حبیب هادیان فرد

دپارتمان
روانشناسی بالینی
درباره

درباره من ...

موضوع های تحقیق
 • دامنه اصلی پژوهش ها در زمینه روانشناسی بالینی قرار دارد. اکثر تحقیقات در روانشناسی بالینی با گرایش به روانشناسی شناختی در زمینه "توجه" و "هیجان" صورت گرفته است. بیشترین نگاه به "توجه" بر روی کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی متمرکز بوده است.  اطلاعات بیشتر در صفحه http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3760451916488 در قسمت سی وی اساتید دانشگاه شیراز قابل مشاهده و دسترسی است.

درس ها
 • دوره کارشناسی:

  1- روانشناسی فیزیولوژیک

  2- انگیزش و هیجان

  3-روانشناسی شناختی

  4- کاربرد روشهای تشخیص(به صورت تیمی)

  کارشناسی ارشد

  1- آزمونهای عینی و  فرافکن

  2- آزمونهای شناختی( به صورت تیمی)

  دکتری

  نظریه ها و پژوهشهای معاصر در روان درمانی(به صورت تیمی)

  روشهای ارزیابی و تشخیص در روانشناسی بالینی(به صورت تیمی)

انتشارات
 • مقالات منتشر شده در سی وی اساتید دانشگاه شیراز قابل مشاهده است. لطفا به ادرس زیر مراجعه کنید.

  http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3760451916488

  فهرست کتابهای منتشر شده به قرار زیر است.

  1- منبع نوبسي بر اساس APA تاریخ انتشار 1388 انتشارات احمدی

  2- آزمون بندر گشتالت 2 تاریخ انتشار1389 انتشارات دانشگاه شیراز

  3- اختلال نقص توجه و بیش فعالی در یزرگسالان راهنمای درمانهای روانشناختی تاریخ انتشار 1395 انتشارات دانشگاه شیراز

  4-ذهن آگاهی نسخه ای برای بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی تاریخ انتشار 1395 انتشارات

  دانشگاه شیراز