دکتر محمدعلی مسندی شیرازی

 

 

 

سمت :

مدیر امور آموزشی

تحصيلات :

دکترای مهندسی برق و کامپیوتر

شماره تماس :

۳۶۱۳۳۹۶۸

دورنگار :

۳۶۴۶۰۹۱۶

آدرس پست الكترونيكي:

masnadi@shirazu.ac.i

 

 

 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین مقررات مربوط به صورت كاتولوگ های معرفی دوره ها
 • تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس
 • نظارت بر حسن اجرای آ یین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
 • رسیدگی به مشكلات دانشجویان و برآورد نارسایی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه
 • برگزاری آزمون ها، امتحانات ورودی دانشگاه ها
 • تهیه و استفاده از آمار و اطلاعات
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی از سازمان سنجش آموزش كشور
 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی در هر ترم
 • همكاری با دانشكده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • پاسخ گویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مكاتبات کلیه مقاطع تحصیلی
 • ا بلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • صدور دانشنامه و گواهی های موقت کلیه مقاطع تحصیلی دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به کمسیون موارد خاص دانشگاهی و استانی
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی دانشجویان به دانشگاه ها و مراكز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت فهرست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كارنامه تحصیلی دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی

 
شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز     

 

 تلفن :

 تلفن : ۱۵-۱۳-۱۱-۱۰-۳۶۴۶۰۹۰۹
 

  دورنگار :  ۳۶۴۶۰۹۱۶
  پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir   صندوق پستی : ۸۴۳۳۴- ۷۱۹۴۶

لیست تلفن های اداره آموزش دانشگاه شیراز

خطوط داخلی تلفنخانه: ۳۶۱۳۳۹۶۰

خطوط مستقیم تلفنخانه: ۳۶۴۶۰۹۰۹- ۳۶۴۶۰۹۱۰-۳۶۴۶۰۹۱۱-۳۶۴۶۰۹۱۳-۳۶۴۶۰۹۱۵

فاکس اداره

۳۶۴۶۰۹۱۶

*خطوط داخلی اداره آموزش

اپراتور – گویا

۳۶۱۳۳۹۶۲

 

*مدیریت

دکتر مسندی

۳۹۶۸

رئیس اداره

آقای عبدالهی

۳۹۶۹

معاون اداره

خانم خراسانی

۳۹۷۰

مسئول دفتر

*امور اداری

آقای منوچهری

۳۹۷۶

رئیس امور اداری

*واحد ثبت نام : کارشناسان دانشکده ها

خانم زندی

۳۹۷۱

مسئول واحد و کارشناس دانشکده های: صنعت الکترونیک- فنی یاسوج و هرمزگان

خانم رئیسی

۳۹۶۴

آموزشهای الکترونیکی- مهندسی مواد و عمران

آقای شریعت

۳۹۷۲

حقوق – کشاورزی

خانم حسینی

۳۹۷۴

علوم – پردیس بین الملل

آقای رضایی

۳۹۷۵

هنر و معماری- علوم تربیتی و روانشناسی – دامپزشکی – کشاورزی داراب

خانم خداپرست

۳۹۹۳

 ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، تربیت دبیرکازرون، وتایپ واحد ثبت نام و مدیریت و امور اداری

خانم نژادعبدی

۳۹۷۷

مهندسی : برق و کامپیوتر- مکانیک- شیمی ، نفت و گاز- فنآوری های نوین

*واحد ثبت سوابق تحصیلی: کارشناسان دانشکده ها

خانم عابدی

۳۹۸۰-۳۹۷۸

مسئول واحد و کارشناس دانشکده های: صنعت الکترونیک- فنی یاسوج و هرمزگان –علوم تربیتی و روانشناسی

خانم باقری

۳۹۷۹

مهندسی : برق و کامپیوتر- مکانیک- شیمی ، نفت و گاز- فنآوری های نوین- مواد و عمران

خانم فرهمند

۳۹۸۱

ادبیات و علوم انسانی- دامپزشکی- هنر ومعماری- علوم اجتماعی- گردشگری و هتلداری

خانم مسافر

۳۹۸۲

کشاورزی- پردیس بین الملل – حقوق-داراب

آقای رحیمی

۳۹۹۱

آموزشهای الکترونیکی- علوم

*واحد فارغ التحصیلی: کارشناسان دانشکده ها

آقای زارعیان

۳۹۸۳

مسئول واحد و کارشناس دانشکده های : صنعت الکترونیک- هرمزگان و یاسوج

آقای تورجی پور

۳۹۶۵

آموزشهای الکترونیکی- تربیت دبیر کازرون- گردشگری – کشاورزی داراب

خانم زارعی

۳۹۸۴

مهندسی : برق و کامپیوتر- مکانیک- شیمی ، نفت و گاز- فنآوری های نوین- مواد و عمران

خانم روستاپور

۳۹۸۵

علوم - پردیس بین الملل – معماری

خانم وفائی

۳۹۸۶

علوم تربیتی و روانشناسی – حقوق- ادبیات و علوم انسانی

خانم رضازاده

۳۹۸۷

کشاورزی- دامپزشکی – اقتصاد- مدیریت و علوم اجتماعی

آقای خجسته

۳۹۸۸

گرافیست

*واحد مکاتبات

آقای منصوری

۳۹۸۹

 

خانم حاتمی

۳۹۹۰

 

خانم جهان بین

۳۹۹۲

واحد مکاتبات و تایپ واحد ریزنمرات و فارغ التحصیلی

*دبیرخانه

آقای هاشمی – آقای زمانی

۳۹۹۴

 

آقای تقی پور- آقای حجازی

۳۹۹۵

 

*بایگانی

آقای پذیرش

۳۹۹۷

 

آقای روحانی، آقای وفائی، آقای سقائی

۳۹۹۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی


 
شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز      

 

 تلفن :  ۱۵-۱۳-۱۱-۱۰-۳۶۴۶۰۹۰۹

 دورنگار :  ۳۶۴۶۰۹۱۶
  پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir  صندوق پستی : ۸۴۳۳۴- ۷۱۹۴۶