دانشکده حقوق و علوم سیاسی

School of Law & Political Science

برگزاری کارگاه آموزشی تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه

11:23 -دوشنبه ۱۳۹7/09/12

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز