بخش علوم و صنایع غذایی

Department of Food Science & Technology

ریاست

                                                     رياست بخش علوم و صنایع غذایی

                                                     دکتر محمدتقی گلمکانی

 

دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی- بیوتکنولوژی غذایی

تلفن: 36138243

تلفکس: 32286110

                                                                                  Email: golmakani@shirazu.ac.ir

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز