مدیر دفتر فناوری و مالکیت فکری : دکتر منصور حقیقت         استاد بخش فیزیک - دانشکده علوم