اطلاعیه ها
اخبار
چهارشنبه ۱۳۹۵/۳/۵
انتخاب استاد دانشگاه شيراز به عنوان دانش آموخته برگزيده دانشگاه صنعتي شريف

دكتر سيد احمد فاضل زاده حقيقي ، استاد دانشگاه شيراز ، دانش آموخته برگزيده دانشگاه صنعتي شريف شد.
 

چهارشنبه ۱۳۹۵/۳/۵
چهارشنبه ۱۳۹۵/۳/۵
چهارشنبه ۱۳۹۵/۳/۵
شنبه ۱۳۹۵/۳/۱
رویدادها
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶