نگارش مقاللات علمی از دیدگاه ادیتور مجلات بین المللی

زمان: چهارشنبه ۲۵ دیماه ۱۳۹۸

مکان: سالن شهید چمران، دانشکده علوم دانشگاه شیراز

تاریخ برگزاری: 
۱۳۹۸-۱۰-۲۵