لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال ۱۳۹۸ دانشگاه شیراز

 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx