بخش حقوق خصوصی و اسلامی

Department of Islamic & Private Law

هیات علمی
استادیار  آقای دکتر حجت مبین - رییس بخش
استادیار آقای دکتر پرویز عامری
استادیار آقای دکتر سید ابراهیم امینی
استادیار آقای دکتر حبیب طالب احمدی
دانشیار آقای دکتر محمد علی خورسندیان
استادیار آقای دکتر مجید سربازیان
استادیار آقای دکتر علی رضایی
استادیار آقای دکتر سیروس حیدری
استادیار خانم دکتر محبوبه مینا
استادیار آقای دکتر محمدعلی هاشمی
استادیار خانم دکتر حانیه ذاکری نیا

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز