ستایش محمدحسین's personal homepage

دپارتمان
حسابداری
درباره

الف) مشخصات فردي:

نام: محمد حسين       نام‌خانوادگي: ستايش              شماره شناسنامه: 19052

تاريخ تولد: 1342        آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي حسابداري

تلفن: 6460520                   همراه: 4562 103 0917

پست الكترونيكي: setayesh@shirazu.ac.ir

آدرس پستی: شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، دانشكده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 

ب) سوابق علمي و اجرايي:

 1. معاون اداري و مالي دانشگاه شيراز

 2. معاون اداري و مالي بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان فارس

 3. رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني

 4. معاون اداري و مالي دانشكده ادبيات و علوم انساني

 5. رئيس دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم‌اجتماعي

 6. معاون اداري و مالي شركت طرح ساحل

 7. رئيس هيأت مديره شركت تكاب

 8. عضو هيأت مديره شركت تعاوني توليدي و توزيعي دانشگاه شيراز

 9. عضو اتاق فكر اداره كل تعاون استان فارس

 10. حسابرس ارشد سازمان حسابرسي

 11. عضو شوراي آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني

 12. عضو هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري اعضاي هيأت علمي دانشگاه شيراز

 13. عضو هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دانشگاه شيراز

 14. عضو هيأت تحريريه مجله‌ي پيشرفت‌هاي حسابداري، دانشگاه شيراز

 15. عضو گروه كارشناسي پژوهش و فن‌آوري استان فارس

 16. عضو گروه اقتصاد و مديريت استانداري فارس

 17. عضو ستاد تحول اداري استان فارس

 18. عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 19. عضو انجمن حسابداري ايران

 20. بيش از 15 سال سابقه تدريس در دانشگاه‌هاي كشور به ويژه دانشگاه شيراز

موضوع های تحقیق
  1. ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م، رضایی غ، دهقانی سعدی ع (1395)، بررسی سودمندی انتخاب متغیرهای پیش بین در پیش‌بینی نوع اظهارنظر حسابرسان، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی.

  2. ستایش م، كریمی م (1395)، بررسی مقایسه‌ای توان مولفه‌های حسابداری مبتنی بر تکانه سود (سه بعدی) و حسابداری دو بعدی در تبیین قیمت سهام، مجله تحقیقات حسابدداری و حسابرسی، 30: 51-32.

  3. ستایش م، ابراهیمی میمند م (1394)، رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 48: 76-53.

  4. ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م (1394)، بررسی سودمندی روش غیرخطی رگرسیون بردارهای پشتیبان و روش‌های کاهش متغیرهای پیش‌بین در پیش‌بینی بازده سهام، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 28: 31-1.

  5. ستایش م، ممتازیان ع، زارع س، حیاتی ج (1394)، بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینه تأمین مالی، دانش حسابداری، 23: 32-7.

  6. ستایش م، رضایی غ، کبریایی ع (1394)، مربوط بودن داده‌های حسابداری و عوامل موثر بر آن، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 3: 61-41.

  7. ستایش م، شمس‌الدینی ك (1394)، بررسی رابطه بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 70: 125-103.

  8. ستایش م، رضایی شوركی م (1394)، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و فشردگی ساختار بدهی در شرکت‌های IPO، فصلنامه پژوهش حسابداری.

  9. ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م (1394)، بررسی سودمندی رگرسیون‌های تجمیعی و روش‌های انتخاب متغیرهای پیش‌بینی بهینه در پیش‌بینی بازده سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی.

  10. ستایش م، ممتازیان ع، بهپور س (1394)، بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4: 66-51.

  11. ستایش م، تقی‌زاده ر (1394)، محافظه کاری و تصدی حسابرس، حسابدار رسمی، 30: 88-83.

  12. ستایش م، مهتری ز، محمدیان م (1394)، بررسی اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 3: 60-37.

  13. ستایش م، كیامهر م (1394)، بررسی اجزاء و مدل‌های متداول پیش‌بینی ورشکستگی، دانش و پژوهش حسابداری، 40: 21-1.

  14. ستایش م، دهقانی سعدی ع، صالحی‌نیا م، كرمی ز (1394)، راهبرد شرکت‌های دارویی و ارزش افزوده اقتصادی، فصلنامه حسابداری سلامت، 11: 36-20.

  15. ستایش م، محمدیان م، مهتری ز (1394)، اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 63: 102-73.

  16. ستایش م، صالحی‌نیا م (1394)، تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان‌های نقدی آزاد، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 25: 32-15.

  17. ستایش م، ابراهیمی میمند م (1394)، مدل ارزش‌گذاری مازاد تمیز و اهمیت اقلام مازاد كثیف، مطالعات حسابداری و حسابرسی، 14: 31-16.

  18. ستایش م، نمازی ن (1394)، بررسی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود با سودآوری و ارزش شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 26: 37-4.

  19. ستایش م، سروستانی ا، سیدی س (1393)، بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیئت مدیره بر رویکرد جسورانه مالیاتی، پژوهش‌های کاربردی و گزارشگری مالی، 4: 28-2.

  20. ستایش م، روستا م، علیزاده طلاتپه و (1393)، بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 13: 160-153.

  21. ستایش م، كریمی‌پورنمچ ع (1393)، مهم‌ترین محدودیت‌های زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL) ، حسابدار رسمی، 27: 66-58.

  22. ستایش م، ابراهیمی ش (1393)، بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 30: 74-61.

  23. ستایش م، گرگانی فیروزجاه ا (1393)، پیامدهای مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4: 34-15.

  24. ستایش م، فتاحی نافچی ح، عباس‌پور س، روستایی م (1393)، ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده‌کاری (مطالعات موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)، دانش حسابرسی، 57: 26-2.

  25. ستایش م، توحیدی‌نژاد م (1393)، ارزیابی كارآیی سرمایه فكری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، نظریه‌های نوین حسابداری، 9: 35-21.

  26. ستایش م، روستا م (1393)، بررسی ارتباط بین محافظه‌كاری و كارایی مالی شركت‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تحلیل پوششی داده‌ها- كارایی برتر، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 44: 95-71.

  27. ستایش م، منصوری ش (1393)، بررسی مقایسه‌ای سازوكارهای حاكمیت شركتی در شركت‌های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 1: 112-99.

  28. ستایش م، رضایی غ، حسینی‌راد س (1393)، بررسی نقش ساختار مالكیت بر شیوه‌ی مدیریت وجوه نقد و موجودی‌های كالای شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 3: 62-29.

  29. ستایش م، محمدیان م، مهتری ز (1393)، بر سر دوراهی پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، بورس، 111: 77-76.

  30. ستایش م، نمازی ن (1393)، حسابداری ناب و مشكل بهایابی استاندارد، حسابدار، 265: 35-32.

  31. ستایش م، كریمی‌پورنمچ ع (1392)، بررسی تأثیر محافظه‌كاری مشروط و غیرمشروط حسابداری بر ریسك درماندگی مالی شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 24: 39-5.

  32. ستایش م، رضائی غ، زیاری س، كاظم‌نژاد اصطهباناتی ف (1392)، بررسی رابطه بین كیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تأمین مالی شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 19: 45-21.

  33. ستایش م، غفاری م، رستم زاده ن (1392)، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8: 146-125.

  34. ستایش م، نصیری ط، عباس‌پور س (1392)، ویژگی شركت‌ها و افشای داوطلبانه نمودارها در گزارش‌های سالانه شركت‌های ایرانی، فصلنامه پژوهش حسابداری، 11: 64-45.

  35. ستایش م، شمس‌الدینی ك (1392)، بررسی سازه‌های مؤثر بر سطوح محافظه‌كاری حسابداری شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، 14: 127-109.

  36. ستایش م، شمس‌الدینی ك (1392)، مدل پیشنهادی جدید برای محاسبه‌ی محافظه‌كاری، فصلنامه حسابدار رسمی، 23: 74-68.

  37. ستایش م، سعیدی م، قدیریان آرانی م (1392)، رابطه بین عناصر سرمایه فكری و مدیریت سود، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 18: 106-73.

  38. ستایش م، شكرالهی ا، خواجه امینیان ع (1392)، بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت مدیره و مالكیت نهادی، دانش حسابرسی، 51: 41-23.

  39. ستایش م، گرگانی فیروزجاه ا (1392)، اثر گزارش مشروط حسابرسی بر روش‌های تأمین مالی، دانش حسابرسی، 53: 67-49.

  40. ستایش م، فعال قیومی ع (1392)، حسابداری آب، دانش و پژوهش حسابداری، 33: 21-16.

  41. ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م، ذوالفقاری م (1392)، بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقد شوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، 3: 74-55.

  42. ستایش م، رضائی ح، اسحاقی ا (1391)، رابطه بین محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط با میزان پیش‌بینی سود، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 14: 90-65.

  43. ستایش م، گرگانی فیروزجاه ا (1391)، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و روش‌های تأمین مالی، پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی، 1: 60-41.

  44. ستایش م، غلامی حسین آباد ر (1391)، حسابداری ساختگی، پژوهش حسابداری، 5: 104-83.

  45. ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م، سروستانی ا (1391)، بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عملکرد جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 3: 20-1.

  46. ستایش م، كاشانی‌پور ف (1391)، تأثیر اجزای سرمایه فکری در تعیین عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 36: 21-1.

  47. ستایش م، كریمی ز (1391)، بررسی تاثیر برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مالی، 15: 66-44.

  48. ستایش م، ابراهیمی ف، سیف م، ساریخانی م (1391)، پیش‌بینی نوع اظهار نظر حسابرسان با رویکردی بر روش‌های داده‌کاوی، حسابداری مدیریت، 15: 82-69.

  49. ستایش م، منصوری ش (1391)، بررسی راهکارهای ایجاد همسویی میان محتوای آموزش حسابداری با ضرورتهای محیط کسب و کار، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 33: 37-19.

  50. ستایش م (1391)، مدل بسط داده شده برای تخمین محافظه کاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 17: 67-52.

  51. ستایش م، كریمی‌پورنمچ ع (1391)، نقش و مسولیت‌های جدید هیات مدیره در ساختار جدید راهبری شرکتی، حسابدار رسمی، 19: 54-48.

  52. ستایش م، ابراهیمی ف، ساریخانی م (1391)، بررسی تاثیر طول دوره تصدی و اندازه حسابرس بر ادراک سرمایه‌گذاران از کیفیت حسابرسی( شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)، دانش حسابرسی، 47: 18-4.

  53. ستایش م، صادق نیاخرم آبادی م (1391)، بررسی تاثیر هزینه ی سرمایه بر سیاست‌های تقسیم سود، پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 4: 114-90.

  54. ستایش م، غلامی حسین‌آباد ر، كریمی‌پورنمچ ع (1391)، بررسی رابطه بین مدیریت سود بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه‌ی شرکت با سیاست تقسیم سود، نظریه‌های نوین حسابداری، 2: 88-73.

  55. ستایش م، فعال قیومی ع (1391)، دوره تصدی حسابرس، چرخه عمر و کارایی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات حسابداری و حسابرسی، 4: 57-40.

  56. ستایش م، ماهر م، ابوالحلاج م (1391)، بررسی تأثیر سازه‌های فردی و اجتماعی بر درك اصول اخلاقی بین مدیران مالی و بودجه دانشگاه‌های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور، حسابداری سلامت، 1: 32-17.

  57. ستایش م، كریمی م (1391)، ارزش افزوده واقعی تعدیل شده جایگزینی برای ارزش افزوده اقتصادی، دانش و پژوهش حسابداری، 28: 16-10.

  58. ستایش م، ابراهیمی ف (1391)، بررسی تأثیر ساز و كارهای حاكمیت شركتی بر محتوای اطلاعاتی سود شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 8: 48-31.

  59. ستایش م، گل‌محمدی م، قربانی سینی ا (1391)، سودمندی متغیرهای كلان اقتصادی در پیش‌بینی ریسك شركت‌ها، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 1: 144-123.

  60. ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م (1391)، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر كیفیت افشای اطلاعات شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 62: 79-49.

  61. ستایش م، موسوی‌نژاد س (1390)، دارایی‌های نامشهود ثبت نشده، حسابدار رسمی، 16: 101-89.

  62. ستایش م، منصوری ا (1390)، بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 8: 24-1.

  63. ستایش م، دهداری ا، نمازی ن (1390)، بررسی تأثیر ساز و كارهای حاكمیت شركتی بر كارایی اجزای سرمایه فكری شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسایداری مالی، 10: 86-62.

  64. ستایش م، جمالیان‌پور م (1390)، سودمندی ساختار سرمایه و تغییرات آن بر پیشبرد راهبردهای مالی شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 64: 90-73.

  65. ستایش م، كارگرفردجهرمی م (1390)، بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 1: 31-9.

  66. ستایش م، كریمی ل، كریمی ز (1390)، بررسی رابطه متغیرهای كلان اقتصادی و ساختار سرمایه شركـت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11: 49-36.

  67. ستایش م، ذوالفقاری م (1390)، تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر نسبت‌های بدهی و تقسیم سود شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، 15: 87-71.

  68. ستایش م، منفردمهارلویی م، ابراهیمی ف (1390)، بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی، پیشرفت‌های حسابداری، 60: 87-53.

  69. ستایش م، مهتری ز (1390)، تجزیه و تحلیل رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 5: 171-149.

  70. ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م (1389)، افشا در حسابداری، حسابدار، 227: 70-66.

  71. ستایش م، جمالیان‌پور م (1389)، بررسی تاثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر تولید محصولات، مطالعات حسابداری، 25: 146-127.

  72. ستایش م، كاشانی‌پور ف (1389)، بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 30: 74-57.

  73. ستایش م، جمالیان‌پور م (1389)، بررسی وجود محافظه كاری در گزارش‌گری مالی شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دو فصلنامه علمی پژوهشی پیشرفت‌های حسابداری، 2: 118-85.

  74. ستایش م، قربانی سینی ا، گل‌محمدی م (1389)، بررسی تاثیر حاكمیت شركتی بر هموارسازی سود شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، 7: 39-34.

  75. ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م، شفیعی م (1389)، كاربرد الگوریتم ژنتیك در تعیین ساختار بهینه سرمایه شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 56: 58-39.

  76. ستایش م، جمالیان‌پور م (1389)، بررسی رابطه نسبت‌های مالی و متغیرهای غیرمالی با اظهارنظر حسابرس، تحقیقات حسابداری، 2: 157-130.

  77. ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م (1389)، بررسی تاثیر ساختار مالكیت و تركیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، 1: 51-29.

  78. ستایش م، قربانی سینی ا (1389)، از دارایی به سوی بدهی، حسابدار رسمی، 9: 32-25.

  79. ستایش م، ذوالفقاری م (1389)، فروش استقراضی، حسابدار، 219: 48-44.

  80. ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م، ذوالفقاری م (1388)، بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات حسابداری، 23: 65-43.

  81. ستایش م، كاظم‌نژاد اصطهباناتی م (1388)، بررسی تاثیر سرمایه فكری بر عملكرد شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 1: 94-69.

  82. ستایش م، غلام‌حیدری م (1388)، تكنیك‌های حسابداری منابع انسانی، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، 19: 15-10.

  83. ستایش م، كاظم‌نژاداصطهباناتی م (1388)، روش‌های اندازه‌گیری و گزارش‌گری خارجی سرمایه فكری، حسابدار، 207: 63-58.

  84. ستایش م، غفاری م (1388)، بررسی سودمندی میزان سود تقسیمی بر عملكرد شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی، 2: 18-1.

  85. ستایش م، غفاری م (1388)، كاربرد داده كاوی در حسابرسی، حسابرس، 47: 110-106.

  86. ستایش م، غیوری مقدم ع (1388)، تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تكنیك تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) (مورد مطالعه شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)، پژوهش‌های حسابداری مالی، 1: 52-33.

  87. ستایش م، و جمالیان‌پور، م (1388)، بررسی عوامل موثر بر قدرت نقدشوندگی سهام شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانشكده علوم اداری و اقتصاد، 1: 241-215.

  88. ستایش م، (1386)، سیاست‌های تقسیم سود و ارزش سهام، مجله اقتصاد و مدیریت-دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  89. ستایش م، (1386)، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملكرد و بررسی قابلیت‌های سیستم حسابداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور تحقق پاسخ‌گویی مالی و عملیاتی (مستخرج از رساله دکتری)، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 49: 66-45.

  90. ستایش م، و کیامهر م، (1395)، تاثیر خالص هزینه­های مالی بر روی ارزش شرکت­ با استفاده از مدل سود باقیمانده در بازار سرمایه، مجله دانش سرمایه‌گذاری، شماره 22.

  91. ستایش م، و دهقانی سعدی ع ا، (1395)، نقش رویه‌های حسابداری بر کیفیت افشاء و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی‌های حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  92.  Setayesh M, Momtazian A, Ghayori moghadam A, Kazemnejhad M (2016), Investigation the Relationship between Managerial Overconfidence and Capital Structure in Tehran Stock Exchange, European Online Journal of Natural and Social Sciences.

  93. Setayesh M, Sheidaee S (2016), Investigation of the effect of economic freedom on stock market volatility, International Journal of Humanities and Cultural Studles, 4: 804-813.

  94. Setayesh M, Rezaei G, Kazemnejhad M (2016), Corporate govermance investment in R&D and company performance: A data envelopment analysis (DEA) approach based on data from a developig country, International journal of economics and financial issues, 6: 1-9.

  95. Setayesh M, Rezalooie A (2015), Relationship Between Pyramidal Ownership Structure And Dividend Pay Out In Tehran Stock Exchange, Indian Journal Of Fundamental And Applied Life Sciences.

  96. Setayesh M, Momtazian A (2014), Investigating the Relationship between Institutional Ownership and Firm Performance of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange: Using a Simultanceous Equations System, Journal of Economics and Management, 3: 17-26.

  97. Setayesh M, Ashoub M (2016), Rreview impact diversification audit firm on audit quality, International business management, 10: 2670-2676.
  98. Setayesh M, Saberi esfarjani M, Rezalooie A (2016), Effect of disclosure quality on the forecast of future operating cash flows of companies accepted in Tehran Stock Exchange, Sylwan Journal.
  99. Setayesh M, Hayati J, Hossini nia S, Rezaei G (2015), Financial restatements and auditor change: exidence from tehran stock exchange, American journal of scientific research, 106: 4-13.
  100. Setayesh M, Daryaei A (2013), Corporate Governance and Accounting (With Emphasis on Theories and Literature), Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 3: 2414-2419.
  101. Setayesh M, Kazemnejhad M, Nikooie M, Azadi S, (2012), The Effectiveness of Fuzzy- Rough Set Feature Selection in the Prediction of Financial Distress: A Case of Iranian Context, Wulfenia, 19: 268-287.

  ارائه مقاله در همایش‌ها و سمینارها

  1. ستایش م، كرمی ز (1395)، "بررسی رابطه بین محدودیت در تامین مالی و ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.

  2. ستایش م، گرامی شیرازی س (1395)، "بررسی رابطه بین جریان‌های نقد آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود، با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی ویژگی‌های هیئت مدیره (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس)"، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.

  3. ستایش م، صیادی ل (1395)، "بررسی رابطه بین جریان‌های نقد آزاد مازاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود (شواهدی از از بورس اوراق بهادار تهران)"، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.

  4. ستایش م، محمدیان م، دهقانی سعدی ع (1395)، "بررسی نقش میانجی چرخه عمر شرکت‌ها در تبیین رابطه بین قابلیت‌های مدیران و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.

  5. ستایش م، صادق زاده مهارلویی م، جوكار م (1395)، " بررسی رابطه بین چرخه عمر و درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران.

  6. ستایش م، محمدیان م، مهتری ز (1394)، "بررسی توان تبیین عملکرد شرکت توسط معیارهای اندازه‌گیری اقلام تعهدی"، سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران.

  7. ستایش م، قوهستانی س، كرمی ز (1394)، "بررسی پدیدهکردن ارقام سود و درآمد شرکت‌ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران.

  8. ستایش م، توحیدی‌نژاد م (1394)، "بررسی رابطه بین چهره مدیرعامل و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران.

  9. محمودآبادی ح، ستایش م، فراغت ن (1393)، "بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، سومین کنفرانس مالی حسابداری و مدیریت.

  10. ستایش م، سعیدی م، شایان‌فر ع (1392)، "حسابداری ذهنی اعتقادی"، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران.

  11. ستایش م، رضائی م، پارسا ح (1392)، "بررسی آثار تكانه‌های نامتقارن قیمت نفت بر شاخص سهام صنایع مختلف"، دهمین همایش ملی حسابداری ایران.

  12. ستایش م، سلیمی ا، سالمی زاده خ (1392)، "حاکمیت شرکتی و مسولیت اجتماعی سازمان‌ها"، نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی.

  13. ستایش م (1391)، "مدل بهینه منابع تأمین مالی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری"، دومین همایش ملی بهسازی و باز آفرینی بافت‌های تاریخی فرسوده شهری و سكونتگاه‌های غیررسمی.

  14. ستایش م، رضائی م، پارسا ح (1391)، "بررسی آثار تكانه‌های نامتقارن قیمت نفت بر شاخص سهام صنایع مختلف"، دهمین همایش ملی حسابداری ایران.

  15. ستایش م، دیانتی م (1390)، "بررسی روش نوین تأمین منابع مالی شهرداریها در تطبیق با عقود اسلامی"، شناسایی و تبیین راهكارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری‌ها.

  16. ستایش م، جمالیان‌پور م، جمالی ز (1390)، "ارائه مدلی برای افزایش قابلیت فهم اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی با استفاده از هنرهای تجسمی"، نهمین همایش سراسری حسابداری ایران.

  17. ستایش م، جمالیان‌پور م (1389)، "طراحی نظام نوین گزارش گری به منظور رسیدگی ،تشخیص و حسابرسی مالیاتی با استفاده از زبان"، XBRL چهارمین همایش ملی سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران.

  طرح‌هاي پژوهشي

  1. طرح پژوهشي تحت عنوان: «سود حسابداري و ارزش سهام».

  2. طرح پژوهشي تحت عنوان: «اندازه‌گيري بهره‌وري فرآوري محصول انجير در شهرستان استهبان».

  3. طرح پژوهشي تحت عنوان «اندازه‌گيري كارآيي و بهره‌وري مراكز آموزشي فني و حرفه‌اي و تعيين عوامل مؤثر بر بهره‌وري اين مراكز، مطالعه موردي: استان فارس»، 1389.

  4. طرح پژوهشي تحت عنوان «بررسي و مطالعه سيستم اتوبوس‌راني شيراز و حومه با رويكرد خصوصي‌سازي»، 1391.

  5. طرح پژوهشي تحت عنوان «كاربرد داده‌كاوي در مديريت ارتباط با مشتري با تأكيد بر مسئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي در بانك ملي ايران»، 1392.
درس ها
 • مقطع کارشناسی: حسابداری مالی (اصول حسابداری 1، 2 و 3، میانه 1، پیشرفته 2)

  مقطع کارشناسی ارشد: تئوری‌های حسابداری

  مقطع دکتری: تئوری‌های پیشرفته حسابداری

انتشارات
 • تأليف كتاب

  1. چاپ كتاب تحت عنوان «اصول حسابداري (1)»، تهران، انتشارات ترمه، 1389.

  2. چاپ كتاب تحت عنوان «اصول حسابداري (2)»، تهران، انتشارات ترمه، 1392.