نام و نام‌خانوادگی سال  شهادت
شهید معصومعلی خورشیدی ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
شهید صمد رودکی ۱۳۵۹/۰۸/۲۶
شهید علیار اسماعیلی ۱۳۶۱/۰۸/۱۲
جانباز شهید عبدالمجید قرائتی ۱۳۷۷/۰۹/۲۰
شهید عبدالرحمن تابع بردبار ۱۳۶۱/۱۰/۱۰