دکتر عباس عباسی     

 

  

سمت :

مدیر امور آموزشی

تحصيلات :

دکترای مدیریت بازرگانی

شماره تماس :

۳۶۱۳۳۹۶۸

دورنگار :

۳۶۴۶۰۹۱۶

آدرس پست الكترونيكي:

abbasi@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین مقررات مربوط به صورت كاتولوگ های معرفی دوره ها
 • تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس
 • نظارت بر حسن اجرای آ یین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
 • رسیدگی به مشكلات دانشجویان و برآورد نارسایی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه
 • برگزاری آزمون ها، امتحانات ورودی دانشگاه ها
 • تهیه و استفاده از آمار و اطلاعات
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی از سازمان سنجش آموزش كشور
 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی در هر ترم
 • همكاری با دانشكده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • پاسخ گویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مكاتبات کلیه مقاطع تحصیلی
 • ا بلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • صدور دانشنامه و گواهی های موقت کلیه مقاطع تحصیلی دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به کمسیون موارد خاص دانشگاهی و استانی
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی دانشجویان به دانشگاه ها و مراكز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت فهرست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كارنامه تحصیلی دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی

 
شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز     

 

 تلفن :

 تلفن : ۱۵-۱۳-۱۱-۱۰-۳۶۴۶۰۹۰۹
 

  دورنگار :  ۳۶۴۶۰۹۱۶
  پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir   صندوق پستی : ۸۴۳۳۴- ۷۱۹۴۶

راهنمای تلفن و اتاق های مدیریت آموزشی

* مدیریت

شماره

جهت برقراری تماس از پیش شماره ۳۶۱۳  استفاده نمائید.

آقای دکتر عباسی

۳۹۶۸

اتاق ۴

مدیر  آموزش

آقای عبدالهی نژاد

۳۹۶۹

اتاق ۴

معاون مدیر آموزش

خانم پندش

۳۹۷۰

اتاق ۴

مسئول دفتر شماره فکس  ۳۶۴۶۰۹۱۶

     * امور اداری

آقای منوچهری

۳۹۷۶

اتاق ۱

رئیس امور اداری

    * اداره پذیرش و ثبت نام

خانم زندی

۳۹۷۱

اتاق ۱۱

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام و کارشناس دانشکده های: صنعت الکترونیک- یاسوج - هرمزگان-کازرون- الهیات و معارف اسلامی- گردشگری و هتلداری

آقای شریعت

۳۹۷۲

اتاق ۷

کارشناس دانشکده های :حقوق کشاورزی-دامپزشکی

آقای هاشمی

۳۹۹۷

اتاق ۷

کارشناس دانشکده های: آموزشهای الکترونیکی- مهندسی مواد و عمران- ادبیات و علوم انسانی

آقای رضایی

۳۹۷۵

اتاق ۷

کارشناس دانشکده های: هنر و معماری- علوم تربیتی - اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

خانم حسینی

۳۹۷۴

اتاق ۱۲

کارشناس دانشکده های :علوم پردیس بین المللداراب

خانم نژادعبدی

۳۹۷۷

اتاق ۱۲

کارشناس دانشکده های مهندسی : برق و کامپیوتر- مکانیک- شیمی ، نفت و گاز- فنآوری های نوین

    * اداره ثبت سوابق تحصیلی(ریز نمرات)

خانم باقری

۳۹۷۹

اتاق ۵

رئیس اداره ثبت سوابق تحصیلی(ریز نمرات) و کارشناس دانشکده های: صنعت - یاسوج - هرمزگان کازرون ومهندسی : مکانیک- فنآوری های نوین

خانم فرهمند

۳۹۸۱

اتاق ۱۳

کارشناس دانشکده های: علوم انسانی-دامپزشکی-علوم اجتماعی-علوم تربیتی-گردشگری- مهندسی  شیمی ، نفت و گاز

خانم رضا زاده

۳۹۸۲

اتاق ۱۳

کارشناس دانشکده های : حقوق -کشاورزی- پردیس بین الملل -الهیات- برق و کامپیوتر

آقای رحیمی

۳۹۹۱

اتاق ۱۴

کارشناس دانشکده های :آموزشهای الکترونیکی- علوم-دارابهنر ومعماری- مواد و عمران

    * اداره دانش آموختگان(فارغ التحصیلی)

آقای زارعیان

۳۹۸۳

اتاق ۳

رئیس اداره دانش آموختگان(فارغ التحصیلی) و کارشناس دانشکده های : صنعت - هرمزگان و یاسوج

خانم روستاپور

۳۹۸۵

اتاق ۲

کارشناس دانشکده های :علوم - پردیس بین الملل

خانم حاتمی

۳۹۸۷

اتاق ۲

کارشناس دانشکده های :کشاورزی- دامپزشکی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

خانم رئیسی

۳۹۶۴

اتاق ۲

کارشناس دانشکده های : آموزشهای الکترونیکی -مهندسی مواد و عمران- هنر و معماری

خانم زارعی

۳۹۸۴

اتاق ۹

کارشناس دانشکده های : مکانیک- شیمی ، نفت و گاز- فنآوری های نوین- کازرون _ گردشگری

خانم وفائی

۳۹۸۶

اتاق ۹

کارشناس دانشکده های : حقوق- علوم تربیتیادبیات و علوم انسانی

خانم ملاحسینی

۳۹۹۳

اتاق۱۲

کارشناس دانشکده های : مهندسی برق و کامپیوتر- داراب

* مکاتبات

۳۹۸۹ ۳۹۹۰

اتاق ۳

خانم جهان بین، آقایان پذیرش، منصوری

 

 

 

* بایگانی

۳۹۹۸

اتاق ۶

آقایان روحانی ، وفائی ، حیدری

* دبیرخانه

۳۹۹۴ ۳۹۹۵

اتاق ۸

آقایان زمانی ، حجازی ، تقی پور