زهرا قوهستانی مسوول دفتر معاونت آموزشی ۶۲۸۶۴۲۰ ۳۱۶۴۷۵۱
نرگس معرکه خوانی تایپیست و منشی دفتر جذب هیأت علمی ۳۶۲۸۷۳۱۸ ۴۹۶۸
لاله پیرایش متصدی امور دبیرخانه   ۶۱۳۴۹۶۶
شهرام شامیری کارشناس جذب

۳۶۲۸۷۳۱۸

 ۶۱۳۴۹۰۱
طاهره ذاکری کارشناس استعدادهای درخشان

۳۶۴۶۰۰۱۵

۶۱۳۴۷۹۹
هانیا صحراییان کارشناس آموزشی   ۶۱۳۴۷۵۳
اعظم السادات موسوی نیا کارشناس آموزشی   ۶۱۳۴۹۵۷
محمود حریری کارشناس موارد خاص استانی   ۶۱۳۴۹۶۴
افسانه فلاح مهرآبادی کارشناس برنامه ریزی و توسعه آموزش   ۶۱۳۴۷۴۲
طاهره سلطاني كارشناس جذب (بورس و جايابي) ۳۶۲۸۷۳۱۸ ۶۱۳۴۷۹۸
ليلا ارزانش كارشناس جذب و استخدام ۳۶۲۸۷۳۱۸ ۶۱۳۴۷۹۰
آمنه كرمكش كارشناس آموزشي و تبديل وضعيت ۳۶۴۶۰۰۷۲ ۶۱۳۴۷۴۸
سیدمجید زاهدزاهدانی بایگان - -