دانشکده حقوق و علوم سیاسی

School of Law & Political Science

تماس با دانشکده

نشاني : شيراز - پرديس ارم - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سياسي

تلفن : 36287310-071

دورنگار : 6287311-071

كد پستي : 85115-71946

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز