸

بخش مبانی تعلیم و تربیت / آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
محمدمزیدیدانشیار-mazidi@shirazu.ac.ir۴۶۴۷ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mazidi
بابکشمشیری۳۶۱۳۴۶۲۷shirazu.ac.ir/faculty/home/shamshiri
راضیهحسینی۳۶۱۳۴۶۱۸
البرزی۳۶۱۳۴۶۶۰
خسرونژاد۳۶۱۳۴۶۴۸
فریباخوشبخت۳۶۱۳۴۶۵۲
شهرزادشاه سنی۳۶۱۳۴۶۴۴
کریمی۳۶۱۳۴۶۴۹

بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
فاطمه پسنداستادیار-pasand@shirazu.ac.ir۴۸۹۹ , ۰۷۱-۳۶۱۳۴۸۹۹۰۷۱-۳۶۲۸۶۴۴۱shirazu.ac.ir/faculty/home/spasand42
ربابه رستمیاستادیار-rostami@shirazu.ac.ir ۴۶۲۵ , ۳۶۱۳۴۵۲۵shirazu.ac.ir/faculty/home/rostami.robabeh
مریمکوشکی جهرمیدانشیار-mkoushki@rose.shirazu.ac.ir۴۶۶۶ , ۳۶۱۳۴۶۶۶۰۷۱۳۶۲۸۶۴۴۱shirazu.ac.ir/faculty/home/koushkie53
مرکز ورزش درمانی۳۶۱۳۳۳۱۸
زهرازارع۳۶۱۳۴۶۷۴

بخش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
عزیزی۳۶۱۳۴۶۹۴
مرکز مشاوره کودکان استثنایی۳۲۳۳۴۱۹۵

بخش روانشناسی تربیتی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
زهراصائمی۳۶۱۳۴۶۸۳
فرهادخرمایی۳۶۱۳۴۶۴۵
نرگسپرونده۳۶۱۳۴۶۱۸

بخش روانشناسی بالینی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
محمد علیگودرزیاستاد-mgoodarzi@rose.shirazu.ac.ir۴۶۵۱ , ۰۷۱۱۳۶۱۳۴۶۵۱۰۷۱۱۳۶۱۳۴۶۵۱shirazu.ac.ir/faculty/home/goodarzi
حبیبهادیان فرددانشیار-hadianfd@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۴۶۷۱۱۰ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۶۸۳۰۷۱۳۶۲۸۶۴۴۱shirazu.ac.ir/faculty/home/hhadianfard
کلینیک روانشناسی بالینی۳۲۳۳۹۷۳۲
مهدی ایمانی۳۶۱۳۴۶۰۴
مهدی رضا سرفراز۳۶۱۳۴۶۱۱
مرکز مشاوره دانشجویی۳۶۴۷۳۳۹۸

بخش علم اطلاعات و دانش شناسی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
هاجرستودهدانشیار-sotudeh@shirazu.ac.ir۴۶۶۱ , shirazu.ac.ir/faculty/home/hsotudeh
alimostafaviسایر-mr.sardabir@gmail.com۴۴ , ۵۵۶۶shirazu.ac.ir/faculty/home/almost
فروغ السادات حسینی پور۳۶۱۳۴۶۵۶
مریمزاهدانی۳۶۱۳۴۶۲۱
سودبخش۳۶۱۳۴۶۴۶

دانشكده دامپزشكي

بخش علوم پایه

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
افشینمنتخبدانشیار-montakhab@shirazu.ac.ir۷۰۶۲ , ۷۱۳۶۱۳۷۰۶۲۷۱۳۶۴۶۰۸۳۱shirazu.ac.ir/faculty/home/montakhab
بابکامینیدانشیار-bamini@shirazu.ac.ir۷۴۷۸ , ۰۹۱۰۷۰۰۱۲۰۰shirazu.ac.ir/faculty/home/bamini
طهوراشماليدانشیار-tshomali@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۸۹۰۷ , shirazu.ac.ir/faculty/home/shomali
ذبیح الهخاکساراستاد-khaksar@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۸۶۲۶ , shirazu.ac.ir/faculty/home/khaksar
مهدي فاضليدانشیار-mfazeli@shirazu.ac.ir۸۶۲۵ , ۳۶۱۳۸۶۲۵۳۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/mfazeli
رزیدنت آقایان ۳۶۱۳۸۶۴۶
رزیدنت خانمها ۳۶۱۳۸۶۲۹
اتاق دانشجویان ارشدفیزیولوژی۳۶۱۳۸۶۴۸
کلاس رزیدنسی۳۶۱۳۸۶۵۱
صغریغلامی۳۶۱۳۸۶۳۷
بهمنمغیثی۳۶۱۳۸۶۳۱-۳۶۱۳۸۶۳۰
جوادساجدیان فرددانشیار-sajedian@shirazu.ac.ir۸۶۲۲ , ۳۶۱۳۸۶۲۲۳۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/sajedian
جعفرجلایی۳۶۱۳۸۶۳۴
مهنازطاهریانفرداستاد-taherian@shirazu.ac.ir۸۶۲۴ , ۳۶۱۳۸۶۲۴۰۷۱۳-۲۲۹۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/taherian
محمودامین لاریبازنشسته-aminlari@shirazu.ac.ir۰۰۷۱۳۶۱۳۸۶۲۷ , shirazu.ac.ir/faculty/home/aminlari
رزیدنت ۳۶۱۳۸۶۴۷
قاسم یوسفی۳۶۱۳۸۶۳۵
ابراهیم میرزایی۳۶۱۳۸۶۵۰
آز آناتومی۳۶۱۳۸۶۳۰
آز بافت شناسی۳۶۱۳۸۶۳۵
آز بیوشیمی۳۶۱۳۸۶۳۲
آز تحقیقات آناتومی۳۶۱۳۸۶۳۰
آز فیزیولوژی۳۶۱۳۸۶۳۹
سعیده احمدی۳۶۱۳۸۶۳۹
آز بیوشیمی۳۶۱۳۸۶۵۰
لیلا اکبرزاده۳۶۱۳۸۶۲۰
مریمتوانا۳۶۱۳۸۶۳۲
صابرصادقیاستادیار-ssadeghi@shirazu.ac.ir۷۳۵۳ , ۶۱۳۷۵۵۳- ۰۹۳۷۴۶۱۱۵۹۸۳۲۲۸۰۹۱۶shirazu.ac.ir/faculty/home/ssadeghi

بخش پاتوبیولوژی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
احسانرخشنده رواستادیار-Rakhshandehroo@shirazu.ac.ir۸۶۷۴ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۶۷۴shirazu.ac.ir/faculty/home/rakhshandehroo
عاطفهاسماعیل نژاداستادیار-a.esmailnejad@shirazu.ac.ir۸۶۹۰ , ۳۲۲۵۳۰۶۷shirazu.ac.ir/faculty/home/esmailnejadقائم مقام رییس دانشگاه
محمدمؤذنیاستاد-moazeni@shirazu.ac.ir۸۶۷۶ , ۳۶۱۳۸۶۷۶۳۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/moazenim
فاطمهنمازیاستادیار-fnamazi@shirazu.ac.ir۸۶۶۵ , ۳۶۱۳۸۶۶۵۳۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/fnamazi@shirazu.ac.ir
نصرالهاحمدياستادیار-nahmadi@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۸۶۶۷ , ۰۹۱۷۷۷۶۸۱۶۸shirazu.ac.ir/faculty/home/nahmadi
رزیدنت خانمها۳۶۱۳۸۶۷۵
عبدالله درخشندهاستادیار-aderakhshandeh@shirazu.ac.ir۸۶۶۶ , ۳۶۱۳۸۶۶۶۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/derakhshandeh
حمیده رحیمی۳۶۱۳۸۶۶۰
میثمزارع۳۶۱۳۸۶۷۰
محمدرسولسربی۳۶۱۳۸۶۸۳
آزادهيكتاسرشتاستادیار-azadeh_neisi@shirazu.ac.ir۰۷۱-۳۶۱۳۸۶۹۷ , shirazu.ac.ir/faculty/home/yektaseresht
علیمحمدی۳۶۱۳۸۶۷۷
امیر موتابی علوی۳۶۱۳۸۶۸۱
فاطمه نجاتی۳۶۱۳۸۶۸۲
احمدعریاناستادoryan@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۸۶۶۲-۰۷۱۳۶۳۰۳۱۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/oryan
یاسرشمشیری۳۶۱۳۸۶۷۹
سمیهجوکار۳۶۱۳۸۶۷۰
عباسشمشیری۳۶۱۳۸۶۴۴
سالن کالبد گشایی۳۶۱۳۸۹۸۲
محمدصادق گل واجويي۳۶۱۳۸۶۵۸
مهدی اسدسنگابی۳۶۱۳۸۶۸۴
امینشاهد۳۶۱۳۸۶۷۹
حسین ترک قزوینی۳۶۱۳۸۶۴۴
آز میکروبیولوژی۳۶۱۳۸۶۷۹
آز ویروس۳۶۱۳۸۶۸۴

بخش بهداشت وکنترل مواد کیفی غذایی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
حمیدهعمرانی۳۶۱۳۸۷۴۰
آریا رسولی۳۶۱۳۸۷۵۳
علیمحمدی۳۶۱۳۸۷۴۷
شهرزاد یونسیان۳۶۱۳۸۷۴۷
مریمانصاری لاری۳۶۱۳۸۷۴۸
معصومه آغازی۳۶۱۳۸۷۵۴
اسفندیار ابراهیمی۳۶۱۳۸۷۴۷
اتاق تکنسینها۳۶۱۳۸۷۴۷

بخش علوم درمانگاهی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
مصطفياخلاقياستاد-akhlaghi@shirazu.ac.ir۸۷۳۷ , ۳۶۱۳۸۷۳۷۳۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/akhlaghi
سیف الهدهقانی ناژوانیبازنشسته-sdehghan@shirazu.ac.ir+۹۸۹۱۷۱۱۸۴۳۶۰ , ۷۱۳۶۳۰۷۵۰۱۹۱۷۱۱۸۴۳۶۰shirazu.ac.ir/faculty/home/sdehghani
بهمنعبدیاستادیار-abdi@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۸۲۱۶ , shirazu.ac.ir/faculty/home/abdi
علیرضا خنشا۳۶۱۳۸۷۱۷-۳۶۱۳۸۷۰۲
رزیدنت طیور (خانم)۳۶۱۳۸۷۲۶
اسماعیل دهدشتی۳۶۱۳۸۷۱۴
سیف اله دهقانی۳۶۱۳۸۷۰۵
اصغرمقیسهاستادیار-mogheiseh@shirazu.ac.ir۸۸۲۴ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۸۲۴۰۷۱۳۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/mogheiseh
مسلمرضایی۳۶۱۳۸۷۱۴
قدرت اله رضایی۳۶۱۳۸۷۲۸
کالبدگشایی طیور۳۶۱۳۸۷۳۱
مجتبیرهسپار۳۶۱۳۸۷۱۹
داریوشساریخانی۳۶۱۳۸۷۱۴
راضیه شجاعی۳۶۱۳۸۷۰۰
محسنقانعاستادیار-ghane@shirazu.ac.ir۸۵۱۹ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mghanedvm
علی اصغرچالمهاستادیار-chalmeh@shirazu.ac.ir۸۸۱۰ , ۳۶۱۳۸۸۱۰۳۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/chalmeh
محمدسعیدفریدونی۳۶۱۳۸۷۳۵
شرفی۳۶۱۳۸۷۲۰
فرح سوخکیان۳۶۱۳۸۷۰۰
میترا محمدی۳۶۱۳۸۷۳۰
حسنشريفي يزديدانشیار-sharifiy@shirazu.ac.ir۸۹۱۷ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۹۱۷۰۷۱۳۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/Hassan Sharifiyazdi
عبداله ميرزاييدانشیار-mirzaei@shirazu.ac.ir۸۹۰۹ , ۳۶۱۳۸۹۰۹۳۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/abdolahmirzaei
محمدحسن ناطق احمدی۳۶۱۳۸۷۰۲
سجادنوربخش۳۶۱۳۸۷۲۵
نوروزی۳۶۱۳۸۷۱۴
یاسر جابری۳۶۱۳۸۷۲۴
اتاق رزیدنت آقا۳۶۱۳۸۷۱۳
انبار دام بزرگ۳۶۱۳۸۷۲۱
محمدرضاشهریاری۳۶۱۳۸۷۱۸
جوانمردی۳۶۱۳۸۹۱۰
رزیدنت آقایان۳۶۱۳۸۹۰۴
رزیدنت خانمها۳۶۱۳۸۸۲۱
اسفندیاری۳۶۱۳۸۷۳۸
چناری۳۶۱۳۸۷۳۸
مرکز تحقیقات پرندگان۳۶۱۳۸۹۷۰
حسینی۳۶۱۳۸۷۱۹
آز کلینیکال پاتولوژی۳۶۱۳۸۷۱۹
پذیرش۳۶۱۳۸۷۲۳
آز مامایی۳۶۱۳۸۷۱۵
زین العابدینتقی پور۳۶۱۳۸۷۰۲
اکبری۳۶۱۳۸۷۳۶
محمدهادیجسمانی۳۶۱۳۸۷۰۲-۳۶۱۳۸۹۷۹

بخش دامپزشکی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
سارابصیریاستادیار-basiri@shirazu.ac.ir۸۷۴۱ , ۳۶۱۳۸۷۴۱۳۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/sbasiri
مجتبيكافياستاد-kafi@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۸۹۰۳ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mojtabakafi
محبوبهاشرافياستادیار-mashrafi@shirazu.ac.ir۸۶۴۱ , shirazu.ac.ir/faculty/home/ashrafi
سیاوشسلطانیاناستادیار-soltanian@shirazu.ac.ir۸۹۰۶ , ۶۱۳۸۹۰۶shirazu.ac.ir/faculty/home/siyavashsoltanian
حمیدرجائیانبازنشسته-rajaian@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۸۶۲۵shirazu.ac.ir/faculty/home/rajaian

بخش مدیریت بهداشت دام

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
آرشاميديدانشیار-aomidi@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۸۷۴۵ ۳۲۲۸۶۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/arashomidi

بخش بیوتکنولوژی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
غلامرضا کاوسیدانشیار-ghkavoosi@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۸۱۳۸ , ۰۷۱۳۶۱۳۸۱۳۸۰۷۱۳۲۲۷۲۸۰۵shirazu.ac.ir/faculty/home/ghkavoosi@shirazu.ac.ir
علی نیازیاستاد-niazi@shirazu.ac.ir۸۱۲۶ , ۳۲۲۷۲۸۰۵۳۲۲۷۲۸۰۵shirazu.ac.ir/faculty/home/niazi
علی مقدم۳۶۱۳۸۱۲۷

دانشكده هنرومعماري

بخش شهر سازی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
سهندلطفیاستادیار-slotfi@shirazu.ac.ir۱۰۴۰ , ۳۶۲۳۰۴۵۳shirazu.ac.ir/faculty/home/slotfi
مهساشعلهاستادیار-msholeh@shirazu.ac.ir۱۰۴۰ , ۰۹۱۲۷۰۱۲۴۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/msholeh
علیسلطانیدانشیار-soltani@shirazu.ac.ir۱۰۰۸ , ۰۷۱۳۶۲۳۰۴۵۳۰۷۱۳۶۲۳۰۴۵۳shirazu.ac.ir/faculty/home/sooltani
خلیلحاجی پور۳۶۱۳۱۰۸۲
محمدحسین پوراستادیار-M_hosseinpour@shirazu.ac.ir۱۰۳۹ , ۳۶۱۳۱۰۳۹shirazu.ac.ir/faculty/home/Hosseinpour
سید مجدالدینمصاحبسایر-m-mosaheb@shirazu.ac.ir۰۹۱۲۵۰۴۴۵۵۸ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mosaheb
سهیلاانیسی۳۶۲۳۰۴۵۳-۳۶۱۳۱۰۳۱
عبدالرضاپاک شیر۳۶۱۳۱۰۳۵
علیرضا صادقی۳۶۱۳۱۰۷۰shirazu.ac.ir/faculty/home/arsadeghi
مهیار اردشیری۳۶۱۳۱۰۳۵
حسنایزدی۳۶۱۳۱۰۳۲
محمدرضا بذرگر۳۶۱۳۱۰۳۴shirazu.ac.ir/faculty/home/bazregar

بخش هنر

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
شهریاراسدیمربی-asadis@shirazu.ac.ir۱۰۴۷ , ۳۶۲۵۹۰۵۸۳۶۲۵۹۰۵۸shirazu.ac.ir/faculty/home/shasadi
سید جواد ظفرمنداستادیار-zafarmand@shirazu.ac.ir۱۰۶۵ , ۳۶۱۳۱۰۶۶۳۶۲۴۲۸۰۰shirazu.ac.ir/faculty/home/S.J.‎ Zafarmand
محمدصادقمیرزاابوالقاسمیاستادیار-mirzaabolghasemi@shirazu.ac.ir۳۶۲۵۹۰۵۸ , ۳۶۲۵۹۰۵۸۳۶۲۵۹۰۵۸shirazu.ac.ir/faculty/home/mirzaabolghasemi
تجویدی۳۶۱۳۱۰۴۶
حجتتمنایی۳۶۱۳۱۰۴۹
ملیحهجعفری۳۶۱۳۱۰۴۸
حبیب الهروح پرور۳۶۱۳۱۰۴۹
فتح اله زارع خلیلی۳۶۱۳۱۰۴۲
فرنازسلمانیان۳۶۳۶۱۵۶۰-۳۶۱۳۱۰۷۶
مجیدرضا مقنی پور۳۶۱۳۱۰۸۹
اشکان رحمانی۳۶۱۳۱۰۸۸
سمانه حدادی۳۶۱۳۱۰۴۱-۳۶۲۵۹۰۵۸
فریبا غروی۳۶۱۳۱۰۹۱
میرزا ابوالقاسمی۳۶۱۳۱۰۹۰
سید محمد خلیل اثنی عشری۳۶۱۳۱۰۴۶shirazu.ac.ir/faculty/home/esnaashari

بخش معماری

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
سانازحائریمربی-haeri@shirazu.ac.ir۱۰۶۲ , ۳۶۱۳۱۰۶۲۳۶۲۳۰۴۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/SanazHaeri
سانازحائريمربی-Haeri@shirazu.ac.ir , ۳۶۲۳۰۴۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/Sanaz Haeri
محمدعلی آبادیاستادیار-aliabadi@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۲۳۱۰۲۵ , ۰۷۱۳۶۲۳۰۴۴۷۰۷۱۳۶۲۳۰۴۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/aliabadi
رزاوکیلی نژاداستادیار-arch.rv@shirazu.ac.ir۱۰۵۹ , ۳۶۲۳۰۴۴۷۳۶۲۳۰۴۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/arch.rv
محمدرضا مغارهدانشیار-maghareh@shirazu.ac.irmaghareh@shirazu.ac.‎ , shirazu.ac.ir/faculty/home/maghareh
سانازحائٰٰریمربی-haeri@shirazu.ac.ir۳۹۰۸ , ۳۶۱۳۳۹۰۸۳۶۲۳۰۴۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/SanazHaeri
محمدرضا مغارهدانشیار-maghareh@shirazu.ac.irmaghareh@shirazu.ac.‎ , shirazu.ac.ir/faculty/home/maghareh
مريماختيارىاستادیار-m_ekhtiari@shirazu.ac.ir۱۰۶۲ , ۳۶۲۳۰۴۴۷۳۶۲۳۰۴۵۰shirazu.ac.ir/faculty/home/mekhtiari
جاویدقنبریاستادیار-j.ghanbari@shirazu.ac.ir۳۶۲۶۰۴۴۷ , ۳۶۲۳۰۴۴۷۳۶۲۳۰۴۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/j.ghanbari@shirazu.ac.ir
علیآبادیاستادیار-aliabadi@shirazu.ac.ir۱۰۲۵ , ۳۶۲۳۰۴۴۷۳۶۲۳۰۴۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/aliabadi
جاویدقنبریاستادیار-J.Ghanbari@shirazu.ac.ir۱۰۱۹ , shirazu.ac.ir/faculty/home/j.ghanbari@shirazu.ac.ir
امینحبیبیاستادیار-a_habibi@shirazu.ac.ir۱۰۷۸ , ۰۹۱۷۷۳۸۹۸۴۸shirazu.ac.ir/faculty/home/aminhabibi
حمید رضاشریفاستادیارhsharif@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۱۰۱۷-۰۷۱۳۶۲۳۰۴۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/ham_sharif
محمدحسنفلاح۳۶۱۳۱۰۲۰
محمدرضا مغاره۳۶۱۳۱۰۱۸
کاوهفتاحی۳۶۱۳۱۰۲۳shirazu.ac.ir/faculty/home/kfattahi
محمد نیک کار۳۶۱۳۱۰۲۳
محمد حسنفلاحاستادیار-fallah@shirazu.ac.ir۱۰۲۰ , ۳۶۲۳۰۴۴۷۳۶۲۳۰۴۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/fallah
سیدمحمدحسینذاکریاستادیار-zakeri@shirazu.ac.ir۱۰۲۷ , ۰۷۱۳۶۱۳۱۰۲۷۰۷۱۳۶۲۳۰۴۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/mhZakeri
سارادانشمنداستادیار-daneshmand@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۱۰۵۸ shirazu.ac.ir/faculty/home/s.daneshmand
لیلاسلمان۳۶۱۳۱۰۱۶
مریم اختیاری۳۶۱۳۱۰۶۲
پرستو عشرتی۳۶۱۳۱۰۵۹
جاوید قنبری۳۶۱۳۱۰۱۹

بخش ارتباط تصویری


بخش فرش


دانشكده علوم

بخش شیمی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
زهرااسدیدانشیار-zasadi@shirazu.ac.ir۷۱۱۸ , --shirazu.ac.ir/faculty/home/zasadi
افشانمهاجریاستاد-amohajeri@shirazu.ac.ir۷۱۶۱ , ۳۶۱۳۷۱۶۱۳۶۴۶۰۷۸۸shirazu.ac.ir/faculty/home/amohajeri
موناحسینی سروریاستاد-hossaini@shirazu.ac.ir۷۱۶۹ , ۳۶۱۳۷۱۶۹shirazu.ac.ir/faculty/home/monahosseini
سید مسعودنبوی زادهاستاد-nabavizadeh@shirazu.ac.ir۷۱۱۱ , ۳۶۱۳۷۱۱۱۳۶۴۶۰۷۸۸shirazu.ac.ir/faculty/home/nabavi
احمدرضااسمعیل بیگاستادیار-esmaeilbeig@chem.susc.ac.ir۷۱۳۴ , shirazu.ac.ir/faculty/home/esmaeilbeig
خوابگاه طبقه۱۳۶۱۳۸۸۱۶
شایگان۳۶۱۳۴۲۳۷
آز. آلی حیاتی دکتر خلفی نژاد۳۶۱۳۷۱۲۹
یزدانی۳۶۱۳۲۶۸۳
انصاری۳۶۱۳۲۶۶۹
آز. تحقیق شیمی آلی دکتر شرقی۳۶۱۳۷۱۳۶
آز. تجزیه۳۶۱۳۷۱۳۲
سفارشات۳۶۱۳۷۱۳۱
اتاق دانشجویان دکتری (دکتر ایران پور)۳۶۱۳۷۱۳۵
آز تحقیق۳۶۱۳۳۶۶۲
آز خواص سنگهای مخزن۳۶۱۳۳۷۳۹
آز سیالات۳۶۱۳۳۶۵۸
آز شیمی فیزیک۳۶۱۳۳۷۹۳
امین رضاذوالقدراستادیار-arzolghadr@shirazu.ac.ir۷۱۵۷ , ۳۶۱۳۷۱۵۷shirazu.ac.ir/faculty/home/zolghadr
سهيلاقاسمياستادیار-ghasemis@shirazu.ac.ir۷۱۴۰ , ۳۶۴۶۰۷۲۴۳۶۴۶۰۷۸۸shirazu.ac.ir/faculty/home/sghasemi
آز آب۳۶۱۳۳۷۶۳
اتاق دانشجویان دکتر علی پور۳۶۱۳۷۱۸۱
آز رآکتور۳۶۱۳۳۷۸۸
مجتبیعلی پوراستادیار-malipour@shirazu.ac.ir۷۱۶۰ , ۰۷۱۳۶۱۳۷۱۶۰۰۷۱۳۶۴۶۰۷۸۸shirazu.ac.ir/faculty/home/malipour
فاطمه غلامی۳۶۱۳۷۱۲۳
طاهره آریانا۳۶۱۳۴۳۴۴-۳۶۴۶۰۳۸۱
آز دکتر نبوی زاده۳۶۱۳۷۱۱۴
اتاق کامپیوتر دکتر نبوی زاده۳۶۱۳۷۱۱۵
محمدصادقتفویضی۳۶۱۳۷۱۵۶
فاطمهجمشیدی۳۶۱۳۷۱۳۰-۳۶۱۳۷۱۱۰
آز (دکترسرداریان)۳۶۱۳۷۱۰۹
آز تحقیق شیمی آلی (دکترایرانپور)۳۶۱۳۷۱۰۸
آز- تحقیق شیمی معدنی دکتر رشیدی۳۶۱۳۷۱۱۶
دفتربخش شیمی۳۶۱۳۷۱۳۰ و ۳۶۱۳۷۱۱۰
آز تحقیق شیمی معدنی (دکتراسماعیل بیگ)۳۶۱۳۷۱۱۲
آز (دکترهمتی نژاد)۳۶۱۳۷۱۴۴
آز آلی حیاتی (دکترخلفی نژاد)۳۶۱۳۷۱۲۹
آز تحقیق شیمی آلی (جراح پور)۳۶۱۳۷۱۰۲
آز تحقیق شیمی آلی(دکتر شرقی)۳۶۱۳۷۱۳۶
آز تحقیق شیمی تجزیه(دکتر درودمند)۳۶۱۳۷۱۵۳
آز تحقیق شیمی تجزیه(دکتر صفوی)۳۶۱۳۷۱۴۹
اتاق دانشجویان دکترپاکیاری۳۶۱۳۷۱۶۴
اتاق دانشجویان دکتر موسوی پور۳۶۱۳۷۱۷۶
مهدیسادات شجاعیاستادیارms.shojai@shirazu.ac.ir;‎ msadatshojai@gmail.com۳۶۱۳۷۱۶۷۳۶۴۶۰۷۸۸shirazu.ac.ir/faculty/home/shojai
بهرامهمتی نژاداستاد-hemmatb@shirazu.ac.ir۷۱۳۹ , ۳۶۴۶۰۷۲۴۳۶۴۶۰۷۸۸shirazu.ac.ir/faculty/home/hemmatb
بهزادحقیقیاستاد-bhaghighi@shirazu.ac.ir۷۱۷۸ , ۰۹۱۲۱۴۱۵۱۷۶۳۶۴۶۰۷۸۸shirazu.ac.ir/faculty/home/bhaghighi
رویا زحمتکشان۳۶۱۳۷۱۱۰-۳۶۱۳۷۱۳۰
سعیدهعباد۳۶۱۳۷۱۵۵
مریم آبی رنگ۳۶۱۳۴۷۰۶
اتاق دانشجویان دکتر مقدسی۳۶۱۳۷۱۵۸
آبدارخانه تربیت بدنی۳۶۱۳۵۲۵۴
سیدحبیب موسوی۳۶۱۳۷۱۲۸
محمدمهدییزدانی۳۶۱۳۷۱۳۳
آز دکتر آبسالان۳۶۱۳۷۱۴۸
آز دکتر آخوند۳۶۱۳۷۱۵۱
آز دکتر موحدی۳۶۱۳۷۱۴۷
آز خانم دکتر حسینی۳۶۱۳۷۱۰۳
آز آلی۳۶۱۳۷۱۵۴
اتاق دانشجویان دکتر مهاجری۳۶۱۳۷۱۷۲
آز .خانم دکتر اسدی۳۶۱۳۷۱۱۹
آز. آقای دکتر اسدی۳۶۱۳۷۱۲۰
جوادتشخوریاناستادیار-tashkhourian@shirazu.ac.ir۷۱۴۱ , ۳۶۱۳۷۱۴۱۳۶۴۶۰۷۸۸shirazu.ac.ir/faculty/home/tashkhourian
آز. دکتر همتی نژاد۳۶۱۳۷۱۴۴

بخش فیزیک

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
زینبرضاییاستادیار-zrezaei@shirazu.ac.ir۷۰۶۴ , ۳۶۱۳۷۰۶۴shirazu.ac.ir/faculty/home/zrezaei
احمدشیخیدانشیار-asheykhi@shirazu.ac.ir۷۰۳۵ , ۳۶۱۳۷۰۳۵۳۶۲۴۰۸۳۹shirazu.ac.ir/faculty/home/sheykhi
سعیددعوت الحقدانشیار-mind@shirazu.ac.ir۷۰۰۴ , ۳۶۱۳۷۰۰۴۳۶۴۶۰۸۳۹shirazu.ac.ir/faculty/home/davatolhagh
عبدالناصر ذاکریاستاد-zakeri@susc.ac.ir , shirazu.ac.ir/faculty/home/zakeri
عباسقاسم پور اردکانیاستادیار-aghasempour@shirazu.ac.ir۷۰۴۸ shirazu.ac.ir/faculty/home/aghasempour
غلامحسینبردباراستاد-ghbordbar@shirazu.ac.ir۷۰۰۳ , ۰۷۱-۳۶۴۶۰۷۷۵۰۷۱-۳۶۴۶۰۸۳۹shirazu.ac.ir/faculty/home/ghbordbar
عبدالناصر ذاکریاستاد-zakeri@susc.ac.ir , shirazu.ac.ir/faculty/home/zakeri
زهرهکارگراستادیار-kargar@susc.ac.ir۷۰۱۲ , ۰۸۳۹۰۷۱۳۶۴۶shirazu.ac.ir/faculty/home/kargar
محسنقاسمی نژاد حقیقیاستادیار-ghaseminejad@shirazu.ac.ir۷۰۵۹ shirazu.ac.ir/faculty/home/ghaseminejad
سید حسینهندیاستادیار-hendi@shirazu.ac.ir۷۰۰۶ , ۳۶۱۳۷۰۰۶shirazu.ac.ir/faculty/home/hendi
معین مصلح۳۶۱۳۷۰۷۹
غلامرضا اشجع۳۶۱۳۷۰۲۴
مهدی پاک مهر۳۶۱۳۷۰۱۵
منصور حقیقت۳۶۱۳۷۰۴۲
محمدحسین زارعی۳۶۱۳۷۰۴۶
آبدارخانه۳۶۱۳۷۰۳۰
آز الکترونیک ۳۶۱۳۷۰۳۴
مجیدهاشمیاستادیار-hashemi_mj@shirazu.ac.ir۷۰۲۷ , ۰۷۱۳۶۱۳۷۰۲۷shirazu.ac.ir/faculty/home/Majid_Hashemi
دفتربخش فیزیک۳۶۱۳۷۰۲۲ و ۳۶۱۳۷۰۲۱
عبدالناصر ذاکریاستاد-zakeri@susc.ac.ir , shirazu.ac.ir/faculty/home/azakeri
شهربانورضایی۳۶۱۳۷۰۲۱-۳۶۱۳۷۰۲۲
افسانهمرادی۳۶۱۳۷۰۲۸

بخش زیست شناسی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
ایرجسعادتدانشیار-isaadat@shirazu.ac.ir۷۴۳۵ , ۳۶۱۳۷۴۳۵۳۲۲۸۰۹۱۶shirazu.ac.ir/faculty/home/Irajsaadat
علیغلامحسینیاستادیار-gholamhosseini@shirazu.ac.ir۷۳۸۴ , shirazu.ac.ir/faculty/home/gholamhosseini
حميد رضا اسماعيلياستاد-hresmaeili@shirazu.ac.ir۶۱۳۶ , ۳۶۱۳۳۶۳۱۳۲۲۸۰۹۱۶shirazu.ac.ir/faculty/home/hresmaeili
MalihezamanMonsefiاستاد-mmonsefi@shirazu.ac.ir۷۳۵۷ , shirazu.ac.ir/faculty/home/monsefi
نویدمقرباستادیار-mogharrab@shirazu.ac.ir۷۶۱۰ , ۳۶۱۳۷۶۱۰shirazu.ac.ir/faculty/home/mogharrab
راحلهمسعودیاستادیار-rmasoudi@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۷۶۵۶ , ۰۹۳۷۹۱۴۷۶۶۱shirazu.ac.ir/faculty/home/rmasoudi
فیروزهغلام پوراستادیار-gholampour@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۷۳۶۲ , ۳۲۲۸۰۹۱۶۳۲۲۸۰۹۱۶shirazu.ac.ir/faculty/home/gholampourf
جعفروطن پرستاستادیار-vatanparast@shirazu.ac.ir۷۳۵۱ , ۳۶۱۳۷۳۵۱۳۲۲۸۰۹۱۶shirazu.ac.ir/faculty/home/vatanparast
آزمایشگاه (دکتر غلامپور)۳۶۱۳۷۳۶۳
آزمایشگاه(دکتر محسن زاده)۳۶۱۳۷۷۴۰
آزمایشگاه(دکتر مرادشاهی)۳۶۱۳۷۶۲۲
عبدالعظیممردانی۳۶۱۳۷۳۸۳
آز ژنتیک۳۶۱۳۷۳۸۳
هاجر زمانی۳۶۱۳۷۳۴۷
آزمایشگاه(دکتر منصفی)۳۶۱۳۷۳۹۲
جلیل دیالمه۳۶۱۳۷۳۸۸
آزمایشگاه (دکتر نخبه الفقهایی)۳۶۱۳۷۷۳۶
آزمایشگاه (دکتروطن پرست)۳۶۱۳۷۳۹۴
آذر بجلی۳۶۱۳۷۳۸۵
آزمایشگاه(دکتر بهاالدینی)۳۶۱۳۷۴۱۵
آزمایشگاه (دکتر اسماعیلی)۳۶۱۳۷۳۹۳
علی اصغرجمالی۳۶۱۳۷۳۷۵
آزمایشگاه(هرباریوم)۳۶۱۳۷۳۹۱
مهرگانابراهیمیاستادیار-m.ebrahimi@shirazu.ac.ir ۷۳۶۱ , ۶۱۳۷۳۶۱shirazu.ac.ir/faculty/home/mehregan
لطافتجعفری۳۶۱۳۷۳۸۷
فرامرزحسینی۳۶۱۳۷۳۷۷
دفتر بخش زیست شناسی۳۶۱۳۷۳۷۲-۳۶۱۳۷۳۷۳
رضا یوسفیدانشیار-ryousefi@shirazu.ac.ir۷۶۱۷ , ۳۶۱۳۷۶۱۷۳۲۲۸۰۹۱۶shirazu.ac.ir/faculty/home/ryousefi
حمیدرضاکربلائی حیدریدانشیار-karbalaei@shirazu.ac.ir۹۸۷۱۳۶۱۳۷۳۰۴ , shirazu.ac.ir/faculty/home/karbalaei
راضیهدولو۳۶۱۳۷۳۵۸
آزمایشگاه آقای دکتر مصطفی سعادت۳۶۱۳۷۲۸۲
آزمایشگاه دکتر ایرج سعادت۳۶۱۳۷۳۸۳
آزمایشگاه دکتر صادقی ۳۶۱۳۷۶۷۵
آزمایشگاه دکتر کربلایی۳۶۱۳۷۳۷۴
مراد روانشاد۳۶۱۳۷۲۱۳
بهمنخلدبرینبازنشسته-bkholdeb@biology.susc.ac.ir۷۳۸۰ , ۰۹۱۷۳۱۸۰۰۴۳۳۲۲۸۰۹۱۶
مریم سیروس۳۶۱۳۷۳۷۲-۳۶۱۳۷۳۷۳-۳۲۲۸۰۹۱۶۳۲۲۸۰۹۱۶
آزمایشگاه (دکتر مصطفی سعادت)۳۶۱۳۷۲۸۲
فرزانهفروهر۳۶۱۳۷۳۸۲
مرجانقلی زاده۳۶۱۳۷۶۲۸
محمدعلیهوشمند۳۶۱۳۷۳۸۸
صدیقه پیراهش۳۶۱۳۷۶۲۶

بخش آمار

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
علیرضانعمت اللهیاستاد-ar.nematollahi@shirazu.ac.ir۷۸۰۲ , ۳۲۲۸۸۱۹۷۳۲۲۷۷۱۹۴shirazu.ac.ir/faculty/home/nematollahi
لالهتفکریاستادیار-tafakori@shirazu.ac.ir۱۱۱ , shirazu.ac.ir/faculty/home/tafakore
سمیهزارع زادهاستادیار-s.zarezadeh@shirazu.ac.ir۷۴۴۱ , ۰۷۱۳۶۱۳۷۴۴۱۰۷۱۳۶۱۳۷۴۴۱shirazu.ac.ir/faculty/home/Zarezadeh
عاطفهزمانیاستادیار-zamania@shirazu.ac.ir۷۳۵۶ , ۳۶۱۳۷۳۵۶shirazu.ac.ir/faculty/home/zamania
لالهتفکر۳۶۱۳۷۳۶۶
محبوبهحسینی۳۶۱۳۷۸۰۶
اتاق دانشجویان دکتری (برادران) ۳۶۱۳۷۴۸۶
اتاق دانشجویان دکتری(خواهران) ۳۶۱۳۷۷۰۳
اتاق دانشجویان ارشد(برادران) ۳۶۱۳۷۶۵۱
علی محمددهقان۳۶۱۳۷۸۵۱
اتاق دانشجویان ارشد(خواهران)۳۶۱۳۷۶۶۶
کامرانسلطان‎فر۳۶۱۳۲۱۶۸
سفارشات نانوایی ارم۰۹۱۷۲۲۶۶۸۲۵

بخش ریاضی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
محمدرضاعبودیاستادیار-mr_oboudi@shirazu.ac.ir۷۸۳۸ , shirazu.ac.ir/faculty/home/oboudi
معصومهفقیه احمدیاستادیار-faghiha@shirazu.ac.ir۷۷۵۹ , ۳۶۱۳۷۲۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/mafaghih
سید مرتضیمیردهقان اشکذریاستادیار-mirdehghan@shirazu.ac.ir۷۴۶۶ , +۹۸-۷۱-۳۶۱۳-۷۴۶۶+۹۸-۷۱-۳۲۲۸-۱۳۳۵shirazu.ac.ir/faculty/home/mirdehghan
عبدالرسولعزیزیدانشیار-aazizi@shirazu.ac.ir۲۲۸۱۳۳۵ , ۵۰shirazu.ac.ir/faculty/home/aazizi
صديقه فروتنمربی-Forootan@shirazu.ac.ir۵۱۴۶ , ۳۶۴۶۰۷۶۱۳۶۴۶۰۷۶۱shirazu.ac.ir/faculty/home/Forootan
فاطمهعلینقی پور تکلیمیاستادیار-fatemeh.naghipour@shirazu.ac.ir۰۰۰۰۰ , shirazu.ac.ir/faculty/home/fatemeh.naghipour
محمد باقراحمدیدانشیار-mbahmadi@shirazu.ac.ir۷۸۴۱ , ۳۶۱۳۷۸۴۱۳۲۲۷۷۱۱۶shirazu.ac.ir/faculty/home/mbahmadi
غلامحسینارجائیاستادerjaee@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۲۲۸۱۳۳۵shirazu.ac.ir/faculty/home/erjaee
مجیدارشاداستادershad@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۷۲۶۷۳۶۲۸۴۶۱۹
امیر پیروی۳۶۱۳۷۸۵۰
هرمزی۳۶۱۳۷۳۳۸
فاطمه علی نقی پور۳۶۱۳۷۸۲۰
آبدارخانه۳۶۱۳۷۲۸۵
راضیه بهبود۳۶۱۳۷۲۴۴
هاشم جعفری۳۶۱۳۷۲۵۱
دفتربخش ریاضی۳۶۱۳۷۲۴۰
اتاق دانشجویان دکتری ۳۶۱۳۷۲۵۳
عبدالعزیزعبدالهیاستاد-abdollahi@shirazu.ac.ir۷۲۵۷ , ۳۲۲۸۱۳۳۵۳۲۲۸۱۳۳۵shirazu.ac.ir/faculty/home/abdollahi
محمدمهدیذکاوت۳۶۱۳۷۲۴۷
محسنتقویاستاد-taghavi@shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۷۲۶۵ , ۰۷۱۳۲۲۸۱۳۳۵۰۷۱۳۲۲۸۱۳۳۵shirazu.ac.ir/faculty/home/mtaghavi
مصالحه۳۶۱۳۷۲۴۷
محمدرضا فرهنگ دوست۶۱۳۷۲۵۴
مرتضیمیر دهقان۳۶۱۳۷۴۶۶
معصومهچابکی۳۶۱۳۷۲۴۰
اميرپیرویاستادیار-payravi@shirazu.ac.ir ,

بخش علوم زمین

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
طاهرهحبیبیاستادیار-thabibi@shirazu.ac.ir۷۸۱۲ , ۳۲۲۸۴۵۷۲۳۲۲۸۴۵۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/thrhhbibi
محمدعلیرجب زادهدانشیار-mrajabzadeh۰۷۱۳۶۱۳۷۳۲۴ , ۰۷۱۳۲۲۸۴۵۷۲۰۷۱۳۲۲۸۴۵۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/mrajabzadeh
محمدعلیقنبریاناستادیار-maghanbarian@shirazu.ac.ir۷۳۴۲ , ۳۲۲۸۴۵۷۲۳۲۲۸۴۵۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/ghanbarian
ضرغاممحمدیدانشیار-zmohammadi@shirazu.ac.ir۷۴۶۲ , ۳۲۲۸۴۵۷۲۳۲۲۸۴۵۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/zmohammadi
مرضیهخلیلیاستادیار-marzieh-khalili@shirazu.ac.ir۷۴۶۳ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mkhalili
فریدمُراستاد-moore@susc.ac.ir۷۸۱۰ , ۳۲۲۸۴۵۷۲shirazu.ac.ir/faculty/home/moore
عزت الهرييسي اردكانياستاد-raeisi-ezzat@shirazu.ac.ir۷۴۵۸ , ۳۲۲۷۳۹۱۷۳۲۲۷۳۹۱۷shirazu.ac.ir/faculty/home/raeisi
مهدیزارعیاستادیار-zareim@shirazu.ac.ir۷۲۱۲ , ۳۶۱۳۷۲۱۲shirazu.ac.ir/faculty/home/zareim
اتاق جی آی اس۳۶۱۳۷۳۳۲
فرح تاج بهادری۳۶۱۳۷۳۵۲
امیرکریمیان طرقبهاستادیار-amirkarimian@shirazu.ac.ir۷۴۵۳ , shirazu.ac.ir/faculty/home/karimiantorghabeh
رقیهتوکلی۳۶۱۳۷۴۲۹-۳۶۱۳۷۶۴۴
دفتربخش علوم زمین۳۶۱۳۷۴۴۵ و ۳۶۱۳۷۴۴۶
نوذرسامانیاستاد-samani@susc.ac.ir۷۸۱۳ , ۹۸۷۱۳۲۲۸۴۵۷۲+۹۸۷۱۳۲۲۸۴۵۷۲+shirazu.ac.ir/faculty/home/nsamani
خدیجهزائری۳۶۱۳۷۴۴۴
محمدزارع ۳۶۱۳۷۴۷۳
اسماعیلزاهدی۳۶۱۳۷۴۶۱
احمدزمانی۶۱۳۷۴۶۳
فریده زنگنه۳۶۱۳۷۴۵۴
طیبه فرج پور۳۶۱۳۷۶۹۴
نداقطبی۳۶۱۳۷۴۴۵-۳۶۱۳۷۴۴۶-۳۲۲۸۴۵۷۲۳۲۲۸۴۵۷۲
فرشتهفرهمند۳۶۱۳۷۴۵۴
اتاق دکتری اقتصادی ۳۶۱۳۷۵۹۳
فاطمهمحمدابراهیمی۳۶۱۳۷۴۲۹-۳۶۱۳۷۶۴۴

دانشكده كشاورزي و منابع طبیعی داراب

بخش آگرواکولوژی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
زهرازینتیاستادیار-zahrazinati@shirazu.ac.ir۹۹۴۰ , ۳۶۱۳۹۹۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/Zinati
احسان بیژن زاده۳۶۱۳۹۹۱۴
علی بهپوری۳۶۱۳۹۹۱۹
محمدصادق تقی زاده۳۶۱۳۹۹۱۵
وحید براتی۳۶۱۳۹۹۶۱
نادری۳۶۱۳۹۹۱۲
عبدالله ستوده۳۶۱۳۹۸۳۸-۳۶۱۳۹۸۳۶

بخش مرتع و آبخیزداری

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
مرضیهمکرماستادیار-m.mokarram@shirazu.ac.ir۹۹۲۱ , ۰۷۱۳۶۱۳۹۹۲۱-shirazu.ac.ir/faculty/home/mokarram
مهدینجفی قیریاستادیار-mnajafighiri@shirazu.ac.ir۹۸۲۰ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mnajafighiri
علیرضامحمودیمربی-alirezamahmoodi@shirazu.ac.ir ۳۶۱۳۹۹۲۵alirezamahmoodishirazu.ac.ir/faculty/home/63bu2t
نجفی۳۶۱۳۹۹۱۳
محمدجواد غلامی۳۶۱۳۹۹۴۵
محمدجواد احمدی۳۶۱۳۹۸۵۵-۳۶۱۳۹۸۴۶
شاهرخ عسکری۳۶۱۳۹۸۴۷

بخش تولیدات گیاهی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
صمدعرفانی فرمربی-erfanifar@shirazu.ac.ir۹۸۱۴ , ۶۱۳۳۹۸۱۴۶۱۳۳۹۸۱۴shirazu.ac.ir/faculty/home/erfanifar
عباسمیرسلیمانیاستادیار-soleiman@shirazu.ac.ir ۳۶۱۳۹۹۴۲shirazu.ac.ir/faculty/home/a mirsoleimani
عباسمحمدی خرم آبادیاستادیار-Mohamadk@Shirazu.ac.ir۹۹۱۶ , ۹۹۱۶۰۷۱۵۳۵۴۶۴۷۶shirazu.ac.ir/faculty/home/Abbas_Mohammadi
محمد رضاصفی زادهاستادیار-safizade@shirazu.ac.ir۹۹۱۱ , ۰۷۱۵۳۵۴۹۰۱۲۰۷۱۵۳۵۴۶۴۷۶shirazu.ac.ir/faculty/home/safizade

بخش علوم پایه

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
محمد حسینزارعیاستادیار-mzarei92@shirazu.ac.ir۷۰۴۶ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mhzarei
آزمایشگاه فارماکولوژی۳۶۱۳۸۶۳۹

بخش تکنولوژی آبیاری


دانشکده را انتخاب کنید

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش زبان و ادبیات عربی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
یوسفنظریاستادیار-nazari.yusuf@shirazu.ac.ir۴۲۵۰ , ۳۶۱۳۴۲۵۰shirazu.ac.ir/faculty/home/unazari
سید حسینمرعشیاستادیار-hosein-marashi@shirazu.‎ ac.‎ ir۴۲۴۷ , ۳۶۱۳۴۲۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/marashi
سیّد فضل اللهمیرقادریاستاد-mirghade@shirazu.ac.ir۴۲۴۶ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۲۴۶۰۷۱۳۶۴۶۰۱۰۶shirazu.ac.ir/faculty/home/sfmirghaderi
دانش محمدی رکعتیاستادیار-d.mohammadi64@shirazu.ac.ir۴۰۴۵ , ۰۹۱۶۶۹۰۳۲۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/d.mohammadi
موسی عربی۳۶۱۳۴۲۵۷
میرقادری۳۶۱۳۴۲۴۴
سیدفضل اله میرقادری۳۶۱۳۴۲۴۶
حسین کیانی۳۶۱۳۴۲۵۲
محمود حیدری۳۶۱۳۴۲۴۴
دانش محمدی۳۶۱۳۴۲۹۷

بخش تاریخ

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
معصومه دهقاناستادیار-ma.dehghan@shirazu.ac.ir۳۶۱۳۴۲۶۹ , shirazu.ac.ir/faculty/home/m.dehghan
محمد علیرنجبراستادیار-ranjbar@shirazu.ac.ir۴۳۵۳ , ۷۱-۳۶۲۷۶۳۷۳shirazu.ac.ir/faculty/home/ranjbar
سلیمانحیدریاستادیار-soleymanheidari@shirazu.ac.ir۴۳۸۲ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۳۸۲shirazu.ac.ir/faculty/home/soleyman
شکر اللهخاکرنداستادیار-khakrand@shirazu.ac.ir۶۳۷۳ , ۰۹۱۷۱۱۳۵۴۱۹shirazu.ac.ir/faculty/home/khakrand
سید ابوالقاسمفروزانیاستاد-foroozani@rose.shirazu.ac.ir۰۷۱۳۶۱۳۴۳۸۳ , shirazu.ac.ir/faculty/home/Forouzani
علیرضاعسگری۳۶۱۳۴۴۲۳
سیدعبدالرسول خیراندیش۳۶۱۳۴۳۶۴
ابوالقاسم فروزانی۳۶۱۳۴۳۸۴
مصطفی ندیم۳۶۱۳۴۲۷۱
خدیجهاژدری۳۶۱۳۴۳۶۰
محمدمهدی مرادی خلج۳۶۱۳۴۳۶۷
جواد موسوی۳۶۱۳۴۲۳۵
گلشاه کاظمی ۳۶۱۳۴۳۷۱
احمدفضلی نژاداستادیار-fazlinejad@shirazu.ac.ir۴۳۶۳ , ۳۶۱۳۴۳۶۳shirazu.ac.ir/faculty/home/afazlinejad
معصومهعبداللهی۳۶۱۳۴۳۶۲
زهرارضایی۳۶۲۷۶۳۷۳-۳۶۱۳۴۳۶۰۳۶۲۷۶۳۷۳
معصومه دهقان۳۶۱۳۴۲۶۹shirazu.ac.ir/faculty/home/m.dehghan

بخش زبانهای خارجی و زبان شناسی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
سمیراساسانیاستادیار-ssasani@shirazu.ac.ir۰۷۱-۳۶۱۳۴۵۲۲ , ۰۷۱-۳۶۱۳۴۵۲۲shirazu.ac.ir/faculty/home/sasani
سپيدهعلوي شوشترياستادیار-salavi@rose.shirazu.ac.ir۴۵۱۹ , ۳۶۱۳۴۵۱۹shirazu.ac.ir/faculty/home/sepidehalavi
زهراعلی مراداستادیار-zahra.alimorad@shirazu.ac.ir۴۵۲۲ , ۳۶۱۳۴۵۲۲shirazu.ac.ir/faculty/home/zalimorad
مهرزادمنصوریدانشیار-mmansouri@shirazu.ac.ir۴۵۲۱ , ۳۶۱۳۴۵۲۱۳۶۲۸۸۷۲۱shirazu.ac.ir/faculty/home/mmansouri
گلنارقلعه خانیاستادیار-gghalekhani@rose.shirazu.ac.ir۳۶۱۳۴۴۹۱ , ۳۶۱۳۴۴۹۱(۰۷۱۱)۶۲۶۹۲۲۵shirazu.ac.ir/faculty/home/ghalekhani 36
دایی زاده۳۶۱۳۴۴۹۵
علیرضاانوشیروانی۳۶۱۳۴۵۰۰
علییارمولایی۳۶۱۳۴۲۸۱-۳۶۱۳۴۵۱۲
محمدعلی صادقی۳۶۱۳۴۴۹۸
لاله آتشی۳۶۱۳۴۵۳۴
محمدصابر خاقانی نژاد۳۶۱۳۴۵۰۳
زهرا علیمراد۳۶۱۳۴۵۱۶
سپیده علوی۳۶۱۳۴۵۱۸
امیرسعید مولودی۳۶۱۳۴۵۳۰
مسعودرجب زاده۳۶۱۳۴۵۳۸
بهیحدائقاستادیار-bhadaegh@rose.shirazu.ac.ir۰۰۹۸۷۱۱۶۱۳۴۵۱۹ , shirazu.ac.ir/faculty/home/baheehada1352
فرشیدصادقی۳۶۱۳۴۴۹۸
پریسادنیانورد۳۶۱۳۴۵۰۱
علیرضا خرماییاستادیار-akhormaee@rose.shirazu.ac.ir۴۴۹۶ , ۳۶۱۳۴۴۹۶shirazu.ac.ir/faculty/home/akhormaee
فریدهپورگیواستاد-fpourgiv@rose.shirazu.ac.ir۴۵۲۰ , shirazu.ac.ir/faculty/home/fpourgiv
امیدآزادی۳۶۱۳۴۵۴۴
امیر حسین وفا۳۶۱۳۴۵۴۴
مهرنوش کیفررخی۳۶۱۳۴۵۳۹
طیبهرئوف زاده۳۶۱۳۴۵۳۹
سمیهدائی زاده۳۶۱۳۴۴۹۵-۳۶۱۳۴۴۹۶

بخش زبان وادبیات فارسی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
زرین تاجواردیدانشیار-zvaredi@rose.shirazu.ac.ir۷۲۹۹ , ۳۲۲۹۱۸۹۴۳۲۲۸۳۰۸۰shirazu.ac.ir/faculty/home/varedi
شاهرخمحمدبیگیدانشیار-shbeygi@rose.shirazu.ac.ir۴۲۰۹ , ۳۶۲۶۹۲۲۲۳۶۲۶۹۲۲۵shirazu.ac.ir/faculty/home/mohamadbeigi
پورانکرمی۳۶۱۳۷۲۷۱-۳۲۲۹۱۸۹۴۳۲۲۸۳۰۸۰
محمود رضایی ۳۶۱۳۷۲۹۳
فاطمه غلامی۳۶۱۳۷۲۷۷
محمدمرادی۳۶۱۳۷۲۸۸
خیراله محمودی۳۶۱۳۷۷۰۲
علی اصغرغفوری۳۶۱۳۷۷۰۵
معصومه بابایی نسب۳۶۱۳۷۲۸۷
الهامخلیلی۳۶۱۳۷۲۲۵
معینکاظمی‎فر۳۶۱۳۷۲۷۸
محمدمصطفوی۳۶۱۳۷۵۲۷

بخش جغرافیا

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
سعیدنگهباناستادیار-snegahban@shirazu.ac.ir۴۴۵۸ , ۳۶۱۳۴۲۷۳-۳۶۱۳۴۴۵۸shirazu.ac.ir/faculty/home/snegahban
سعیدرضااکبریان رونیزیاستادیار-akbarian@shirazu.ac.ir۴۲۰۷ , shirazu.ac.ir/faculty/home/akbarian
رعناشیخ بیگلو۳۶۱۳۴۲۶۹

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

بخش حقوق

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
حجت مبین۳۶۱۳۲۶۹۵-۳۶۴۶۰۱۳۲

بخش حقوق جزا و جرم شناسی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
فضل الهفروغیاستادیار-forughi@shirazu.ac.ir۴۸۴۰ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۴۰shirazu.ac.ir/faculty/home/forughi
محمد مهدیساداتیاستادیار-mohamad.sadati@yahoo.com۴۸۷۷ , ۰۷۱۳۹۱۳۴۸۷۷shirazu.ac.ir/faculty/home/sadati
محمدهادیصادقیدانشیار-Sadeghi@Shirazu.ac.ir۴۸۵۰ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۵۰shirazu.ac.ir/faculty/home/hadi
شهرامابراهیمیاستادیار-shahram.ebrahimi@gmail.com۴۸۴۷ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۴۷shirazu.ac.ir/faculty/home/ebrahimi
سید محمد مهدیساداتیاستادیار-mahdi.sadati@shirazu.ac.ir۴۸۷۷ , ۰۷۱۳۴۸۷۷shirazu.ac.ir/faculty/home/msadati
سیدمحمدمهدی ساداتی۳۶۱۳۴۸۷۷

بخش حقوق خصوصی و اسلامی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
پرویزعامریاستادیار-ameri@shirazu.ac.ir۴۸۰۰ , ۰۷۱۳۶۲۸۷۳۱۰۰۷۱۳۶۲۸۷۳۱۱shirazu.ac.ir/faculty/home/ameri
حجتمبیناستادیار-mobayen@shirazu.ac.ir۴۸۳۱ , shirazu.ac.ir/faculty/home/mobayen
علیرضائیاستادیار-a-rezaei@shirazu.ac.ir۴۸۳۰ , ۳۶۱۳۴۸۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/Dr.‎ Rezaee
سید ابراهیمامینیاستادیار-seyyed_ebrahim_amini@yahoo.com۴۸۴۱ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۴۱shirazu.ac.ir/faculty/home/amini
علیرضاییاستادیار-A_rezaei@shirazu.ac.ir۴۸۳۰ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۳۰shirazu.ac.ir/faculty/home/rezaei
محمدعلیخورسندیاندانشیار-mkhorsandian@yahoo.com۴۸۱۷ , ۰۷۱۳۴۸۱۷shirazu.ac.ir/faculty/home/khorsandian
سیروسحیدریاستادیار-heidaris@shirazu.ac.ir۴۸۴۹ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۴۹shirazu.ac.ir/faculty/home/heidari
مجیدسربازیاناستادیار-sarbazian@shirazu.ac.ir۴۸۴۳ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۴۳shirazu.ac.ir/faculty/home/sarbazian
سیروس حیدری۳۶۱۳۴۸۴۹

بخش حقوق عمومی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
محمدامامیاستاد-Dr_emami27@yahoo.com۴۸۱۵ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۱۵shirazu.ac.ir/faculty/home/emami
سید مجتبی واعظیاستادیار-mvaezi@shirazu.ac.ir۴۸۵۴ , ۳۶۲۸۷۳۱۰shirazu.ac.ir/faculty/home/mvaezi

بخش حقوق بین الملل

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
فرهادطلاییدانشیار-talaie@shirazu.ac.ir۴۸۰۳ , ۳۶۱۳۴۸۰۳۰۷۱-۳۶۲۸۷۳۱۱shirazu.ac.ir/faculty/home/talaie
عباستدینی کازرونیاستادیار-tadayoni@shirazu.ac.ir۴۸۱۱ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۱۱shirazu.ac.ir/faculty/home/tadayoni
نادر مردانی۳۶۱۳۴۸۳۴shirazu.ac.ir/faculty/home/nader

بخش علوم سیاسی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
سید یوسفقرشیاستادیار-qorashi@shirazu.ac.ir۴۸۷۵ , ۳۶۱۳۴۸۷۵shirazu.ac.ir/faculty/home/qorashi
خلیل الهسردارنیادانشیار-kh_sardarnia@yahoo.com۴۸۳۳ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/sardar
خلیل الهسردارنیادانشیار-sardarnia@shirazu.ac.ir۴۸۳۳ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۳۳shirazu.ac.ir/faculty/home/sardar
احسان یاریاستادیار-e.yari@shirazu.ac.ir۴۸۷۶ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۷۶shirazu.ac.ir/faculty/home/yari
ابراهیمعباسیاستادیار-e.abbassi.ir@gmail.com۴۸۵۳ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۵۳shirazu.ac.ir/faculty/home/abbassi
سید جوادصالحیاستادیار-Salehi_j@yahoo.com۴۸۰۴ , ۰۷۱۳۶۱۳۴۸۰۴shirazu.ac.ir/faculty/home/salehi
فریبرزارغوانی پیرسلامیاستادیار-farghavani@shirazu.ac.ir , ۳۶۱۳۴۸۷۸-۰۹۱۷۳۳۲۹۵۲۴shirazu.ac.ir/faculty/home/fariborz
هادیصادقی اولاستادیار-hadi.sadeghi@shirazu.ac.ir۴۸۰۹ , ۰۷۱-۳۶۱۳۴۸۰۹shirazu.ac.ir/faculty/home/hadisadeghiaval
بهرام اخوان کاظمیاستاد-kazemi@shirazu.ac.ir۴۸۳۲ , ۰۷۱-۳۶۱۳۴۸۳۲۰۷۱-۳۶۲۸۷۳۱۱shirazu.ac.ir/faculty/home/Akhavan
اسلام یاری ۳۶۱۳۴۸۷۶

دانشکده مدیریت جهانگردی

بخش مدیریت هتل داری


دانشکده فناوری های نوین

بخش نانو مهندسی شیمی

نامنام خانوادگیمرتبهآدرسایمیلشماره(های) تلفنفکسوب سایت شخصیسمت
محمد مهدیظرافتاستادیار-mmzerafat@shirazu.ac.ir۹۶۶۳ , ۰۷۱۶۱۳۹۶۶۳shirazu.ac.ir/faculty/home/mmzerafat
مریم توحیدی۳۶۱۳۹۶۵۴
صدیقهزینلیاستادیار-zeinali@shirazu.ac.ir۳۷۶۹. ۳۶۱۳۳۷۶۹shirazu.ac.ir/faculty/home/zeinali

دانشکده آموزشهای مجازی(الکترونیکی)