دکتر سیده زهره عظیمی فر

دپارتمان
مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
درباره

دکتر سیده زهره عظیمی فر متولد شهر شیراز بوده و تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را با کسب رتبه عالی در همین شهر پشت سر گذاشته اند. در تیرماه ۱۳۷۳ موفق به اخذ مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شیراز شده و در همان سال به همراه همسرشان جهت ادامه تحصیل به کشور کانادا عزیمت نمودند. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه گوئلف کانادا در اردیبهشت ۱۳۷۸، در اردیبهشت ۱۳۸۴ موفق به دریافت مدرک دکترا از دانشگاه واترلو کانادا  گشتند. در زمستان ۱۳۸۴ در حالیکه مشغول به گذراندن دوره ی فوق دکترا در دانشگاه تورنتو بودند،بنابر نیاز دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز به کادر تدریس، تصمیم به بازگشت زودهنگام به شیراز گرفته و از تاریخ اسفند ۱۳۸۴ تاکنون به عنوان هیئت علمی در دانشگاه شیراز مشغول به کار میباشند.

موضوع های تحقیق
 • Artificial Intelligence in Computer Vision and Pattern Recognition

  • Statistical Multidimensional Models: probabilistic multiscale modeling, generative/dicriminative modeling (conditional random fields, hierarchical Markov random fields),  deep learning.
  • Object Categorization/ Classification, feature learning, deep learning models
  • Visual Tracking: Kalman / particle filters, multi-target tracking, MHT, JPDA, PHD filter, motion modeling
  • Event Analysis: activity modeling, scene understanding, human action recognition
  • Medical Image Processing: multi-modality image fusion and registration, image superresolution, image enhancement, volumetry, biometric, medical image visualization,
  • Intelligent Transportation Systems: smart city, city camera networks, intelligent road/tunnel monitoring
  • Computer Graphics: virtual reality, virtual surgery, flight/tank simulator design, visualization toolkit.

  پروژه های صنعتی و کاربردی:

  • سامانه ی تخمین سرعت وسایل نقلیه. شهرداری شیراز(۱۳۹۴)
  • سامانه ی تشخیص تخلف عبور از چراغ قرمز. شهرداری شیراز(۱۳۹۲)
  • سامانه ردیابی و شمارش خودرو به تفکیک جهت حرکت. شهرداری شیراز(۱۳۹۳)
  • سامانه بررسی ورود به محدوده ترافیکی. شهرداری شیراز(۱۳۹۲)
  • سامانه جامع ناظر تقاطع (تشخیص پلاک –عبورازچراغ‌قرمزوترددشمار). شهرداری شیراز(۱۳۹۳-۱۳۹۲)
  • سامانه تشخیص خودکار نوع خودرو برای خودروهای جاده‌ای. ناجا –ایران(۱۳۹۲-۱۳۹۱)
  • سامانه تشخیص استرس از طریق بینایی (۱۳۹۱)
  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم طبقه‌بندی اهداف در رادارهای مراقبت زمینی (۱۳۹۱)
  • طراحی و شبیه‌سازی الگوریتم‌های تلفیق داد در شبکه راداری مراقبت هوایی   (۱۳۹۱)
  • پردازش، طراحی و شبیه‌سازی الگوریتم‌های سوناری(۱۳۹۱)
  • سامانه تشخیص حجم ترافیک محدوده کنارگذر رودخانه خشک شیراز. شهرداری شیراز(۱۳۹۲-۱۳۹۱)
  • انجام مطالعات سیستم حمل و نقل هوشمند شیراز. شهرداری شیراز(۱۳۸۹-۱۳۸۷)
  • سامانه ی راهنمای هوشمند توریست. میراث فرهنگی و گردشگری فارس(۱۳۸۹)
  • بومی سازی سامانه تشخیص و شناسایی پلاک خودرو. شهرداری شیراز (LPR-OCR) (1387)
درس ها
 • تدریس بیش از 20 درس تخصصی در دانشگاه های شیراز و واترلو کانادا، از جمله:

  • شناسایی آماری الگو
  • بینایی ماشین
  • پردازش تصاویر دیجیتال
  • طراحی الگوریتم ها
  • هوش مصنوعی پیشرفته
  • ریاضیات مهندسی پیشرفته
  • تخمین و مدلسازی تصاویر چند بعدی
  • گرافیک کامپیوتری
  • معماری کامپیوتر
انتشارات
 •  

     

  1- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z (2016) Novel N-scan GM-PHD-based approach for multi-target tracking IET Signal Processing 10:493-503

  2- Ahmadi E, Azimifar Z (2016) Margin Losses for Training Conditional Random Fields Journal of mathematical imaging and vision 56:499-510    

  3. Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R (2016) Human Action Recognition: Learning Sparse Basis Units from Trajectory Subspace Applied Artificial Intelligence 30:297-317

      4- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z (2016) Adaptive visual target detection and tracking using weakly supervised incremental appearance learning and RGM-PHD tracker Journal of Visual Communication and Image Representation 37:14-24
      5- Famouri M, Taheri M, Azimifar Z (2015) Fast Linear SVM validation based on early-stopping in iterative learning International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 29:1-20
      6- Ahmadi E, Azimifar Z, Shams M, Famouri M, Shafiee M (2015) Document image binarization using a discriminative structural classifier Pattern Recognition Letters 63:36-42
      7- Shafiee M, Azimifar Z, Wong A (2015) A Deep-Structured Conditional Random Field Model for Object Silhouette Tracking Public Library of Science ONE 10:1-17
      8- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z (2015) Refined GM-PHD tracker for tracking targets in possible subsequent missed detections Elsevier Signal Processing 116:112-126
      9- Alibeigi nabi M, Mozafari N, Azimifar Z, Mahmoodian M (2015) A Robust Statistical Color Edge Detection for Noisy Images Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 3:85-94
      10- Azimifar Z, Mohaddesi M (2015) Active surface model improvement by energy function optimization for 3D segmentation Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 59:87-97
      11- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R (2014) Structured Sparse Representation for Human Action Recognition Elsevier Journal of Neurocomputing 161:38-46
      12- Ahmadi E, Azimifar Z, Fieguth P, Ayatollahi S (2014) DISCRIMINATIVE GRAPHICAL MODEL FOR POROUS MEDIA IMAGE SYNTHESIS Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering 38:177-189
      13- Azouji N, Azimifar Z (2014) Highlighting Important Video Segments for Human Action Recognition Canadian Journal of Computer Communication & Collaboration 2:1-23
      14- Shafiee M, Azimifar Z, Fieguth P (2013) How Conditional Random Fields Learn Dynamics:An Example-Based Study Canadian Journal of Computer Communication & Collaboration-ISSN-onTheWay 1:72-87
      15- کشاني , Azimifar Z, Tajeripour F, Boostani R (2013) Lung nodule segmentation and recognition using SVM classifier and active contour modeling: A complete intelligent system Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 45:287-300
      16- ترابي عصر , Fazly A, Azimifar Z (2013) From Cues to Categories: A Computational Study of Children’s Early Word Categorization* Springer book on Cognitive Aspects of Computational Language Acquisition 0:81-103
      17- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z, Masnadi-Shirazi M (2012) Penalized Gaussian mixture probability hypothesis density filter for multiple target tracking. Elsevier Signal Processing 92:1230-1242
      18- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z, Masnadi-Shirazi M (2012) Competitive Gaussian mixture probability hypothesis density filter for multiple target tracking in the presence of ambiguity and occlusion*. IET Journal of Radar & Sonar and Navigation 6:251-262
      19- بهروان , Tajeripour F, Azimifar Z, Boostani R (2012) Texton-Based Fabric Defect Detection and Recognition Iranian journal of electrical and computer engineering 10:1-13
      20- Wong A, Shafiee M, Azimifar Z (2012) Statistical Conditional Sampling for Variable-Resolution Video Compression Public Library of Science ONE 7:1-7
      21- Mirsharif S, Badami M, Salehi B, Azimifar Z (2012) Recognition of Farsi Handwritten Digits using a small Feature Set* International Journal of  Computer and Electrical Engineering 4:588-591
      22- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z, Masnadi-Shirazi M (2012) Competitive Gaussian mixture probability hypothesis density filter for multiple target tracking in the presence of ambiguity and occlusion IET Journal of Radar & Sonar and Navigation 6:251-262
      23- Yazdian Dehkordi M, Azimifar Z, Masnadi-Shirazi M (2012) Penalized Gaussian mixture probability hypothesis density filter for multiple target tracking* Elsevier Signal Processing 92:1230-1242
      24- جاويدان , Masnadi-Shirazi M, Azimifar Z (2011) Contourlet-Based Seabed Image Texture Segmentation and Classification. International Journal of Communications Antenna and Propagation. 1:311-320
      25- بهروان , Tajeripour F, Azimifar Z, Boostani R (2011) Texton-Based Fabric Defect Detection and Recognition* Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 10:1-13
      26- تنوري , Azimifar Z, Katebi S, شكيبافر (2011) Brain volumetry: An active contour model-based segmentation followed by SVM-based classification* Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 41:619-632
      27- استقامتيان , Azimifar Z, رادو , رايت (2011) Real time cardiac image registration during respiration: a time series prediction approach* Springer Journal of Real Time Image Processing 0:0-0
      28- Yoosefi M, Famouri M, Nasihatkon S, Azimifar Z, Fieguth P (2011) A robust probabilistic Braille recognition system* Springer Journal of Document Analysis and Recogntion 0:1-14
      29- Barshan Tashnizi E, Ali G, Azimifar Z, Zolghaيri Jahromi M (2011) Supervised principal component analysis: Visualization, classification and regression on subspaces and submanifolds* Elsevier Journal of Pattern Recognition 44:1357-1371
      30- Karimi G, Jamehkhorshid A, Azimifar Z, Li X (2011) Along-channel flooding prediction of polymer electrolyte membrane fuel cells International Journal of Energy Research 35:883-896
      31- Azimifar Z, Amiri M, Fieguth P, Jernigan E (2011) Empirical Study of Wavelet Domain Image Joint Statistics and Proposition of an Efficient Correlation Map* Springer Journal of Mathematical Imaging and Vision 43:24-38
      32- Roopaei M, Boostani R, Rohani Sarvestani R, تقوي , Azimifar Z (2010) Chaotic-based reconstructed phase space features for detecting ventricular fibrillation* Elsevier Journal of Biomedical signal processing and control 5:318-327
      33- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R, Katebi S (2010) Contourlet-Based Mammography Mass Classification Using the SVM Famil* Elsevier Journal of Computers in Biology and Medicine 40:373-383
      34- Roopaei M, Boostani R, Rohani Sarvestani R, Taghavi A, Azimifar Z (2010) Chaotic based reconstructed phase space features for detecting ventricular fibrillation* Biomedical signal processing and control 5:318-327
      35- Moayedi F, Azimifar Z, Boostani R, Katebi S (2010) Contourlet-based mammography mass classification using the SVM family Computers in Biology and Medicine 40:373-383
     

  36- Samadi H, TorabiAsr F, Shaeffer J, Azimifar Z (2009) Extending the Applicability of Pattern and Endgame Databases* IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games 1:28-38

جوایز و افتخارات
 •  جایزه زن برتر مهندسی ایران (۱۳۹۵) . Iran IEEE  
 •  جایزه امنیت ملی پلیس ایران،برای بهترین پروژه کاربردی (۱۳۹۲)
 • جایزه پژوهشگر برجسته از استانداری فارس (۱۳۹۲)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه شیراز (۱۳۹۲-۱۳۹۴)
 • جایزه بهترین ارایه مقاله، نخستین کنفرانس تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه واترلو (۱۳۸۰)
 • جایزه ی بهترین دانشجوی زن رشته مهندسی دانشگاه شیراز،روز زن، (۱۳۷۱)
 • بیش از شش مورد بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر دنیا