۱. دکتر ذبیح الله قربان  ۱۳۴۰-۱۳۳۶
۲. دکتر محمدعلی مجتهدی  ۱۳۴۱-۱۳۴۰
۳. دکتر لطفعلی صورتگر   ۱۳۴۳-۱۳۴۱
۴. دکتر اسدالله علم    ۱۳۴۷-۱۳۴۳
۵. دکتر هوشنگ نهاوندی ۱۳۵۰-۱۳۴۷
۶. دکتر فرهنگ مهر   ۱۳۵۷-۱۳۵۰
۷. دکتر امیرهوشنگ مهریار   ۱۳۵۹-۱۳۵۸
۸. دکتر حسن ظهور  ۱۳۶۰-۱۳۵۹
۹. دکتر مصطفی معین نجف‌آبادی   ۱۳۶۲-۱۳۶۰
۱۰. دکتر محمدرضا فرتوک‌زاده ۱۳۶۳-۱۳۶۲
۱۱. دکتر رضا ملک‌زاده   ۱۳۶۶-۱۳۶۳
۱۲. دکتر عبدالحمید ریاضی  ۱۳۶۸-۱۳۶۶
۱۳. دکتر سید رضا قاضی ۱۳۷۱-۱۳۶۷
۱۴. دکتر غلامحسین زمانی ۱۳۷۵-۱۳۷۱
۱۵. دکتر محمدمهدی علیشاهی   ۱۳۷۶-۱۳۷۵
۱۶. دکتر محمود مصطفوی  ۱۳۸۰-۱۳۷۶
۱۷. دکتر مجید ارشادلنگردوی   ۱۳۸۴-۱۳۸۰
۱۸. دکتر محمدهادی صادقی   ۱۳۸۹-۱۳۸۴
۱۹. دکتر محمد مؤذنی  ۱۳۹۲-۱۳۸۹
۲۰. دکتر مجید ارشاد لنگرودی ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۲۱. دکتر ابراهیم گشتاسبی راد ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۲۲. دکتر حمید نادگران ۱۳۹۶ تا کنون