• برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مطلوب از امكانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه
 • هماهنگ ساختن فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در رشته‌ها وگرایش‌های مختلف با همكاری رؤسای دانشكده‌ها
 • استعلام از سازمان سنجش آموزش كشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی
 • ارسال فرم‌های اعلام ظرفیت به دانشكده‌ها و بررسی ظرفیت‌های اعلام شده از سوی دانشكده‌ها و تطابق با آئین‌نامه‌های موجود
 • پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی 
 • ھمكاری در تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذی‌ربط
 • تهیه و تدوین طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای متناسب با نیاز و اقتضائات محیطی و درونی دانشگاه
 • پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای ذی‌ربط در دانشگاه
 • توسعه دانش بنیادی و كاربردی
 • استانداردسازی آموزش در سطوح و ابعاد مختلف
 • كاوش مستمر و تشخیص وضعیت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تصمیم‌گیری در خصوص جهت‌گیری راهبردی و خط‌مشی‌های اجرایی كلان در زمینه‌های برنامه‌ریزی توسعه و بهسازی سیستم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • بررسی پیشنهادات دانشكده‌ها در زمینه برنامه‌های آموزشی و تهیه گزارش جهت طرح در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • بررسی و انجام اقدامات جهت توسعه رشته‌های آموزشی دانشگاه با توجه به نیاز جامعه
 • بررسی و انجام اقدامات جهت توسعه گروه‌های آموزشی، دانشكده‌های دانشگاه با توجه به نیاز جامعه
 • بررسی كیفییت آموزشی به منظور ارزیابی علل رشد یا افت تحصیلی دانشجویان
 • بررسی و اظهارنظر در نحوه تنظیم برنامه‌های درسی دانشكده‌ها و مؤسسات وابسته به دانشگاه
 • نظارت بر محتوای دروس ارائه شده توسط اعضای هیأت علمی به دانشجویان
 • انجام بررسی‌های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه‌های آموزشی دانشگاه
 • دبیری شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق