بخش علوم باغبانی

Department of Horticulture Science

هیات علمی

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3698750164881

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138157

etafazoli@yahoo.com

استاد

دکترای علوم باغبانی- فیزیولوژی درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری

عنایت اله تفضلی بندری

 

 

[collapse]

http://shirazu.ac.ir/sess/3698750164881

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138284

mkhoshkhui@yahoo.com

استاد

دکترای

علوم باغبانی -                 (گلکاری و گیاهان زینتی)

دکتر مرتضی خوشخوی

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3698750164881

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138281

rahemi@shirazu.ac.ir

استاد

دکترای علوم باغبانی-فیزیولوژی درختان میوه معتدله             

دکتر مجید راحمی

 

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3698750164881

 

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

 

32286133

36138153

Jmljvn@yahoo.com

دانشیار

دکترا ی علوم باغبانی -سبزیکاری- تولید نشاء- تولیدات گلخانه ای-کشت ارگانیک

 

 

 دکترجمال جوانمردی

 

[collapse]

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3698750164881

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138158

ajowkar@shirazu.ac.ir

استادیار

دکترا ی علوم باغبانی-اصلاح گلها و گیاهان زینتی

 

دکتر ابوالفضل جوکار

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3498666487977

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138283

eshghi@shirazu.ac.ir

استاد

دکترا ی علوم باغبانی-

تغذیه گیاهان باغبانی- هورمون های گیاهی- فیزیولوژی درختان میوه

 

دکتر سعید عشقی

 

 

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3498666487977

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138154

ramezanian@shirazu.ac.ir

دانشیار

  دکترای    

علوم باغبانی – میوه کاری و فیزیولوژی پس از برداشت

                               

دکتر اصغر رمضانیان

 

 

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3498666487977

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138149

fraouffard@yahoo.com

استادیار

دکترای علوم باغبانی (گیاهان دارویی)

دکتر فاطمه رؤف فرد

 

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3498666487977

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138144

:jamalsaharkhiz@yahoo.com

استاد

دکترای علوم باغبانی- گیاهان دارویی

 

دکتر محمدجمال سحرخیز

 

 

 

 

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3498666487977

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138298

shekafan@shirazu.ac.ir

دانشیار

دکترای علوم باغبانی - بیوتکنولوژی و کشت بافت

دکتر اخترشکافنده

 

 

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3498666487977

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138285

shahsava@shirazu.ac.ir

دانشیار

دکترای علوم باغبانی- کشت بافت – بیوتکنولوژی – میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

دکتر علیرضا شهسوار

 

 

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3498666487977

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138156

hsalehi@shirazu.ac.ir

استاد

دکترای  (علوم باغبانی-

گلکاری و (بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهان زینتی)

دکتر حسن صالحی

 

 

http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3498666487977

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138145

agharghani@shirazu.com

استادیار

دکترای علوم باغبانی-

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

دکتر علی قرقانی

 

 

 http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3498666487977

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138155

akbarkarami@shirazu.ac.ir

استادیار

دکترای علوم باغبانی(گیاهان دارویی) )

دکتر اکبر کرمی

 

 

 

 

 

 

 

عکس

دور نگار

شماره تماس

پست الکترونیکی

مرتبه علمی

تحصیلات

نام و نام خانوادگی

32286133

36138447

m.etemadi@shirazu.ac.ir

استادیار

 دکترای کشاورزی

فیزیولوژی گیاهان

   
 

دکتر محمد اعتمادی

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز