بخش حقوق خصوصی و اسلامی

Department of Islamic & Private Law

تماس
نام استاد شماره تماس
دکتر حجت مبین (رئیس بخش) 36134831
دکتر پرویز عامری

36134800

36134807

دکتر سید ابراهیم امینی 36134843
دکترمحمد علی خورسندیان 36134817
دکتر حبیب طالب احمدی 36134816
دکتر مجید سربازیان 36134843
دکتر علی رضایی 36134830
دکتر سیروس حیدری 36134849
دکتر محبوبه مینا 3164805
دکتر محمد علی هاشمی  
دکتر حانیه ذاکری نیا  

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز