نام و نام خانوادگی  سمت             تلفن مستقیم     داخلی          دورنگار
حسن نامدار رئیس دفتر ریاست

  ۱۷ ـ ۳۶۲۸۶۴۱۶

 ۴۷۰۱ ـ ۴۷۰۰  
علی دهقان مسئول دفتر    ۱۷ ـ ۳۶۲۸۶۴۱۶  ۴۷۰۱ ـ ۴۷۰۰  
سید حسین مطلبی پور کارشناس و مسئول دبیرخانه دفتر ریاست   ۳۶۲۸۶۴۴۵       ۴۷۰۳ ۳۶۲۸۶۴۱۹