صفحه شخصی علی حمزه

دپارتمان
مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
درباره
موضوع های تحقیق
  • شبکه های اجتماعی
  • تشخیص هوشمند بدافزار
  • پردازش تکاملی
درس ها
 • کارشناسی

  • اصول برنامه سازی
  • برنامه سازی پیشرفته
  • شبکه های کامپیوتری

  کارشناسی ارشد

  • پردازش تکاملی
  • هوش مصنوعی توزیع شده
  • مبانی امنیت اطلاعات
انتشارات