لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع دکتری  Ph.D ( نیمه متمرکز ) آزمون سراسری سال ۱۳۹۸  دانشگاه شیراز

 

https://sess.shirazu.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx