دکتر فرید مر: پژوهشگر برگزیده كشوری سال ۱۳۹۰    وب سایت شخصی:
دکتر محمدرضا رحیم پور: پژوهشگر برگزیده كشوری سال ۱۳۹۰    وب سایت شخصی:
دکتر احمد عریان: پژوهشگر برگزیده كشوری سال ۱۳۹۰    وب سایت شخصی:
دکتر بهرام همتی نژاد: پژوهشگر نمونه در علوم پایه سال ۱۳۸۸    وب سایت شخصی:
دکتر جواد تركمانی: دانشمند برتر بر اساس ISC  سال ۱۳۸۷     وب سایت شخصی:
دکتر كاووس حسنلی: پژوهشگر برگزیده گروه علوم انسانی سال ۱۳۸۷     وب سایت شخصی:
دکتر افسانه صفوی: پژوهشگر برگزیده گروه علوم پایه سال ۱۳۸۷     وب سایت شخصی:
دکتر محمدرضا رحیم پور: پژوهشگر برگزیده گروه علوم فنی مهندسی سال ۱۳۸۷     وب سایت شخصی:
دکتر علیرضا سپاسخواه: پژوهشگر برگزیده گروه كشاورزی، دامپزشكی سال ۱۳۸۷     وب سایت شخصی:
دکتر سعید نظیفی: پژوهشگر نمونه كشوری سال ۱۳۸۴     وب سایت شخصی:
دکتر حبیب فیروزآبادی: پژوهشگر نمونه كشوری سال ۱۳۸۰     وب سایت شخصی:
دکتر رحمت الله مرزوقی: پژوهشگر نمونه كشوری سال ۱۳۸۰     وب سایت شخصی: