بخش حقوق خصوصی و اسلامی

Department of Islamic & Private Law

برنامه درسی

ايام هفته

10-8

ورودي

12-10

ورودي

4-2

ورودي

6-4

ورودي

شنبه

 

 

متون حقوقی 2  امامی

417

ح ع

حقوق اداری تطبیقی   ضرابی 

417

ح ع

حقوق کار  استوار  

417

ح ع

متون فقه 2   هادیان

217

ح ج

حقوق جزای عمومی 1   فروغی

418

ح ج

متون حقوقی 2  فروغی

418

ح ج

تاریخ تحولات  صادقی

418

ح ج

 

 

فرهنگ و قومیت در خاورمیانه

سردارنیا   420

م خ

تاریخ سیاسی در خاورمیانه

اخوان کاظمی  420

م خ

زبان تخصصی سردارنیا

420

م خ

 

 

افکار سیاسی در ایران و جهان اسلام

اخوان کاظمی   215

ع س

جنبش های اسلامی در قرن20

سردارنیا   215

ع س

سمینار تحولات سیاسی در ایران   عباسی  215

ع س

 

 

يکشنبه

 

حقوق مالی  امامی  

417

ح ع

حقوق اداری ایران   واعظی

417

ح ع

آ.د.ک   یوسفی

418

ح ج

نظامهای انتخاباتی  مردانی

201

ح ع

سمینار    صادقی

418

ح ج

متون حقوقی 2   طلائی

418

ح ب

نظام امنیت بین المللی  صالحی

417

م خ

 

 

سیاست خارجی ایران در خاورمیانه

عباسی   11-8    424

م خ

حقوق جزای اختصاصی 2

صادقی   217

ح ج

مسئولیت مدنی تطبیقی

عامری   420

دکتری

ح خ

 

 

نظام امنیت بین المللی  قرشی

308

م خل

زبان تخصصی   قرشی

307

م خل

 

 

 

 

سمینار افکار سیاسی غرب   صادقی اول   215

ع س

نظریه های مختلف در روابط

صالحی 13-10     215

ع س

 

 

 

 

حقوق مدنی تطبیقی

طالب احمدی  420

دکتری

ح خ

حقوق تجارت بین الملل  

رضایی-سربازیان   420

دکتری

ح خ

 

 

 

 

دوشنبه

متون حقوقی 2   رضایی

417

ح خ

 

 

متون فقه خورسندیان  

417

ح خ

حقوق تجارت امینی

201

ح خ

سمینار تدینی    9-8

418

ح ب

 

 

حقوق بین الملل اقتصادی  امامی 418

ح ب

 

 

حقوق دیپلماتیک و کنسولی

تدینی10-9     418

ح ب

 

 

سیاست خارجی ایران در خلیج فارس  صالحی  215

م خل

 

 

اقتصاد سیاسی  در خاورماینه

ارغوانی  420

م خ

 

 

 

 

 

 

فرهنگ قومیت در خلیج فارس

سردارنیا  215

م خل

 

 

 

 

 

 

سه‌شنبه

حقوق مدنی 2    عامری  

417

ح خ

متون فقه خورسندیان

417

ح خ

حقوق تجارت بین الملل  سربازیان   417

ح خ

 

 

حقوق سازمانهای بین المللی

طلائی   418

خ  ب

حقوق بین الملل خصوصی   تدینی

418

ح ب

روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات  مردانی  418

ح ب

 

 

سیاست خارجی ایران در خلیج فارس

صالحی 215

م خل

مسائل اقتصادی خلیج فارس   عباسی  215

 م خل

اقتصاد انرژی در خلیج فارس

یاری  215

م خل

 

 

 

 

حقوق کیفری اختصاصی 2

صادقی  420

دکتری

ح ج

حقوق کیفری بین المللی  فروغی   420

دکتری

ح ج

 

 

چهارشنبه

 

 

سیاست جنایی    نجفی  420

دکتری

ح ج

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز