بخش علوم و صنایع غذایی

Department of Food Science & Technology

تماس

آدرس: شیراز، کیلومتر 12 جاده شیراز- مرودشت، دانشکده کشاورزی

تلفکس: 32286110                                       کد پستی: 65186-71441

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز