دکتر احمد شیخی

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: فیزیک - اختر فیزیک و کیهان شناسی

asheykhi@shirazu.ac.ir

سوابق آموزشی - پژوهشی ۱

سوابق آموزشی - پژوهشی ۲

شماره تماس:۳۶۲۸۶۴۲۴

دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۲۵

آدرس پست الکترونیکی: Grasch@shirazu.ac.ir

 

 • دبیری شورای تحصیلات تكمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در كلیه دوره های تحصیلات تكمیلی و تدوین مقررات
 • تهیه تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنا مه های هفتگی و امتحانی دروس دوره های تحصیلات تكمیلی
 • نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی
 • پاسخگویی به سؤالات و رسیدگی به مشكلات دانشجویان تحصیلات تكمیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه
 • تهیه و استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان تحصیلات تكمیلی
 •  نظرخواهی از دانشكده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی
 • همكاری با دانشكده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كد دروس
 • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان تحصیلات تكمیلی در زمینه امور آموزشی
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان تحصیلات تكمیلی و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كارنامه تحصیلی دانشجویان
 • كنترل وضعیت آموزشی كلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم دروس تعیین شده، كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط
 • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذی ربط
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراكز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تكمیلی با همكاری سازمان سنجش آموزش كشور
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

نام و نام خانوداگی دانشکده های تحت پوشش سایر  وظایف  شماره تلفن داخلی
آقای فرشاد مظفری  

۱-دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه،
 ۲-دبیر کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه،
۳-مسؤول ورود ظرفیت های کارشناسی ارشد و دکتری در پرتال وزارت
۴-مسؤول ورود نتایج دکتری در پرتال وزارت
۵-مسؤول پیاده سازی فرآیندهای مربوط به تحصیلات تکمیلی در اتوماسیون آموزشی
۶-پاسخگویی به شکایات واصله از سازمان سنجش
۷-عضویت در کمیته های تدوین آیین نامه ها

۸-تدوین تقویم تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۴۷۹۵

خانم زهرا قاسم پور

۱- علوم تربیتی و روان شناسی
۲- ادبیات و علوم انسانی

۳-الهیات و معارف اسلامی

۱-کارشناس نوگشایی رشته/ گرایشها و بازبینی برنامه های ۲-درسی کارشناسی ارشد و دکتری
۳-عضویت در کمیته های تخصصی نوگشایی رشته ها
۴-کارشناس فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی
۵-کارشناس دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی متقاضی انتقال از خارج به داخل،
۶-مسئول آماده سازی پرونده ها  برای طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

۷-مسئول امور آزمونهای زبان انگلیسی معافی ویژه کارشناسی ارشد و بسندگی زبان دکتری،

۶۷۹۴
خانم شریعت خرم دل

۱- مهندسی
۲- مهندسی مکانیک

۳- فناوری های نوین

۱-پذیرش دانشجویان ممتاز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و ورود نتایج در پرتال وزارت
۲-همکاری در ورود ظرفیت های کارشناسی ارشد و دکتری در پرتال وزارت
۳-همکاری در ورود نتایج دکتری در پرتال وزارت متبوع،
۴-امور تحصیلی دانشجویان بورسیه،
۵-نقل و انتقالات دانشجویان،
۶-مسؤول سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه،

۷-انجام امور مغایرت معدل دانشجویان جدیدالورود،

۴۷۸۰
 
آقای احمدرضا صمدی

۱- آموزشهای الکترونیکی
۲- اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

۳- دامپزشکی

۱-مسؤول امور اداری تحصیلات تکمیلی
۲-کارشناس بررسی و صدور مجوز صحافی پایان نامه و رساله
۳-کارشناس کارگروه کمیته راهبردی دانشگاه و رابط این مدیریت در جلسات مربوط به این کمیته در سطح دانشگاه

۴-تدوین برنامه جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۴۷۹۷
خانم طاهره مبرهن  

۱-کارشناس بررسی و صدور مجوز صحافی پایان نامه و رساله

۲-همکاری با مدیریت در انجام امور محوله

۴۹۳۲
خانم لیلا کامروان

۱-مهندسی برق و کامپیوتر
۲-مهندسی شیمی، نفت و گاز
 علوم
۳-حقوق  و علوم سیاسی

۴-هنر و معماری

۱-همکاری با کمیسیون موارد خاص دانشگاه

۲-همکاری با مدیریت در انجام امور محوله

۴۷۹۶
خانم فاطمه طالبان زاده

۱- پردیس بین الملل

۲- کشاورزی

۱-همکاری در ورود ظرفیت های کارشناسی ارشد و دکتری در پرتال وزارت
۲-همکاری در ورود نتایج دکتری در پرتال وزارت
۳-همکاری با کمیسیون موارد خاص دانشگاه

۴-همکاری با مدیریت در انجام امور محوله

۴۹۰۵
خانم امنه نجفی   مسئول دفتر مدیریت ۴۹۰۳
خانم توران جزقانی   ماشین نویس ۴۷۳۶
آقای مهراب پارسا   دبیرخانه ۴۷۳۷
آقای علی اکبر جهانگیری   بایگان ۴۷۳۸