بخش حقوق خصوصی و اسلامی

Department of Islamic & Private Law

تماس

نام استاد
شماره تماس

دکتر سیروس حیدری (رئیس بخش)
36134849

دکتر پرویز عامری

36134800

36134807

دکتر سید ابراهیم امینی
36134843

دکترمحمد علی خورسندیان
36134817

دکتر حبیب طالب احمدی
36134816

دکتر مجید سربازیان
36134843

دکتر علی رضایی
36134830

دکتر حجت مبین
36134831

دکتر محبوبه مینا
3164805

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز