دانشکده حقوق و علوم سیاسی

School of Law & Political Science

برگزاری نشست تخصصی" رویه قضائی در پرتو آموزه های حقوقی"

                                                                                                   بسمه تعالی

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری انجمن علمی بخش حقوق و معاونت نیروی انسانی دادگستری کل استان فارس برگزار می کند:

نشست تخصصی" رویه قضائی در پرتو آموزه های حقوقی"

با حضور:

دکتر اشرافی(معاون محترم نیروی انسانی دادگستری کل استان فارس)، دکتر فروغی( عضو محترم هیات علمی دانشکده)، جناب اقای رستگار( رئیس محترم شعبه 5 دادگاه تجدید نظر فارس)

دوشنبه 26 اذرماه 1397 ساعت 15

سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی

09:57 -شنبه ۱۳۹7/09/24

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز