دانشکده حقوق و علوم سیاسی

School of Law & Political Science

برگزاری نشست تخصصی" تعیین رژیم حقوقی دریای خزر"

                                                                                                   بسمه تعالی

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری انجمن علمی بخش حقوق برگزار می کند:

نشست تخصصی" تعیین رژیم حقوقی دریای خزر"

با حضور:

دکتر طلایی(دانشیار بخش حقوق بین الملل دانشگاه شیراز)، دکتر ساسان صیرفی(دانشیار بخش حقوق بین الملل دانشگاه تهران )، دکتر یاری(استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز)

دوشنبه 26 اذرماه 1397 ساعت 10 صبح

سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی

10:05 -شنبه ۱۳۹7/09/24

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز