بخش حقوق خصوصی و اسلامی

Department of Islamic & Private Law

ریاست
رئیس بخش حقوق خصوصی و اسلامی آقای دکتر حجت مبین
شماره تماس 36134831

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز