بخش حقوق بین الملل

Department of International Law

هیات علمی
مرتبه نام و نام خانوادگی
دانشیار آقای دکتر فرهاد طلائی - رئیس بخش
استاد تمام آقای دکتر محمد امامی
دانشیار آقای دکتر نادر مردانی
دانشیار آقای دکتر سید مجتبی واعظی
استادیار آقای دکتر مسعود زمانی
استادیار  آقای دکترعقیل محمدی
   

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز