دکتر اعظم صفرآبادی

دپارتمان
مدیریت جهانگردی
درباره

دكتري: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان (1393).

كارشناسي ارشد: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان (1388).

كارشناسي: جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زنجان (1383).

موضوع های تحقیق
 • گردشگری شهری، برنامه ریزی گردشگری، گردشگری طبیعی؛

  سکونتگاه‌های غیر رسمی، اسکان غیر رسمی؛

  سرمایه‌های اجتماعی.

درس ها
 • كـارشناسي

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifجغرافياي انساني ايران

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifاصول توسعه وعمران

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifارزشيابي طرح‌ها وبرنامه‌ها

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifعوامل سازمان‌دهي مكان

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifبرنامه‌ريزي حمل و نقل

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifنقشه خواني و آشنايي با نقشه

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifجغرافياي جهانگردي عمومي

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifجغرافياي جهانگردي ايران

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifگذراندن اوقات فراغت

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifباستان شناسي ايران

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifمطالعات تطبيقي سياست‌هاي جهانگردي

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifمباني کشور شناسي

  كـارشناسي ارشد ناپيوسته

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifجغرافياي نواحي شهري

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifبرنامه‌ريزي كاربري زمين

  https://sess.shirazu.ac.ir/sess/Image/list.gifکارگاه برنامه‌ريزي مناطق شهري

انتشارات
 • http://scholar.google.com/citations?user=Zo2gKTcAAAAJ&hl=en