جدول زمانبندی جلسات کارگروه تکریم ارباب رجوع

ردیف

تاریخ

ساعت برگزاری

متن صورت جلسه

ملاحظات

۱

۹۳/۱۲/۶

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

 

 

۲

۹۳/۱۲/۲۰

۱۴

۱۵

 

 

۳

۹۴/۱/۱۹

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

 

 

۴

۹۴/۱/۲۶

۱۳

۱۴

 

 

۵

۹۴/۲/۹

۱۳

۱۴

 

 

۶

۹۴/۲/۲۳

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

 

 

۷

۹۴/۳/۶

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

 

 

۸

۹۴/۳/۲۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

 

 

۹

۹۴/۴/۱۰

۸

۹

 

 

۱۰

۹۴/۴/۲۴

۸

۹

 

 

۱۱

۹۴/۵/۷

۸

۹

 

 

۱۲

۹۴/۵/۲۱

۸

۹

 

 

۱۳

۹۴/۶/۴

۸

۹

 

 

۱۴

۹۴/۶/۱۸

۸

۹

 

 

۱۵

۹۴/۷/۸

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

 

 

۱۶

۹۴/۷/۲۲

۱۴

۱۵

 

 

۱۷

۹۴/۸/۶

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

 

 

۱۸

۹۴/۸/۲۰

۱۳

۱۴

 

 

۱۹

۹۴/۹/۴

۱۳

۱۴

 

 

۲۰

۹۴/۹/۲۵

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

 

 

۲۱

۹۴/۱۰/۷

۸

۹

 

 

۲۲

۹۴/۱۰/۱۶

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

 

 

۲۳

۹۴/۱۱/۷

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

 

 

۲۴

۹۴/۱۱/۲۱

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰