بخش علوم و صنایع غذایی

Department of Food Science & Technology

کارکنان

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آدرس ایمیل

1

زهرا

علی قنبری

منشی ، دفتربخش

36138223

z_alighanbari@yahoo.com

2

پریسا

شفیعی

کارشناس آزمایشگاه

36138353

Pshafeie.s@gmail.com

3

پروانه

 محسنی

کارشناس آزمایشگاه

36138353

pmohseni43@gmail.com

4

اعظم

کشتکاران

کارشناس آزمایشگاه

36138353

keshtkarana@gmail.com

5

مرتضی

محرری

کارشناس آزمایشگاه

36138245

moharreri1359@ yahoo.com

6

حامد

پوربخش

کارشناس آزمایشگاه

36138245

Pourbakhshh1366@ Yahoo.com

7

مهدی

فهندژ سعدی

کاردان

36138245

farzad3111@gmail.com

8

فاطمه

سلیمانی

خدمات

---

 

9

رحمان     

زارع

خدمات

----

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز