دکتر حمید نادگران

دكتر حميد نادگران متولد سال ۱۳۳۷ در شيراز، دانش آموخته رشته فيزيك از دانشگاه هاي شيراز، فردوسي مشهد و منچستر انگلستان بوده و در حال حاضر استاد پايه ۳۵ دانشكده علوم دانشگاه شيراز با تخصص اپتيك و ليزر است.

بیشتر بخوانید

شماره تماس:  ۱۷ـ ۳۶۲۸۶۴۱۶

داخلی:  ۴۷۰۱ ـ ۴۷۰۰

دورنگار:  ۳۶۲۸۶۴۱۹

آدرس پست الکترونیکی:  chancellor@shirazu.ac.ir