این دوره در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ آذرماه برگزار می شود.

پوستر: