دكتر حمید نادگران

رئیس دانشگاه

دكتر علیرضا افشاریفر

قائم مقام رئیس دانشگاه

دكتر محمد حسین ستایش

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه دانشگاه

دكتر سید محسن تقوی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دكتر سید مجتبی زبرجد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر سید محمد زبرجد

معاون اداری و مالی دانشگاه

دكتر غلامرضا رخشنده رو

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دكتر محمود مرادی  

رئیس دانشکده علوم

دكتر محسن عدالت

رئیس دانشکده کشاورزی

دكتر مسعود حق خواه

رئیس دانشکده دامپزشکی

دكتر محمد جواد عابدینی

رئیس دانشکده مهندسی

دكتر رضا اسلاملوئیان

رئیس دانشکده مهندسی نفت ، شیمی و گاز

دكتر فرزاد مهاجری

رئیس دانشگده مهندسی برق و کامپیوتر

دكتر محمدرحیم همتیان

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک

 دكتر محمد تقی ایمان 

رئیس دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی

دكتر فرخ حاجیانی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دكتر سید مجتبی واعظی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 دکتر بابک شمشیری

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر  قاسم کاکایی

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دكتر حمیدرضا شریف

رئیس دانشکده هنر و معماری

دكتر حبیب دانش منش

رئیس دانشکده فناوری های نوین

دكتر محمد محمدی

رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی و پردیس بین الملل دانشگاه

حجت السلام جواد نیری ثابت

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه