بخش مدیریت

Department of Management

هیات علمی

رزومه اعضای هیأت علمی بخش مدیریت

اطلاعات اعضاء هيأت علمي بخش مديريت

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

تلفن

پست الکترونیکی

مصلح شيرازي

علي نقي

استاد

36134454

Mosleh@shirazu.ac.ir

محمدي

علي

استاد

36134450

amohamadi@rose.shirazu.ac.ir

رعنايي كردشولي

حبيب‌اله

دانشیار

36134451

ranaei@shirazu.ac.ir

عباسي

عباس

دانشیار

36134457

aabbasi@shirazu.ac.ir

ابراهيمي

ابوالقاسم

دانشیار

36134385

Aebrahimi@shirazu.ac.ir

عليمحمدلو

مسلم

دانشیار

36134422

Mslmaml@shirazu.ac.ir

میرقادری

سیدهادی

استادیار

36134468

mirghaderi@shirazu.ac.ir

شجاعی

پیام

استادیار

36134419

pshojaei@shirazu.ac.ir

عسکری‌فر

کاظم

استادیار

36134462

kaskarifar@shirazu.ac.ir

نکوئی‌زاده

مریم

استادیار

36134317

mnekooee@shirazu.ac.ir

امینی

علیرضا

استادیار

36134462

Alirezaamini@shirazu.ac.ir

رونقی محمدحسین استادیار 36134463 mh_ronaghi@shirazu.ac.ir
کرم پور عبدالحسین استادیار 36134499 a.karampour@shirazu.ac.ir
 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز