امین ناظمی's personal homepage

دپارتمان
حسابداری
درباره

دیپلم ریاضی

کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز

دکتری حسابداری از دانشگاه تهران

موضوع های تحقیق
 • حسابداری مدیریت:

  بهای تمام شده بر مبنای فعالیت

درس ها
 • کارشناسی:

  حسابداری صنعتی 1

  حسابداری صنعتی 2

  حسابداری پیشرفته 1

  بررسی موارد خاص در حسابداری

  زبان تخصصی حسابداری

  کارشناسی ارشد:

  حسابداری مدیریت

  تئوری حسابداری

  بررسی موارد خاص در حسابداری

انتشارات
 • کتب:

  • خلاصه  استانداردهای حسابداری برای مدیران غیر مالی نشریه 183 سازمان حسابرسی
  • زبان تخصصي 2 براي دانشجويان حسابداري انتشارات ترمه
  • حسابداری پیشرفته 1 انتشارات ترمه
  • حسابداری میانه جلد دوم نشریه 196 سازمان حسابرسی 
  • حسابداری پیشرفته نشریه 200 سازمان حسابرسی

  گزیده مقالات:

  • بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانکها(مطالعه موردی: شعب بانک مهر استان خراسان رضوی). حسابداری مدیریت(1391)
  • شناسايي موانع توسعه حسابداري مديريت در شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسي هاي حسابداري و حسابرسي(1385)
  • ارزیابی تطبیقی سودمندی اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با   هزینه یابی سنتی در بانک کشاورزی ایران. بررسی های حسابداری و حسابرسی(1391)
  • ترکيب هزينه يابي بر مبناي فعاليت و تئوري محدوديتها: رويکردي نوين در حسابداري مديريت. دانش و پژوهش حسابداري(1385)
  • در جستجوي تئوري حسابداري مديريت. حسابرس(1385)
  • کارگيري ارزيابي متوازن با استفاده از رويکرد تجزيه و تحليل سلسله مراتبي. حسابدار(1385)
  • تعیین ارزیابی سودمندی اطلاعات بهایابی و عوامل مؤثر در بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت از دیدگاه مدیران (مورد مطالعه بانک کشاورزی ایران)(1394)