بخش حقوق بین الملل

Department of International Law

هیات علمی

مرتبه
نام و نام خانوادگی

استادیار
آقای دکتر فرهاد طلائی - رئیس بخش

استاد تمام
آقای دکتر محمد امامی

استادیار
آقای دکتر نادر مردانی

استادیار
آقای دکتر عباس تدینی

استادیار
آقای دکتر سید مجتبی واعظی

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز