دکتر احمد شیخی

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: فیزیک - اختر فیزیک و کیهان شناسی

asheykhi@shirazu.ac.ir

سوابق آموزشی - پژوهشی ۱

سوابق آموزشی - پژوهشی ۲

شماره تماس:۳۶۲۸۶۴۲۴

دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۲۵

آدرس پست الکترونیکی: Grasch@shirazu.ac.ir

 

 • دبیری شورای تحصیلات تكمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در كلیه دوره های تحصیلات تكمیلی و تدوین مقررات
 • تهیه تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنا مه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های تحصیلات تكمیلی
 • نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی
 • پاسخگویی به سؤالات و رسیدگی به مشكلات دانشجویان تحصیلات تكمیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه
 • تهیه و استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان تحصیلات تكمیلی
 •  نظرخواهی از دانشكده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی
 • همكاری با دانشكده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كد دروس
 • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان تحصیلات تكمیلی در زمینه امور آموزشی
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان تحصیلات تكمیلی و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كارنامه تحصیلی دانشجویان
 • كنترل وضعیت آموزشی كلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم دروس تعیین شده، كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط
 • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذی ربط
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراكز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تكمیلی با همكاری سازمان سنجش آموزش كشور
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

نام و نام خانوداگی سمت خط مستقیم داخلی
خانم فاطمع طالبان زاده کارشناس دانشکده های کشاورزی و پردیس  

۴۹۰۵

خانم شریعت خرم دل کارشناس دانشکده های مهندسی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی شیمی، نفت و گاز و مهندسی فناوری های نوین ـ پذیرش نیمه متمرکز دکتری، پذیرش ممتازین ارشد، دکتری، بورسیه ها و نقل و انتقالات داخلی   ۴۷۸۰
خانم زهرا قاسم پور کارشناس دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، حقوق. تنظیم پرونده های کمیسیون موارد خاص، نوگشایی دوره ها، انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل از خارج به دانشگاههای داخلی و فرصت مطالعاتی   ۴۷۹۴
 
آقای احمدرضا صمدی کارشناس دانشکده های آموزش های الکترونیکی، اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی   ۴۷۹۷
آقای فرشاد مظفری کارشناس مسئول، دبیر شوراها، هماهنگ کننده امور تحصیلات تکمیلی، آیین نامه ها و بخش نامه ها ۳۶۲۹۱۰۰۷ ۴۷۹۵
خانم لیلا کامروان کارشناس دانشکده های علوم و هنر و معماری   ۴۷۹۶
خانم آمنه نجفی مسئول دفتر ۳۶۲۸۶۴۲۴ ۴۷۳۹
خانم توران جزقانی ماشین نویس   ۴۷۳۶
آقای مهراب پارسا دبیرخانه   ۴۷۳۷
آقای علی اکبر جهانگیری بایگان   ۴۷۳۷