دکتر ناصر ایرانپور: دانشمند برجسته جهان اسلام سال ۱۳۸۷؛ دانشمند ایرانی مؤسسه ISI سال ۱۳۸۴
دکتر افسانه صفوی: دانشمند برجسته جهان اسلام و جوان ترین دانشمند زن از طرف آكادمی علوم جهان سوم سال ۱۳۸۷
دکتر حبیب فیروزآبادی: دانشمند برجسته جهان اسلام؛ دانشمند برتر كشورهای جهان سوم سال ۱۳۸۴
دکتر علیرضا سپاسخواه: دانشمند برجسته جهان اسلام سال ۱۳۸۷
دکتر محمود مشفقیان: دانشمند برجسته جهان اسلام سال ۱۳۸۷
دکتر بهمن تمامی: دانشمند برجسته جهان اسلام سال ۱۳۸۷
دکتر هاشم شرقی: دانشمند ایرانی مؤسسه ISI