دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی

دپارتمان
جغرافیا
درباره

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران 1391

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران1385

کارشناسی جغرافیای انسانی  دانشکده جغرافیا  دانشگاه تهران...1382

موضوع های تحقیق
 • برنامه ریزی و توسعه روستایی

  برنامه ریزی روابط شهر و روستا و توسعه منطقه ای

  برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری

درس ها
 • آمارواحتمالات فن آوري اطلاعات مباني جغرافياي روستايي اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي جغرافياي روستايي ايران مديريت روستايي گردشگري روستايي روابط متقابل شهر و روستا روش تحقيق در مطالعات روستايي توسعه پايدار روستايي برنامه ريزي روستايي در ايران اقتصاد روستايي ايران جايگاه روستا در مطالعات و برنامه ريزي منطقه اي كارگاه برنامه ريزي روستايي اصول توسعه وعمران تئوري هاي برنامه ريزي منطقه اي

انتشارات
 •  
       اكبريان رونيزي س، رجايي س، رمضان زاده لسبويي م (1394) ارزيابي رفاه اجتماعي در مناطق روستايي با تآکيد بر ديدگاه ساکنان محلي مطالعه موردي: دهستان خير(شهرستان استهبان) فصلنامه پژوهشي راهبردهاي توسعه روستايي2:215-228
       رمضانزاده م، اكبريان رونيزي س، رمضاني فر ح، حيدري ز (1394) توسعه گردشگري در شهرهاي ساحلي و امنيت اجتماعي (مطالعه موردي شهر تنکابن) فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري 3:309-324
       اكبريان رونيزي س، رمضانزاده م (1394) هوش فرهنگي جامعه ميزبان و توسعه گردشگري در مناطق روستايي مورد: منطقه رودبارقصران فصلنامه علمي پژوهشي حغرافيا و آمايش شهري منطقه اي 16:201-212
       اكبريان رونيزي س، شيخ بيگلو ر (1394) سنجش کيفيت محيط روستاهاي گردشگري مطالعه موردي: بخش آسارا - شهرستان کرج علمي پژوهشي پژوهشهاي روستايي 2:433-457
      اكبريان رونيزي س، رضواني م (1394) تحليل و تبيين پايداري توسعه گردشگري در مناطق روستايي مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان دماوند فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهاي جغرافياي انساني 1:81-95
      اكبريان رونيزي س، بدري س (1394) تحليل درک ذينفعان از اثرات و پيامدهاي توسعه گردشگري فصلنامه علمي پژوهشي جغرافيا و توسعه 38:47-62
       اكبريان رونيزي س (1393) بررسي نقش ارتقاء روستاها به شهر در توسعه نواحي روستايي مطالعه موردي: دهستان ايج فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات شهري منطقه اي 21:101-112
      اكبريان رونيزي س، محمدپورجابري م، سپهوند ف (1392) نقش شهرهاي كوچك در بهبود كيفيت زندگي روستاهاي پيرامون مطالعه موردي : بخش رونيز(شهرستان استهبان) فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهاي روستايي 4:881-900
      اكبريان رونيزي س (1392) بررسي رابطه توسعه گردشگري و سرمايه اجتماعي در نواحي روستايي مورد:دهستان سولقان فصلنامه علمي پژوهشي برنامه ريزي و توسعه گردشگري 6:75-92
       بدري س، اكبريان رونيزي س، قصابي م (1392) نقش مديريت محلي در توسعه کالبدي سکونتگاههاي روستايي مورد: شهرستان آران بيدگل فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهاي روستايي 2:249-276
       اكبريان رونيزي س، خراساني م، امام قلي ل (1392) تحليل تطبيقي نقش گردشگري مذهبي و طبيعت گردي در بهبود کيفيت زندگي ساکنان نواحي روستايي مورد: روستاهاي امامزاده داوود و رندان(شهرستان تهران) فصلنامه علمي پژوهشي برنامه ريزي و توسعه گردشگري 4:145-157
     

   اكبريان رونيزي س، محمدپورجاربري م (1392) ارزيابي عملکرد شهرهاي مياني در تعادل جمعيت و اقتصاد منطقه اي (نمونه موردي:شهر فسا ـ استان فارس) فصلنامه علمي پژوهشي برنامه ريزي منطقه اي 9:43-52

  اكبريان رونيزي س "بررسي آلودگي¬هاي محيط زيست در سواحل مازندران و ارائه راهکارهائي جهت مديريت محيط زيست ساحلي " نهمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست صيانت از آب نجات زندگي (1394)

    اكبريان رونيزي س "ارزيابي و پهنه بندي توان اكولوژيك توسعه شهري و روستائي در سواحل شرقي تنگه هرمز " اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري (1394)
     
  اكبريان رونيزي س "بحران آب در مناطق روستايي، مديريت و حفاظت " سومين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي و بحران آب) (1394)
     
  اكبريان رونيزي س "تحليل نظام سکونتگاههاي روستايي منطقه عسلويه با تاکيد بر پايداري و امنيت انساني " همايش ملي خليج فارس، عسلويه و امنيت (1393)
     
  اكبريان رونيزي س "گردشگري و مکانيسم تغيير کاربري زمين در نواحي روستايي " کنفرانس بين المللي توسعه پايدار ، راهکارها و چالشها با محوريت کشاورزي منابع طبيعي محيط زيست و گردشگري (1393)    
  اكبريان رونيزي س، نگهبان س، حسام م "بررسي رودخانه هاي جنوب شرق ايران و نقش آنها در توسعه اقتصادي اجتماعي سکونتگاههاي ساحلي " اولين کنگره ملي امايش سرزمين در هزاره سوم با تاکيد بر جنوب شرق ايران (1393)    
  اكبريان رونيزي س، نگهبان س "ارزيابي و پهنه بندي توان اکولوژيک توسعه توريسم در سواحل جنوب شرقي ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي " اولين کنگره ملي امايش سرزمين در هزاره سوم با تاکيد بر جنوب شرق ايران(1393)
     
  اكبريان رونيزي س "گردشگري و توسعه پايدار مناطق روستايي مورد منطقه بهشت گمشده " کنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار (1393)    
  اكبريان رونيزي س "بررسي اثرات و پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي طرحهاي هادي روستايي مورد: شهرستان استهبان " دومين كنفرانس بين المللي راهبردهاي توسعه روستايي (1393)    
  اكبريان رونيزي س "توسعه گردشگري و تنوع بخشي اقتصاد نواحي روستايي مورد بخش چندار(شهرستان ساوجبلاغ) " همايش ملي چشم انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه کشور (1393)    
  نگهبان س، اكبريان رونيزي س، حسام م "بررسي جاذبه هاي اکوتوريستي تالاب هاي آجي گل و آلما گل در استان گلستان و ارائه راهکارهايي جهت توسعه اکوتوريستي آنها " هشتمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست (1393)    
  اكبريان رونيزي س، فيضي و "مطالعه شرايط اقليمي شيراز به منظور توسعه گردشگري با استفاده از شاخص TCI " نقش گردشگري و توسعه (1392)    
کتاب

ااكبريان رونيزي س، رضواني م "توسعه پايدار گردشگري(از مفهوم تا عمل) " چاپ اول (1394) نشر دانشگاه شيراز