دانشکده حقوق و علوم سیاسی

School of Law & Political Science

تاریخچه

این دانشکده در سال 1356 تحت عنوان دانشكده حقوق در مجموعه دانشگاه شيراز و در قالب يك بخش به نام حقوق شروع به كار کرد. در سال 1381 رشته علوم‌سياسي در اين دانشكده تأسيس و دانشكده به نام دانشكده‌ حقوق و علوم‌سياسي تغيير نام يافت. از سال 1372 دوره های كارشناسي ‌ارشد‌ رشته حقوق و از سال 1388 دوره های كارشناسي‌ارشد علوم‌سياسي اقدام به پذيرش دانشجو گردید. هركدام از گرايشهاي ذكرشده (حقوق و علوم سیاسی) تحت يك گروه مستقل به نام همان گرايش اداره‌ مي‌شود. در سال 1392 مقطع‌دكتري در رشته جزا و جرم‌شناسي و حقوق‌خصوصي، در سال 1396 مقطع دکتری حقوق عمومی و سالهای 1395 و 1396 مقطع دکتری علوم سیاسی راه اندازی شد.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز