مریم روستا's personal homepage

دپارتمان
شهرسازی
درباره

استادیار بخش شهرسازی( طراحی شهری) از 1395. 

دکترای شهرسازی (1393)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد طراحی شهری (1388)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی مهندسی معماری (1385)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

موضوع های تحقیق
 • طراحی شهری

  مکان و فضا در طراحی شهری

  بعد اجتماعی طراحی شهری

  رفتار مردم، روان‌شناسی محیط و فضای شهری

  بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری

  طراحی شهری و پایداری اجتماعی

   

درس ها
 • کارگاه یک طراحی شهری (کارشناسی ارشد طراحی شهری)

   

   بافت‌های فرسوده و تاریخی (کارشناسی مهندسی شهرسازی)

  مبانی برنامه‌ریزی شهری (کارشناسی مهندسی شهرسازی)

  درک و بیان محیط شهری (کارشناسی مهندسی شهرسازی)

  هندسه احجام و پرسپکتیو (کارشناسی مهندسی شهرسازی) 

  تاریخ معماری معاصر (کارشناسی مهندسی شهرسازی)

  مبانی مهندسی معماری و ساختمان (کارشناسی مهندسی شهرسازی)

   

انتشارات
 • کتاب:

  روستا، مریم (1395): شاخص‌های مکانی پایداری اجتماعی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری، انتشارات تخت جمشید، شیراز

   

  مقالات در مجله‌های علمی

  شیعه، اسماعیل، دانشپور، سیدعبدالهادی و روستا، مریم (1393): تدوین مدل شاخص‌های مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون، نشریه علمی- پژوهشی آرمان‌شهر، شماره 19، تابستان 96، صص 119-129

  شیعه، اسماعیل، دانشپور، سیدعبدالهادی و روستا، مریم (1393): مدل ساختاری عوامل مکانی مؤثر بر ارتقاء پایداری اجتماعی در بافت‌های فرسوده شهری به کمک تحلیل عامل و تحلیل مسیر، نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری، سال سیزدهم، تابستان 93. صص 133-142.

  روستا، مریم (1391): بررسی میزان تأثیر شاخص‌های مکانی بر ارتقاء پایداری اجتماعی در بافت‌های فرسوده ؛ مقایسه دیدگاه مردم و کارشناسان. نشریه اینترنتی نوسازی، سازمان نوسازی شهر تهران، شماره، صص

  دانشپور، سیدعبدالهادی و روستا، مریم (1392): چهارچوب مفهومی اجتماع محلی پایدار در جهان‌بینی اسلامی و سنت شهرسازی مسلمانان؛ نشریه علمی پژوهشی مطالعات معماری اسلامی. سال اول، شماره 1، صص 1-8

  دانشپور، سیدعبدالهادی و روستا، مریم (1390): خوانش ساختار شهر؛ گامی به سوی شکل‌شناسی شهری. نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی. سال سوم، شماره4، صص59- 68.

  روستا، مریم، خطیبی، محمدرضا و ابوعلی، سمیه (1388): طرح ساماندهي براي يك فضاي رها شده شهري(محور ورودي سنندج از سمت همدان).فصلنامه آبادی، شماره 61، صص 96-101.

  روستا، مریم (1388): دهكده هاي شهري: رويكردي به مفهوم سكونت پايدار. ماه‌نامه شهرداريها، تابستان 1388

   

  مقالات کنفرانس

  روستا، مریم (1396): تدوین اصول راهنمای طراحی محله با رویکرد «تاب‌آوری اجتماعی» گامی به سوی کاهش خطرپذیری پهنه‌های شهری، ارائه به صورت سخنرانی در سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، دانشگاه شیراز، شیراز

  روستا، مریم (1396): یافتن شاخص‌های شهرسازانه موثر بر ارتقاء پایداری اجتماعی به منظور کاربست در شهرهای جدید، پذیرش در همایش بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید در ایران، شهر جدید صدرا، شیراز

  دانشپور، سیدعبدالهادی و روستا، مریم (1389): منظر شهري و خاطرات جمعي شهروندان. پذیرفته شده در همايش ملي منظر شهري. تهران

  دانشپور، سیدعبدالهادی و روستا، مریم (1389): شهرسازي و ابعاد اجتماعي توسعه شهري پايدار. ارائه شده در همايش ملي توسعه شهري پايدار. تير 89

  عباس‌زادگان، مصطفی و روستا، مریم (1387): ارتقاء كيفيت فضاهاي شهري در فرآيند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، نمونه موردي محله صابونپزخانه تهران، پذیرش و ارائه شفاهی در اولين همايش بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري. مشهد.

  روستا، مریم ، میری، سیده لیلا (1385): منطق استقرار فضاها در خانه هاي تاریخی كاشان: بررسي موردي خانه حكيم باشي، خانه عطارها، خانه رويين تن، سومين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران. بم.

  روستا، مریم (1384): مقاله پژوهش ويژگي هاي شهر آرماني در قرآن مجيد. ارائه سخنرانی و كسب عنوان نخست مقالات پژوهشي در اولين دو سالانه بين المللي قرآن پژوهي دانشجويان. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.

   

  Regeneration of Historical Places, Based on Regeneration of Events. Razieh Rezazadeh.Mostafa Abbaszadegan. Maraym Roosta. IAPS Confrences: International Symposium on Revitalising Built Environments.Istanbul-Oct 2009

   

  Revitalising Cultural Identity in the Process of Requalifying Old Places. Case study: historic zone of Abyaneh .Maryam Roosta. Leila Miri. Culture .IAPS Confrences: International Symposium on Revitalising Built Environments.Istanbul-Oct 2009

   

  Compilation Urban Design Framework in order to Promote Social Sustainability by Content Analysis Technique, Maryam Roosta. Accepted in 23rd IAPS Confrences: Transitions to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities. Timisoara 2014