برای آگاهی از اخبار کارآفرینی دانشگاه شیراز به کانال تلگرام ما بپیوندید

shirazuent@

 

برنامه های ترم جدید دفتر کارآفرینی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

  • برگزاری طرح کسب و کار در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  • برگزاری تور شغلی بازدید از کارگاههای تراش سنگهای قیمتی 

  • برگزاری دوره  تاثیرانضباط شخصی بر رفتار کارآفرینانه

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

  ریاست دفتر کار آفرینی و ارتباط با جامعه : دکتر مهرداد نیاکوثری        دانشیار بخش علوم و صنایع غذایی - دانشکده کشاورزی