دکتر محمدعلی مسندی شیرازی

 

 

 

سمت :

مدیر امور آموزشی

تحصيلات :

دکترای مهندسی برق و کامپیوتر

شماره تماس :

۳۶۱۳۳۹۶۸

دورنگار :

۳۶۴۶۰۹۱۶

آدرس پست الكترونيكي:

masnadi@shirazu.ac.i

 

 

 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان و تدوین مقررات مربوط به صورت كاتولوگ های معرفی دوره ها
 • تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس
 • نظارت بر حسن اجرای آ یین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذی ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه
 • رسیدگی به مشكلات دانشجویان و برآورد نارسایی های آئین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه
 • برگزاری آزمون ها، امتحانات ورودی دانشگاه ها
 • تهیه و استفاده از آمار و اطلاعات
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی از سازمان سنجش آموزش كشور
 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی در هر ترم
 • همكاری با دانشكده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • پاسخ گویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مكاتبات کلیه مقاطع تحصیلی
 • ا بلاغ برنامه های امتحانی برطبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • صدور دانشنامه و گواهی های موقت کلیه مقاطع تحصیلی دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به کمسیون موارد خاص دانشگاهی و استانی
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی کلیه مقاطع تحصیلی دانشجویان به دانشگاه ها و مراكز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی
 • دریافت فهرست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كارنامه تحصیلی دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

تماس با مدیریت امور آموزشی

 
شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز     

 

 تلفن :

 تلفن : ۱۵-۱۳-۱۱-۱۰-۳۶۴۶۰۹۰۹
 

  دورنگار :  ۳۶۴۶۰۹۱۶
  پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir   صندوق پستی : ۸۴۳۳۴- ۷۱۹۴۶

 

 

 

 

 

 • معاون نام و نام خانوادگی  سمت  داخلی

آقاي عبدالهي نژاد فرد

معاون اداره آموزش دانشگاه

۳۹۶۹

خانم خراسانی

مسئول دفتر رئیس اداره آموزش

۳۹۷۰

 

 • مکاتبات

نام و نام خانوادگی

 

 داخلی

آقای رحیمی

۳۹۹۰

خانم رئیسی

۳۹۹۱ • واحد تایپ

 نام و نام خانوادگی  سمت  داخلی

خانم جهان بین

تایپیست

۳۹۹۲

خانم خداپرست

تایپست

۳۹۹۳

 


 


 • لیست تلفن های ادارۀ آموزش دانشگاه شیراز

خطوط داخلی تلفن خانه

۳۶۱۳۳۹۶۰ ( ۱۶ خط )

خطوط مستقیم تلفن خانه ۳۶۴۶۰۹۰۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۵
فاکس

۳۶۴۶۰۹۱۶

خطوط داخلی اداره آموزش: اپراتور ـ تلفن گویا

۳۶۱۳۳۹۶۰

 


 

تماس با مدیریت امور آموزشی


 
شیراز - میدان ارم - پردیس ارم - مدیریت امور آموزشی دانشگاه شیراز      

 

 تلفن :  ۱۵-۱۳-۱۱-۱۰-۳۶۴۶۰۹۰۹

 دورنگار :  ۳۶۴۶۰۹۱۶
  پست الکترونیک : viceedu@shirazu.ac.ir  صندوق پستی : ۸۴۳۳۴- ۷۱۹۴۶