مدیر | دانشگاه شیراز
نام و نام‌خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار
سید رشید فلاح شمسی دکتری pr@shirazu.ac.ir ۳۶۲۸۶۴۵۰ ۳۶۲۸۶۴۴۶