نام و نام‌خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار
سید رشید فلاح شمسی دکتری pr@shirazu.ac.ir ۳۶۲۸۶۴۵۰ ۳۶۲۸۶۴۴۶

جهت اطلاع از نحوه و مکان ثبت نام، رشته های دانشگاه شیراز و امور آموزشی با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید: 

اداره آموزش: ۹۵-۳۶۱۳۳۹۶۰

معاونت آموزشی: ۳۶۲۸۶۴۲۰

مرکز تلفن دانشگاه: ۳۶۱۳۴۰۰۰