• معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه (رئیس شورا)
 • معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • مسئولان (مدیران) تحصیلات تکمیلی دانشکده ها یا نمایندگان شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
 • مسئول خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 • همکاری با معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و آیین نامه و برنامه های مصوب
 • تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه از جمله:
  • برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
  • پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی درچهارچوب ضوابط مصوب
  • بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهارنظر درباره آنها
  • پیشنهاد طرح های متناسب آموزشی غیررسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای دانشگاه
  • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به شورای دانشگاه
 • بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شورا ارجاع می شود
 • بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی فعال در این دوره ها و ارائه گزارش آن به شورای دانشگاه
 • بررسی پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید در دانشگاه
 • تصویب عناوین رساله (پایان نامه های تحقیقاتی) دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر