دکتر علیرضا افشاریفر

 

 

شماره تماس: ۳۶۲۸۶۴۲۰

دورنگار: ۳۶۲۸۶۴۲۰

آدرس پست الکترونیکی: Viceaca@shirazu.ac.ir

 

 

 دکتري تخصصي

رشته ويروس شناسي گياهي مولکولي
آدلايد (استراليا)
سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ تعيين خصوصيات آر. ان. اي. هاي کوچک در ويروس موزاييک کدوييان

 

 کارشناسي ارشد
رشته بيماري شناسي گياهي
دانشگاه تربيت مدرس (ايران)
سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹ خالص سازي و تعيين خصوصيات ويروس رشته اي مولد موزائيک ذرت در شيراز و مقايسه آن با ويروس هاي مشابه در ذرت ، سورگوم و قياق در چند نطقه ايران

 

   کارشناسي
رشته علوم زراعي
دانشگاه شيراز (ايران)
سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۴