اعضای هیأت امنای دانشگاه شیراز دورۀ ششم:

دكتر منصور غلامی وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز و دبیر هیأت امنا
دكترعبدالرضا باقري رئیس مركز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
دکتر سعدالله نصیری قیداری  مشاور وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا
دکتر سید مجتبی زبرجد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز
دکتر محمدجواد دهقانی   رئیس مركز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام
دکتر کامبیز مینایی سرپرست دانشگاه جهرم
دکتر محمدرضا مغاره رییس دانشگاه هنر شیراز
دکتر محسن حاتمی سرپرست مرکز آموزش عالی آباده
دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی رییس مرکز آموزش عالی استهبان
دکتر محمدتقی حیدری رییس مرکز آموزش عالی اقلید
دکتر حیدعلی مردانی فرد رییس مرکز آموزش عالی فیروزآباد
دکتر محمد بازیار رییس مرکز آموزش عالی ممسنی
دکتر علی طاهری  رییس مجتمع آموزش عالی لارستان
دکتر حسین امین رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
دکتر سید علی اکبر صفوی عضو حقیقی هیأت امنا
دکتر سورنا ستاری   عضو حقیقی هیأت امنا
مهندس نصرا... جهانگرد   عضو حقیقی هیأت امنا
مهندس عباس شعری‌مقدم عضو حقیقی هیأت امنا
دکتر جعفر قادری   عضو حقیقی هیأت امنا

                                 

  اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه شیراز 

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا دکتر سعدالله نصیری قیداری
مدعو (معاون مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه)  دکتر شهاب کسکه 
سرپرست دانشگاه و دبیر هیأت امنا دکتر حمید نادگران 
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز دکتر سید مجتبی زبرجد
رئیس مركز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام دکتر محمدجواد دهقانی  
سرپرست دانشگاه جهرم  دکتر  کامبیز مینایی
رییس دانشگاه هنر شیراز   دکتر محمدرضا مغاره
سرپرست مرکز آموزش عالی آباده دکتر محسن حاتمی
رئیس مرکز آموزش عالی استهبان دکتر محمدرضا جعفرزاده شیرازی
رئیس مرکز آموزش عالی اقلید دکتر محمدتقی حیدری
رئیس مرکز آموزش عالی فیروزآباد دکتر حیدرعلی مردانی‌فرد  
رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی دکتر  محمد بازیار
رئیس مجتمع آموزش عالی لارستان دکتر علی طاهری
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب دکتر حسین امین
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر رضا گرائی نژاد
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر علی اصغر توفیق  
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر عزت اله رئیسی  
عضو حقیقی کمیسیون دائمی دکتر جعفر قادری  
عضو حقیقی کمیسیون دائمی علی شریفی