دکتر امین حبیبی

دپارتمان
معماری
درباره

دکتر امین حبیبی تحصیلات خود در زمینه ی معماری را در سال 1376 در دانشکده ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران آغاز و در سال 1382 با درجه ی کارشناسی ارشد و رتبه ی ممتاز فارغ التحصیل گردید.

وی پس از دو سال فعالیت در حوزه ی عمرانی سازمان راه و شهرسازی جهت تحصیل در دوره ی دکتری دانشگاه تهران با رتبه ی دوم برگزیده گردید.

ایشان درجه ی دکتری خود را در سال 1390  در زمینه ی معماری منظر اخذ کرده اند .

همکاری نامبرده با دانشگاه شیراز ازسال 1385 در بخش معماری دانشکده ی هنر و معماری بوده است.

هم اکنون ایشان به عنوان عضو هیئت علمی بخش معماری مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشند.

 

موضوع های تحقیق
 • معماری منظر..Landscape Architecture

 • معماری بومی و محیطی....Environmental and vernacular Architecture

 • معماری اقلیمی..Architectural Climatic Design

 • تئوری های نوین پایداری و زیبایی شناسی منظر .New theories in Sustainable landscape aesthetics 

 • پایان نامه دوره ی دکتری

  نقش منظر در روند تعادل بخشی به محیط و پایداری توسعه در محیط های انسان ساخت

درس ها
انتشارات
 •  

   

   

  مقالات چاپ شده در مجلات علمي

   

   

  ۱كرمي راد س، علي ابادي م، حبيبي ا، وكيلي نژاد ر (1396) سنجش ميزان تأثير پوشش گياهي بر شرايط آسايش حرارتي بيروني عابران پياده (مورد پژوهي: مجتمع مسکوني گلدشت شيرازنشريه علمي پژوهشي معماري و شهرسازي ايران (-

  ۲حبيبي ا (1395) سهم شاخص‌هاي زيبايي محيط در شناخت منظر شهر مجله علمي ترويجي منظر 35:50-55

   

  ۳شريف ح، حبيبي ا، جمال ابادي ع (1395) کارکرد اقليمي هنرگره چيني درمعماري اسلامي نمونه موردي: بناهاي مسکوني قاجاري شيراز پژوهش هاي معماري اسلامي 11:61-72

   

  ۴حبيبي ا (1394) "اکو آکوستيک": ابزاري جديد براي بررسي پيچيدگي هاي اکولوژيکي علمي ترويجي منظر 32:88-93

   

  ۵حبيبي ا (1394) جايگاه اکولوژي منظر در پژوهش هاي نوين منظر 32:46-58

   

  ۶سعيديان ن، معمارضياي ك، ذاكري س، حبيبي ا (1394) تبيين ميزان تطابق الگوي منظر باغ ايراني و باغ هاي چهارگانه درماني پژوهشهاي منظر شهر 4:81-92

   

  ۷حبيبي ا (1394) رويکردهاي نوين در پژوهش زيبايي‌شناسي منظر باغ نظر 33:33-33

   

  ۸حبيبي ا (1392) تامل در فلسفه زيبايي طبيعت منظر 22:40-43

   

  ۹حبيبي ا (1389) تبيين و ارزيابي مؤلفه هاي مؤثر بر ارتقاي نقش منظر در پايداري محيط (بررسي موردي رودخانه خشک شيرازباغ نظر 15:63-78

   

  ۱۰حبيبي ا (1388) تحولات مفهومي منظر منظر 3:70-72

   

  11-Sharif HHabibi A (2015) The impact of the learning process of architectural design on the creativity of students (Case study: the preliminaries of architectural design 1 courseJournal of Engineering and Applied Sciences 10:261-266

   

  12-Habibi A (2015) Affecting factors in selecting the design process models Engineering Research Journal 7:15-23

   

  13-Nazarboland NHabibi A (2014) Applying Shaping Elements in Architectural Area for Increasing Urphant’s Social Relations -Sample: Charitable Nursey in Shiraz Advances in Environmental Biology 8:594-60

   

   

 •  

  مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
      ۱-كرمي راد س، علي ابادي م، حبيبي ا، وكيلي نژاد ر "مطالعه نمونه هاي عملي از تکنيک هاي غرفعال تهويه طبيعي جهت کاهش مصرف انرژي ساختمان هاي مسکوني " سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در عمران، معمراي و شهرسازي (1395)
      ۲-كرمي راد س، علي ابادي م، حبيبي ا، وكيلي نژاد ر "مطالعه نمونه هاي عملي ازتکنيکها ي غيرفعال تهويه طبيعي جهت کاهش مصرف انرژي ساختمانهاي مسکوني " نوآوري هاي اخير در عمران معماري و شهرسازي (1395)
      ۳-مقصودي ز، علي ابادي م، فتاحي ك، حبيبي ا "معرفي و بررسي تئوري هويت مکان " سومين همايش بين المللي عمران معماري و توسعه شهري (1394)
      ۴-باديه نشين ز، فلاح اندريان م، حبيبي ا "اصول پايداري اجتماعي در خوابگاه " اولين کنفرانس بين المللي شهرسازي، مديريت و توسعه شهري (1394)
      ۵-باديه نشين ز، فلاح اندريان م، حبيبي ا "تبين روند شکل گيري تفکر پايداري در معماري مدرن " اولين کنفرانس بين المللي شهرسازي، مديريت و توسعه شهري (1394)
      ۶-باديه نشين ز، فلاح اندريان م، حبيبي ا "بررسي پايداري اجتماعي و مولفه هاي مرتبط با آن " اولين کنفرانس بين المللي شهرسازي، مديريت و توسعه شهري (1394)
      ۷-باديه نشين ز، فلاح اندريان م، حبيبي ا "تبين نقش مکان و فضا و عوامل مؤثر آن در پايداري يک بنا " اولين کنفرانس بين المللي شهرسازي، مديريت و توسعه شهري (1394)
      ۸-مقصودي ز، علي ابادي م، فتاحي ك، حبيبي ا "معرفي و بررسي تئوري هاي هويت مکان " سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري (1394)
      ۹-كمالي ف، علي ابادي م، حبيبي ا، البرزي م "عزت نفس دانش آموزان و عوام ارتقا دهنده عزت نفس " اولين کنفرانس بين المللي علوم انساني با رويکرد بومي- اسلامي و تأکيد بر پژوهش هاي نوين (1394)
      ۱۰-بنياني ف، معمارضياي ك، حبيبي ا، فتاحي ك "انسان،ماشين و تفريح " عمران،معماري و توسعه اقتصاد شهري (1394)
      ۱۱-بنياني ف، معمارضياي ك، حبيبي ا، فتاحي ك "معماري و پيوستگي فضايي " معماري ،عمران و محيط زيست شهري (1394)
      ۱۲-نيما ل، علي ابادي م، حبيبي ا "شناسايي راهکارهاي غيرفعال بهسازي ساختمان هاي مسکوني موجود با رويکرد بهبود کارآيي انرژي ساختمان " سومين کنفرانس بين المللي عمران معماري و توسعه شهري (1394)
      ۱۳-سعيديان ن، معمارضياي ك، حبيبي ا، ذاكري س "تبيين نقش شفابخشي منظرطبيعي در محيط مصنوع با توجه الگوهاي طراحي بيوفيليک " سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري (1394)
      ۱۴-حبيبي ا، شريف ح "راهبردهاي به کارگيري انرژي تجديد پذير در توسعه پايدار " کنفرانس بين المللي عمران، معماري و زير ساخت هاي شهري (1394)
      ۱۵-حبيبي ا "بررسي نقش و کاربرد الگوهاي هندسي در معماري اسلامي " عمران ؛معماري و زيرساخت هاي شهري (1394)
      ۱۶-حبيبي ا، شريف ح "بررسي نقش طراحي رايانه محور در طراحي معماري پايدار " کنفرانس بين المللي عمران، معماري و زير ساخت هاي شهري (1394)
      ۱۷-حبيبي ا، ايران پور ل "فرهنگ؛هويت؛خانه ايراني(بازخواني مولفه هاي فرهنگي مسکن) " همايش ملي معماري شهرستزي و توسعه پايدار (1393)
      ۱۸-حبيبي ا "بررسي تاثيرات کار گروهي در آموزش معماري داخلي " سومين کنفرانس معماري داخلي و دکوراسيون (1392)
      ۱۹-حبيبي ا "تحليل قياسي دسته بندي هفت گانه استاندارد leed در کشورهاي خاورميانه " عمران ، معماري و توسعه پايدار شهري (1392)
      ۲۰-حبيبي ا "زيبايي شناسي منظر نيروي اوليه در دستيابي به پايداري فرهنگي شهر پژوهشي قياسي بر اساس ديدگاه رلف " عمران،معماري و توسعه پايدار شهري (1392)
      ۲۱-حبيبي ا "بررسي هويت در معماري معاصر ايران " صد سال معماري و شهرسازي معاصر ايران (1391)
      ۲۲-حبيبي ا، ميرهادي س "تبيين و ارزيابي مولفه هاي موثر بر ارتقاء حس تعلق به مكان " زندگي پياده در شهر (1390)
      23-Habibi A, Mirhadi S "explanation of the Factors Affecting the Growth of Place Attachment " ECLAS 2012 CONFERENCE , THE POWER OF LANDSCAPE (2012)

Edit here ...